For the proper operation of the portal you need to have javascript is enabled in your browser.

Skip to Content

SlovakAid

Call for Proposals – Small Grants 2017

The Embassy of the Slovak Republic in Chisinau, announces a call for proposals for small grants for 2017 in the Republic of Moldova.

This aid modality of Slovak Official Development Assistance is funded from the SlovakAid Programme and aimed directly at small-scale projects which represent more flexible, operative and effective financial support for developing countries.

The submitted projects must be related to sectors of water supply, sanitation and solid waste management. Priority will be given to proposals that focus on the small investments e.g.: reconstructions of local water pipelines and sewage systems, revitalization of water sources, public buildings connections to the water pipelines and the sewage systems, installation of the waste water treatment systems, installation of the purification systems for drinking water, support in municipal waste collection, construction of the waste collection and recycling sites, etc.

Project proposals which are not in accordance with the focus of this call for proposals will not be accepted.

The maximum amount of the non-repayable financial contribution from the SlovakAid programme is 10,000 EUR per project selected. The applicants can co-finance the proposed projects from their own resources.

A maximum number of the selected projects is limited by the budget allocated for this call for proposals which is 70 000 EUR.

The maximum duration of each project is 6 months commencing from the date of signing the Agreement between the Slovak Agency for International Development Cooperation (hereafter Agency) and the Final Beneficiary.

The call for proposals is open to registered NGOs, non-profit subjects, regional and local authorities.

Personal costs and salaries associated with project management activities are not eligible.

Bank fees are not eligible.

Expenditures not clearly attributed to the objective of the project as well as costs incurred and paid before and after the project implementation period are not eligible.

Project proposal procedure and grant selection process

The project proposal procedure will be conducted in two steps.

In the first step the applicants are encouraged to submit the short description of the project (max. one page, the form is available at: https://www.mzv.sk/web/kisinov-en/slovakaid). In the second step, the selected applicants will be asked to submit the whole project proposal on the standard application form for financial contribution (available at: http://www.slovakaid.sk/en/small-grants ).

The deadline for submission of the short project descriptions is Monday 10 April, 2017. In this first step, the short applications will be received only in electronic form at the following email address skaid.sgmd@gmail.com, indicating the name of the applicant in the subject of the e-mail. The short descriptions must be clear and provide overall overview of the project, including the justification and basic budget lines and information about co-financing.

The Embassy will select the best short project proposals within a week and their applicants will be asked to submit the complete project proposal in hard copy including the annexes.

The process after the submission of the complete project proposals is as follow: 

1. The Embassy will conduct preliminary review of individual project proposals, and if the proposal is complete, acknowledge its receipt. The Embassy will assess each submitted proposal, and send it to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (hereafter Ministry) and the Agency.

2. If the application is approved by the Ministry, the Agency will sign a grant agreement with successful applicants. Upon the signing of the agreement, the project implementation phase can be launched. 

3. After signing the Agreement and receiving financial contribution from the Agency, the Embassy will transfer the respective amount of money approved in Agreement (70 % of the approved grant) to the Final Beneficiary.

4. The applicant is obliged submit a Small Grant Completion Report and Small Grant Financial Report (available at: http://www.slovakaid.sk/en/small-grants) after the completion of the project, and send the requested documents to the Embassy, which will subsequently forward them to the Agency.

5. After the completion and financial reporting documentation is approved by the Agency, the Embassy will pay the remaining balance of the budget (30 %) to the Final Beneficiary.

doc Short project proposal for the small grant  (doc; 134.14 KB)

 

Cerere de propuneri pentru Granturi Mici 2017

Ambasada Republicii Slovace la Chișinău, anunță un apel de propuneri a granturilor mici pentru anul 2017.

Această modalitate de ajutor face parte din Asistența Slovacă Oficială pentru Dezvoltare finanțată din Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în curs de dezvoltare.

Proiectele depuse trebuie să vizeze: sectoarele de alimentare cu apă, salubritate și gestionarea deșeurilor solide. Se va acorda prioritate propunerilor care se concentrează pe investițiile mici, de exemplu: reconstituiri de conducte locale de apă și sisteme de canalizare, revitalizarea surselor de apă, conexiuni dintre cladiri imobile la conductele de apă și sistemele de canalizare, montare sistemelor de purificare a apei potabile, sprijin în colectarea deșeurilor municipale, crearea locurilor specializare de colectare și reciclare a deșeurilor, etc.

Propunerile de proiecte care nu sunt în conformitate cu tematica specifică expusă în cadrul respectivei prezentări de propuneri nu vor fi acceptate.

Valoarea maximă a contribuției financiare nerambursabile din programul SlovakAid este de 10.000 de Euro pentru fiecare proiect selectat. Solicitanții pot co-finanța proiectele propuse din surse proprii.

Numărul de proiecte selectate este limitat de bugetul alocat acestei cereri de propuneri, care este de 70 000 de Euro.

Durata maximă a fiecărui proiect este de 6 luni începând de la data semnării Acordului între Agenția Slovacă pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (denumită în continuare Agenția) și beneficiarul final.

Cererea de propuneri este deschisă către ONG-uri înregistrate, subiecții non-profit, autorități regionale și locale.

Costurile personale și salariile asociate cu activitățile de management de proiect nu sunt eligibile.

Taxele bancare nu sunt eligibile.

Cheltuielile atribuite într-un mod neclar la obiectivul proiectului, precum și costurile suportate si achitate înnainte și după perioada de implementare a proiectului nu sunt eligibile.

Procedura de aplicare a propunerilor de proiect și procesul de selecție

Procedura de aplicare a proiectelor se va desfășura în două etape.

În prima etapă candidații sunt încurajați să prezinte o scurtă descriere a proiectului (max. o pagină, disponibilă la adresa: https://www.mzv.sk/web/kisinov-en/slovakaid). În a doua etapă, solicitanții selectați vor fi invitați să prezinte propunerea întregului proiect în baza formularului de cerere standard pentru contribuție financiară (disponibilă la adresa: http://www.slovakaid.sk/en/small-grants).

Termenul limită pentru depunerea descrierilor scurte de proiect este data de 10 aprilie 2017. În această primă etapă, cererile scurte vor fi primite doar în format electronic, la următoarea adresă de e-mail skaid.sgmd@gmail.com, indicând numele solicitantului în subiectul e-mail-ului. Descrierile de proiect trebuie să fie scurte și clare oferind o imagine de ansamblu a proiectului, inclusiv justificarea și liniile bugetare de bază precum și informații cu privire la cofinanțare.

Ambasada va selecta cele mai bune propuneri de proiecte, în termen de o săptămână, iar solicitanții acestora vor fi rugați să prezinte propunerea completă de proiect pe suport de hârtie, inclusiv anexele.

Procedura după prezentarea propunerilor complete de proiect este după cum urmează:

1. Ambasada va realiza evaluări preliminare ale propunerilor individuale de proiect, iar      dacă propunerea este completă, se va confirma primirea acesteia. Ambasada va evalua fiecare propunere înnaintată, urmând să o trimită la Ministerul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace (denumit în continuare Minister) și la Agenție.

2. În cazul în care cererea este aprobată de Minister, Agenția va semna un acord de finanțare cu solicitanții selectați. La semnarea acordului, poate fi lansată faza de implementare a proiectului.

3. După semnarea acordului și primirea contribuției financiare din partea Agenției, Ambasada va transfera suma respectivă de bani aprobată în acord (70% din subvenția aprobată) beneficiarului final.

4. După finalizarea proiectului, solicitantul este obligat să prezinte un Raport Complet al Gratului Mic precum și un Raport Financiar al Grantului Mic (disponibil la: http://www.slovakaid.sk/en/small-grants), aceste Rapoarte trebuie trimise la Ambasadă, care, ulterior le va transmite Agenției.

5. După ce Agenția va aproba documentele prezentate în cadrul raportului financiar, Ambasada va plăti sumele rămase din cadrul bugetului (30%) beneficiarului final.

doc Short project proposal for the small grant  (doc; 134.14 KB)

Last Update Date: 2017-03-14 11:35:20.209 Create Date: Fri May 13 16:07:25 CEST 2016