1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Vodičský preukaz

Vodičský preukaz

Publikované 19.05.2022

O vydanie nového vodičského preukazu je možné na veľvyslanectve Slovenskej republiky osobne požiadať za týchto podmienok: 

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 19. januárom 2013,

 

O obnovenie vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že: 

 • žiadateľ stratil vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.

 

K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu sa prikladá: 

 • doterajší vodičský preukaz,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • predchádzajúci vodičský preukaz ktorý bol vydaný pred 19. januárom 2013,
 • doklad vydaný políciou Bieloruskej republiky o nahlásení odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu, alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (v prípade straty),
 • matričný doklad Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).

 

Žiadosť je nutné podať osobne a mať vopred dohodnutý termín (telefonicky alebo emailom).

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže na veľvyslanectve podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike trvalý pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Veľvyslanectvo SR nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musí k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike.

Žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 65 rokov je povinný pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.

Za podanie žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu sa platí konzulárny poplatok 15 eur (poplatok sa platí v eurách).

Pätička pre Zښ
Feedback