Výpis z registra trestov

Publikované 31.03.2023

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti.

Splnomocnená osoba musí predložiť: 

  • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa,
  • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona). 

Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu: 

  • občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR,
  • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list.

Výpis z registra trestov bez nutnosti jeho legalizácie a pri vyplnení elektronickej žiadosti sa vydáva na počkanie.