Sobáš v zahraničí

Aktualizované 12.03.2024
Publikované 12.03.2024

Zápis o uzavretí manželstva vykoná občan na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Madride osobne alebo na matričnom úrade v Slovenskej republiky osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

 

Aké dokumenty budete potrebovať

  • Vyplnený formulár k zápisu (podpis žiadateľa overuje konzulárny úsek veľvyslanectva)
  • Originál španielskeho sobášneho listu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Sobášny list môže byť vydaný s viacjazyčným štandardným formulárom pre použitie na Slovensku v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/1191.  Ak matričný úrad nevydá viacjazyčný štandardný formulár, je potrebné dokument preložiť úradným prekladateľom do slovenského jazyka.
  • Platné doklady totožnosti manželov, t.j. občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • V prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva občana Slovenskej republiky je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva vydaný v SR.
  • Predplatená spiatočná obálka, ak si žiadateľ nevyzdvihne sobášny list osobne.
  • Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.