1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Cestovanie so zvieratkom

Cestovanie so zvieratkom

Aktualizované 21.06.2022
Publikované 21.06.2022

Cestovanie do Chorvátska so zvieratkom

Ak chcete cestovať so svojím miláčikom do Chorvátska, musíte splniť nasledujúce požiadavky.

 

Preukázať vlastníctvo

Vlastníctvo spoločenského zvieraťa sa preukazuje riadne zaregistrovaným menom a priezviskom majiteľa domáceho zvieraťa v identifikačnom doklade (pase), ktorý sprevádza spoločenské zviera.

 

Pohyb domáceho zvieraťa v sprievode oprávnenej osoby

Ak vyššie uvedené spoločenské zvieratá necestujú do Chorvátska v sprievode svojho majiteľa, ale vlastník má v úmysle poslať svoje spoločenské zviera do Chorvátska v sprievode oprávnenej osoby, potom musí mať oprávnená osoba podpísané vyhlásenie od vlastníka , ktorá obsahuje tieto informácie:

 • meno a priezvisko majiteľa zvieraťa;
 • vyhlásenie majiteľa spoločenského zvieraťa o povolení fyzickej osoby na nekomerčné premiestňovanie spoločenského zvieraťa;
 • meno a priezvisko oprávnenej osoby;
 • informácie o identifikácii a počte spoločenských zvierat.

 

Aké sú výnimky pre maximálny počet spoločenských zvierat počas jedného nekomerčného presunu?

Počet psov, mačiek a fretiek, ktoré sa do Chorvátska posielajú z iného členského štátu Európskej únie počas nekomerčného premiestňovania, môže presiahnuť päť, ak sa domáce zvieratá pohybujú nekomerčne z dôvodu účasti na súťažiach, výstavách alebo športové udalosti alebo Aké sškolenie na účely týchto udalostí.

V takýchto prípadoch musia byť pri nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat splnené tieto požiadavky:
vlastník alebo oprávnená osoba predloží pracovníkovi príslušného orgánu zodpovedného za kontrolu spoločenských zvierat (colní úradníci veterinárnych inšpektorov) písomný dôkaz o tom, že spoločenské zvieratá sú buď registrované na účasť na vyššie uvedených podujatiach, alebo registrované v organizácii, ktorá organizuje takéto udalosti (napr. pozvánka organizátora akcie uvedie presné čísla transpondérov, pomocou ktorých sú domáce zvieratá identifikované, a uvedie názov udalosti s adresou a dátumom); a spoločenské zvieratá musia byť staršie ako šesť mesiacov.

 

Aké sú požiadavky na očkovania proti besnote?

Psy, mačky a fretky, ktoré sa ako spoločenské zvieratá nekomerčne premiestňujú z iného členského štátu Európskej únie do Chorvátska, musia mať v deň očkovania proti besnote najmenej 12 týždňov. Používajú sa iba inaktivované a rekombinantné vakcíny schválené orgánom príslušným pre uvádzanie na trh.

Očkovanie spoločenských zvierat proti besnote vykoná oprávnený veterinárny lekár, ktorý v príslušnej časti pasu uvedie názov vakcíny, dátum očkovania a platnosť očkovania proti besnote.

Psy, mačky a fretky sa nesmú medzi členskými štátmi Európskej únie nekomerčne premiestňovať iba počas platnosti očkovania proti besnote. Doba platnosti očkovania proti besnote začína vytvorením ochrannej imunity, ktorá nastáva 21. deň po očkovaní a trvá obvykle rok v závislosti od typu očkovacej látky a pokynov výrobcu očkovacej látky.

 

Ďalej taktiež platí:

 • v prípadoch, keď výrobca vakcíny odporučil očkovanie domáceho zvieraťa dvakrát (t. j. posilňovaciu dávku), uplynie 21 dní od druhého očkovania pred obchodom,
 • v prípadoch, keď je spoločenské zviera očkované po uplynutí doby platnosti predchádzajúceho očkovania proti besnote, uplynie 21 dní po opakovanom očkovaní proti besnote, aby sa zviera mohlo nekomerčne premiestňovať medzi členskými štátmi,
 • v prípadoch, keď je domáce zviera očkované proti besnote pravidelne každý rok v období platnosti očkovania proti besnote, nie je potrebné čakať 21 dní po opakovanom očkovaní proti besnote na to, aby sa zviera mohlo nekomerčne premiestňovať medzi členskými štátmi.

 

Výnimky pre nekomerčné premiestňovanie mladých psov, mačiek a fretiek, ktoré ešte neboli očkované proti besnote alebo zatiaľ nemajú ochrannú imunitu proti besnote, do Chorvátska

Vstup do Chorvátska je povolený pre psy, mačky a fretky z iných členských štátov EÚ, ktoré sú:

 • mladšie ako 12 týždňov a neočkované proti besnote alebo
 • vo veku od 12 do 16 týždňov a sú očkovaní proti besnote, ale zatiaľ nespĺňajú požiadavky platného očkovania proti besnote, čo znamená, že od očkovania neuplynulo 21 dní.

Počas vstupu týchto spoločenských zvierat musia byť splnené tieto požiadavky:

 • budú identifikované pomocou transpondéra,
 • je k nim priložený identifikačný dokument EÚ (pas) uvedený v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013, ktorý obsahuje číslo transpondéra,
 • k zvieratám je priložené vyhlásenie podpísané vlastníkom alebo oprávnenou osobou v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013, že spoločenské zvieratá sú od narodenia do okamihu nekomerčný pohyb nebol v kontakte s divými zvieratami náchylnými na besnotu; alebo
 • domáce zvieratá sprevádza ich matka, od ktorej sú stále závislé, a z identifikačného dokladu sprevádzajúceho matku možno určiť, že matka mala pred narodením vakcínu proti besnote.

 

Aké sú požiadavky na identifikáciu psov, mačiek a fretiek?

Psy, mačky a fretky sa pred obchodom označia mikročipom (transpondérom) alebo zreteľne čitateľným tetovaním.

Transpondér jediným platným spôsobom identifikácie psov, mačiek a fretiek. Tetovanie je akceptované, iba ak bolo zviera tetované pred 3. júlom 2011 a tetovanie je zreteľne čitateľné.

Typ transpondéra nie je stanovený, ale transpondéry, ktoré zodpovedajú norme ISO 11784 alebo 11785, sa bežne používajú v členských štátoch EÚ. Ak transpondér nespĺňa tieto normy, majiteľ zvieraťa na svoje náklady zabezpečí zodpovedajúcu čítačku, ktorá mu umožní prečítať transpondér počas kontroly.

Identifikáciu zvieraťa pomocou transpondéra je možné vykonať v ktoromkoľvek veku zvieraťa v súlade s odporúčaniami výrobcu transpondéra; identifikácia pomocou transpondéra sa však musí vykonať pred očkovaním proti besnote. Ak bolo domáce zviera najskôr očkované a potom identifikované pomocou transpondéra, očkovanie sa nepovažuje za platné. V takom prípade dostane zviera po identifikácii pomocou transpondéra nové očkovanie proti besnote a 21 dní od očkovania uplynie pred vstupom na územie Chorvátska.

 

Aké náležitosti musí mať identifikačný dokument?

Počas nekomerčného premiestňovania psov, mačiek a fretiek z iných členských štátov EÚ do Chorvátska musí byť k zvieratám priložený identifikačný doklad, t. j.:

 • cestovný pas predpísaný v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013; alebo
 • cestovný pas predpísaný v prílohe I k rozhodnutiu Komisie (ES) č. 2003/803, ak bol vydaný pred 29. decembrom 2014
 • Pasy vydávajú veterinárni lekári autorizovaní príslušným orgánom členských štátov Európskej únie, z ktorých spoločenské zvieratá pochádzajú, po skontrolovaní toho, či je spoločenské zviera identifikované transpondérom alebo tetovaním. Poverený veterinárny lekár vloží do pasu tieto informácie:
 • umiestnenie implementácie transpondéra alebo umiestnenie tetovania
 • dátum implementácie alebo dátum čítania transpondéra alebo tetovania, ako aj alfanumerický kód transpondéra alebo tetovania
 • meno, typ, plemeno, pohlavie, farba, dátum narodenia, ktoré uvádza majiteľ, ako aj všetky zvláštne alebo charakteristické vlastnosti alebo vlastnosti zvieracieho zvieraťa
 • meno a priezvisko, ako aj kontaktné údaje majiteľa zvieraťa
 • meno a priezvisko, kontaktné údaje a podpis povereného veterinárneho lekára, ktorý vydal alebo vyplnil identifikačný doklad
 • podrobnosti o očkovaní proti besnote
 • akékoľvek preventívne ochranné opatrenia proti chorobám alebo infekciám okrem besnoty
 • akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa zdravotného stavu zvieraťa

Po zadaní všetkých informácií majiteľ zvieraťa podpíše pas.

 

Aké sú podmienky vstupu pre nebezpečné plemená psov?

V súlade s ustanoveniami vyhlášky o nebezpečných psoch („Úradný vestník Chorvátskej republiky“ číslo 117/08) sa zápis nebezpečných plemien psov typu bulteriér a ich krížencov, ktoré sa nezapisujú do registra Svetovej kynologickej organizácie (FCI) nemôžu vstupovať do Chorvátskej.

Kontrolovaný chov typu bulteriér (stafordšírsky bulteriér, americký stafordšírsky teriér, bulteriér, minibulteriér).

V prípade nedodržania predpísaných požiadaviek na vstup spoločenského zvieraťa do Chorvátska bude vstup spoločenského zvieraťa odmietnutý, pričom zviera môže byť vrátené do krajiny odoslania alebo umiestnené do karantény až do splnenie predpísaných zdravotných podmienok. Ako posledná možnosť, ak návrat zvierat nie je možný alebo nie je izolácia praktická, je možné zviera utratiť (usmrtiť) v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

Všetku zodpovednosť a náklady spojené s implementáciou týchto opatrení nesie vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba.

Prípadne si pred cestou nezabudnite overiť prípadné ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa požadovaných vstupných portov a obmedzených plemien na webovej stránke chorvátskeho ministerstva poľnohospodárstva alebo na stránke Total Croatia.