Národné víza

Povinná rezervácia termínu

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku oznamuje, že boli vykonané zmeny v procese prideľovania termínov na podávanie žiadostí o národné víza a pobyty.

Upozorňujeme, že žiadatelia sa budú registrovať výlučne prostredníctvom e-mailovej adresy cons.minsk@mzv.sk.

Prideľovanie termínov bude prebiehať vždy na mesačnej báze (na mesiac vopred, napr.: v mesiaci júl bude prebiehať registrácia na mesiac august) a začne prvým pracovným dňom v danom mesiaci.

 

Termín rezervácie

Prvá rezervácia termínov prostredníctvom cons.minsk@mzv.sk bude otvorená v období od 3. júla 2023 o 09.00 hod miestneho času (Bielorusko) do 7. júla 2023 15.00 hod (termíny na mesiac august). 

 

Kritériá pre prijatie žiadosti

Veľvyslanectvo bude prijímať len žiadosti spĺňajúce nasledovné kritériá:

V predmete e-mailu žiadateľ uvedie o čo žiada (napr. žiadosť o termín na podanie žiadosti o D vízum) a údaj o účele pobytu (napr. vedecký výskum, štúdium na škole v SR, biznis, zamestnanie u slovenského zamestnávateľa, zlúčenie rodiny a pod).

Telo e-mailu musí vždy obsahovať nasledujúce údaje:

  1. Meno a priezvisko žiadateľa o vízum
  2. Dátum narodenia žiadateľa o vízum
  3. Číslo cestovného dokladu žiadateľa o vízum
  4. Fotokópia dátovej strany cestovného dokladu žiadateľa o vízum

Bez uvedenia všetkých požadovaných údajov je žiadosť o udelenie termínu neplatná.

E-maily, ktoré nebudú spĺňať všetky horeuvedené náležitosti (predmet emailu, údaje v tele e-mailu),  e-maily, ktoré budú doručené do e-mailovej schránky cons.minsk@mzv.sk pred začiatkom procesu objednávania (t. j. pred uvedeným dátumom a časom), a viacero e-mailov zaslaných jedným žiadateľom, sa nebudú brať do úvahy a budú považované za neplatné.

V prípade, že jeden žiadateľ odošle viacero e-mailov v stanovenom termíne, bude automaticky vylúčený, a to aj v prípade, že e-maily boli odoslané z viacerých e-mailových adries. Oznámenie o vylúčení bude zaslané len na prvý zistený duplicitný e-mail žiadateľa.  Ak sa zistí, že žiadateľ už v predchádzajúcich mesiacoch požiadal o dlhodobé vízum a táto žiadosť je v štádiu vybavovania, jeho e-mail bude tiež vylúčený z ďalšieho spracovania a bude považovaný za neplatný.

Žiadosti budú spracované chronologicky podľa času prijatia. Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky požiadavky a boli doručené pred naplnením kapacity budú spracované do 7 dní od ukončenia registrácie.

Pridelené termíny sú pevne stanovené a ich zmena nie je možná.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasielanie registrácií pomocou softvérových nástrojov môžu byť antispamovým zabezpečením domény mzv.sk s cieľom zabezpečenia funkčnosti systému pre všetkých žiadateľov vyhodnotené ako spam, v dôsledku čoho nebudú takéto registrácie zohľadnené.

Doklady potrebné k žiadosti

Všetky doklady k podaniu žiadosti o národné vízum D musia byť  platné ešte v deň podania žiadosti o prechodný pobyt na oddelení cudzineckej polície v SR.

Správnosť dokumentov si môžete skontrolovať na webovej sránke Migračného informačného centra IOM