Personalausweis

Inhalt

  Vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 15. septembra 2023 6:00 SEČ zrušila mimoriadnu situáciu vyhlásenú uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 z 11. marca 2020 k Návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

  V zmysle uvedeného žiadateľ, ktorému skončila platnosť občianskeho preukazu v čase od 1. júla 2020 do 15. septembra 2023, si môže požiadať o nový občiansky preukaz do termínu 15. januára 2024. Ak nemá takýto žiadateľ platný cestovný pas, po tomto dátume bude musieť požiadať o vystavenie osvedčenia o štátnom občianstve.

  Aktualizované 18.09.2023
  Publikované 21.04.2023

  Vydávanie občianskych preukazov je upravené v Zákone č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch.

   

  Kde môžete požiadať o občiansky preukaz

  O občiansky preukaz môžete požiadať

  • ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, oddelenie dokladov -  je to najrýchlejší spôsob, ak sa zdržiavate v krajine susediacej so Slovenskom. Pozrite si informácie Ministerstva vnútra SR;
  • konzulárny úsek zastupiteľského úradu SR v Berlíne (ak sa nachádzate v spolkových krajinách Berlín, Brandenbursko, Sasko,  Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Severné Porýnie-Westfálsko, Dolné Sasko, Meklenbursko-Predpomoransko, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg.)

   

  Kto môže podať žiadosť

  Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade môže podať
   

  • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, v ostatných prípadoch podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu pre maloletých resp. pre  osoby, ktoré boli úplne či čiastočne pozbavené spôsobilosti na právne úkony žiadosť podáva zákonný zástupca, resp. opatrovník
  • štátny občan Slovenskej starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu,

   

  Rezervujte si termín

  Na podanie žiadosti si vopred telefonicky rezervujte termín na telefónnom čísle + 49 3088926219 v pracovné dni od 9.00 do 13.00 hod. alebo emailom na cons.berlin@mzv.sk.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  a) v prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu

  • žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz,
  • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

   

  b) v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

  • potvrdenie o strate/odcudzení občianskeho preukazu vydané príslušným policajným orgánom (ak polícia v štáte, kde k strate odcudzeniu došlo) takéto potvrdenie vydáva
  • doklad o štátnom občianstve (cestovný pas, osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve)

   

  c) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

  • doterajší občiansky preukaz,
  • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),
  • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

   

  d) v prípade vydania občianskeho preukazu občanovi SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR:

  • doklad potvrdzujúci štátne občianstvo Slovenskej republiky (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),
  • potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí

   

  Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

  V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od Vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list), prípadne iné doklady ako napr. potvrdenie o pobyte za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch. .

   

  Biometria

  Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a nasnímaniu podpisu.

  Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, a ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu je okrem toho povinný podrobiť sa nasnímaniu bezpečnostného osobného kódu (BOK). V prípade odmietnutia zvolanie bezpečnostného osobné kódu, zvolí bezpečnostný osobný kód zastupiteľský úrad.

  Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je starší ako 65 rokov si bezpečnostný osobný kód môže zvoliť aj neskôr

   

  Poplatky  

  O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady, sa informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

   

  Kto môže prevziať vydaný občiansku preukaz

  • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý podal žiadosť o jeho vydanie,
  • osoba blízka štátnemu občanovi Slovenskej republiky podľa písmena a) po predložení svojho dokladu totožnosti,
  • za dieťa zákonný zástupca po predložení svojho dokladu totožnosti,
  • za občana, ktorý je bezvládny z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo je psychicky chorý osoba, ktorá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podala,
  • za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba
  • za štátneho občana Slovenskej republiky pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti,
  • iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak štátny občan Slovenskej republiky pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu.

   

  Platnosť občianskeho preukazu

  Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov. Občiansky preukaz občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanovi od 6 do 15 rokov s platnosťou 5 rokov.

   

  Strata a odcudzenie občianskeho preukazu

  Stratu a odcudzenie občianskeho preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v štáte, v ktorom sa nachádza a taktiež polícii Slovenskej republiky.

  Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási osobne na ktoromkoľvek veľvyslanectve Slovenskej republiky.