1. Domov
 2. Služby
 3. Víza a pobyty na území SR

Víza a pobyty na území Slovenskej republiky

Upozornenie

Upozorňujeme, že od 15. marca 2023 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe už neprijíma žiadne žiadosti o víza ani pobyt od cudzincov.

Od 1. apríla 2023 je možné podávať žiadosti o víza a pobyt z územia Chorvátskej republiky na Veľvyslanectve SR vo Viedni .

Zmena súvisí so vstupom Chorvátskej republiky do Schengenského priestoru od 1. januára 2023.
 

Schengenské víza

Národné víza

Pobyt cudzinca na území SR

Publikované 30.05.2023

Pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny

 • Prechodný pobyt – podnikanie, zamestnanie, štúdium, osobitná činnosť, výskum a vývoj, zlúčenie rodiny, plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, modrá karta (osobitný druh prechodného pobytu)
 • Trvalý pobyt – trvalý pobyt na 5 rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, dlhodobý pobyt
 • Tolerovaný pobyt

 

Pobyt občana Únie

 • Právo pobytu na dobu 3 mesiace od vstupu na územie Slovenskej republiky – držiteľ platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu – bez akýchkoľvek iných podmienok a formalít
 • Registrácia pobytu občana Únie
 • Trvalý pobyt občana Únie

 

Pobyt rodinného príslušníka občana Únie

 • Právo pobytu na dobu 3 mesiace od vstupu na územie Slovenskej republiky – držiteľ platného cestovného dokladu, sprevádza občana Únie alebo sa k nemu pripája
 • Registrácia pobytu rodinného príslušníka občana Únie – len v prípade, ak má občan Únie (s ktorým je v príbuzenskom vzťahu) registrovaný pobyt alebo trvalý na území Slovenskej republiky
 • Trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie

 

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti Najčastejšie otázky resp. na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky