Zahraničný Slovák

Publikované 23.05.2022

Informácia k žiadosti o priznanie postavenia zahraničného Slováka


Na základe Zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí bol 1.1.2006 zriadený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je koordinačným a výkonným orgánom štátnej správy v tejto oblasti. Úrad zabezpečuje proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Adresa úradu:
Radlinského ul. č. 13, 817 80 Bratislava 15,
tel: 02/572005-11,
fax: 02/572005-55,
e-mail: uszz@uszz.gov.sk

Podľa ustanovení zákona je Slovákom v zahraničí každá osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je buď slovenským občanom alebo má slovenskú národnosť a uchováva si slovenské národné povedomie. Od 1. januára 2006 sú vydávané osvedčenia, ktorými si Slováci v zahraničí budú môcť uplatňovať výhody alebo práva vyplývajúce z tohto postavenia.

Písomnú žiadosť o vydanie osvedčenia môže žiadateľ podať na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo v zahraničí na veľvyslanectvách SR alebo generálnych konzulátoch SR. K žiadosti je potrebné priložiť doklad potvrdzujúci slovenskú národnosť, ktorým je napr. rodný list, krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve, osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o národnosti. Žiadateľ musí taktiež preukázať trestnú bezúhonnosť v Slovenskej republike i v krajine, kde má trvalý pobyt.

Podrobné informácie nájdete na web stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: www.uszz.sk