Schengenské víza

Obsah
  Aktualizované 06.09.2022
  Publikované 06.09.2022

  Potrebujem na vstup do Schengenského priestoru vízum?

  Upozornenie pre všetkých žiadateľov o vízum

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne akceptuje iba elektronicky podané žiadosti o vízum a elektronickú rezerváciu termínu na podanie žiadosti. Žiadateľ sa s podpísanou kópiou elektronickej žiadosti následne dostaví na veľvyslanectvo za účelom osobného podania žiadosti. Povinnosť žiadateľa predložiť k žiadosti podporné doklady týmto nie je dotknutá.


  Spojené kráľovstvo nie je členom schengenského priestoru. Pre občanov EÚ platí bezvízový styk.


  Cudzinec podáva žiadosť o víza osobne na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne vo vopred dohodnutom čase. Termín pre podania žiadosti o vízum je potrebné rezervovať elektronicky, a to následne po vyplnení elektronickej žiadosti o vízum.


  Typ víza, ktorý potrebuje, závisí od dĺžky a účelu cesty. O konkrétnom type víz rozhodne veľvyslanectvo.

  Zákonná lehota na udelenie víz pre schengenské víza (typ C a A) je do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti, lehota na udelenie národných víz (typ D) je 30 dní odo dňa prijatia žiadosti. Výnimku predstavujú štátni príslušníci krajín, s ktorými sú podpísané dohody na úrovni Európskeho spoločenstva o zjednodušení postupu pri vydávaní víz. Ide o nasledovné krajiny: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Kapverdy, Macedónsko, Moldavsko, Ruská federácia, Srbsko, Turecko, Ukrajina. V týchto prípadoch je lehota na rozhodnutie stanovená na 10 kalendárnych dní od prijatia kompletnej žiadosti o vízum. (Občania Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Macedónska, Srbska a Ukrajiny nepotrebujú vízum, ak sú držiteľmi biometrických pasov).


  Typy víz

  Schengenské víza typu A: Letiskové tranzitné víza

  Za normálnych okolností môžete počas zastávky alebo transferu medzi dvoma etapami medzinárodného letu zotrvať v medzinárodnej tranzitnej zóne na letisku bez víz. V závislosti od štátnej príslušnosti podliehajú niektoré kategórie cudzincov vízovej povinnosti, aj keď neopúšťajú medzinárodnú tranzitnú zónu. Letiskové tranzitné víza oprávňujú iba na prechod cez medzinárodnú tranzitnú plochu letísk.

  Schengenské víza typu C: 

  Ide o vízum, s ktorým môžete vstúpiť na územie schengenských krajín na pobyt alebo niekoľko pobytov, ktorých trvanie nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 180 dní od dátumu prvého vstupu. Vízum môže byť udelené na jeden alebo viacero vstupov.

  Národné vízum - D

  Národné vízum môže byť udelené, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky. Národné vízum umožňuje držiteľom cestovať do ďalších schengenských štátov (teda aj mimo štát, ktorý vízum vydal), avšak počet dní strávených v týchto štátoch nesmie spolu presiahnuť 90 dní počas ktoréhokoľvek 180-dňového obdobia.

   

  Víza pre rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru

  Žiadosť môže podať občan tretej krajiny, ak je rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru s pobytom v Spojenom kráľovstve, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky.

  K žiadosti o udelenie schengenského víza žiadateľ predkladá originály a fotokópie dokladov:

  1. Elektronicky vyplnenú žiadosť o víza
  Elektronická žiadosť musí byť vytlačená a podpísaná žiadateľom, v prípade zastupovania maloletej alebo právne nespôsobilej osoby musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom, ktorý priloží doklad osvedčujúci, že sa jedná o zákonného zástupcu žiadateľa.

  2. Farebnú lesklú súčasnú fotografiu tváre (pasový formát).

  3. Platný cestovný doklad a povolenie na pobyt v Spojenom kráľovstve. Cestovný doklad musí byť vydaný počas predchádzajúcich desiatich rokov a musí obsahovať aspoň dve prázdne strany.

  4. Povolenie na pobyt alebo víza, ktorých platnosť musí byť dlhšia minimálne o tri mesiace ako predpokladaná platnosť požadovaného schengenského víza.

  5. Originál dokladu potvrdzujúci príbuzenský vzťah s občanom Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. sobášny list alebo rodný list). V prípade predloženia dokladu tretej krajiny (t.j. inej ako krajiny EHP)
  potvrdzujúceho príbuzenský vzťah s občanom Európskeho hospodárskeho priestoru veľvyslanectvo vyžaduje vyššie overenie (apostiláciu, superlegalizáciu) predloženého dokladu.

  6. Cestovný pas alebo ID rodinného príslušníka - občana Európskeho hospodárskeho priestoru.

  7. Iné doklady – veľvyslanectvo môže od občana EHP vyžadovať dôkaz, že má v Spojenom kráľovstve bydlisko (povolenie na pobyt, iné doklady preukazujúce, že s v Spojenom kráľovstve zdržiava dlhodobo).

  8. Fotokópie predložených dokladov.

   

  Žiadosť o víza pre občanov tretích krajín

  K žiadosti o udelenie schengenského víza žiadateľ prikladá originály a fotokópie uvedených dokumentov:

  1. Elektronicky vyplnenú žiadosť o víza

  ​​​​​​​Elektronická žiadosť musí byť vytlačená a podpísaná žiadateľom. V prípade zastupovania maloletej alebo právne nespôsobilej osoby musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom, ktorý priloží doklad osvedčujúci, že sa jedná o zákonného zástupcu žiadateľa.

  2. Platný cestovný doklad a víza do Spojeného kráľovstva/povolenie na pobyt, ktorých platnosť musí byť dlhšia minimálne o tri mesiace ako predpokladaná platnosť požadovaného schengenského víza. Cestovný doklad musí byť vydaný počas predchádzajúcich desiatich rokov a musí obsahovať aspoň dve prázdne strany.

  3. Farebnú lesklú súčasnú fotografiu tváre (pasový formát).

  4. Originál dokladu preukazujúceho účel cesty a podmienky plánovaného pobytu. Veľvyslanectvo rozhodne, aký doklad bude požadovať k osvedčeniu účelu pobytu. Žiadateľ predkladá niektorý z nasledovných dokladov:

   

  Turistika

  • potvrdená hotelová rezervácia na celú dĺžku pobytu v schengenskom priestore alebo iný náležitý doklad o plánovanom ubytovaní alebo
  • potvrdenie o rezervácii cesty po Európe alebo iný náležitý doklad.

   

  Súkromná návšteva (rodina alebo priatelia):

  • pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Slovenskej republiky, nie staršie ako 90 dní – vyžaduje sa vždy v prípade, ak cudzinec cestuje do Schengenu po prvýkrát;
  • doklady týkajúce sa ubytovania,
  • doklad o dostatočných prostriedkoch na úhradu nákladov na ubytovanie,
  • kópia povolenia na pobyt hostiteľa v členskom štáte, ak poskytuje žiadateľovi ubytovanie,
  • pozvanie od občana Slovenskej republiky (s pobytom v SR alebo v tretej krajine) pre rodinného príslušníka; osvedčené notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v Slovenskej republike alebo veľvyslanectvom Slovenskej republiky v zahraničí; musí byť doplnené o originál dokladu potvrdzujúceho príbuzenský vzťah s občanom Slovenskej republiky (slovenský alebo britský sobášny list/rodný list, v prípade predloženia dokladu tretej krajiny potvrdzujúceho príbuzenský vzťah s občanom Slovenskej republiky veľvyslanectvo vyžaduje vyššie overenie - apostiláciu, superlegalizáciu - predloženého dokladu) a cestovný pas alebo ID rodinného príslušníka občana;

   

  Služobná cesta

  • pozvanie od firmy alebo inštitúcie na zasadnutia, konferencie alebo podujatia spojené s obchodom, priemyslom alebo prácou, doklad o registrácii,
  • iné doklady preukazujúce existenciu obchodných vzťahov alebo iných pracovných vzťahov,
  • vstupenky alebo doklady o registrácii na veľtrhy a kongresy,
  • pri opakovaných obchodných cestách sa vyžaduje predloženie zmluvy o spolupráci so slovenskou firmou/obchodnou spoločnosťou.

   

  Štúdium alebo odborná príprava

  • potvrdenie o zápise do vzdelávacieho zariadenia na účely účasti na praktických alebo teoretických kurzoch v rámci základného a ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy,
  • študentský preukaz alebo potvrdenie o kurzoch, ktoré bude žiadateľ navštevovať,
  • doklady týkajúce sa ubytovania alebo dôkaz o tom, že žiadateľ má dostatočné prostriedky na úhradu nákladov na ubytovanie.

   

  Lekárske ošetrenie

  • úradný doklad zdravotníckeho zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení,
  • doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu lekárskeho ošetrenia,
  • doklad o predplatení lekárskeho ošetrenia.

   

  Oficiálne delegácie, ktoré cestujú na základe oficiálneho pozvania adresovaného vláde dotknutej tretej krajiny, aby sa zúčastnili na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členského štátu:

  • list vystavený orgánom dotknutej tretej krajiny, potvrdzujúci, že žiadateľ je členom oficiálnej delegácie cestujúcej do členského štátu s cieľom zúčastniť sa na niektorom z uvedených podujatí, ku ktorému je pripojená kópia oficiálneho pozvania alebo
  • verbálna nóta.

   

  5. Doklad preukazujúci finančné zabezpečenie

  •  Aktuálny (t. j. nie starší ako 3 mesiace) výpis z bankového účtu v Spojenom kráľovstve vedeného na meno a adresu žiadateľa, na ktorom sú uvedené informácie a zostatok, z ktorých vyplýva, že žiadateľ má k dispozícii dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do Spojeného kráľovstva alebo krajiny pôvodu alebo na tranzit do tretej krajiny, ktorá ho určite prijme, alebo že je schopný získať takéto prostriedky zákonným spôsobom, a to v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c) a článkom 5 ods. 3 Kódexu schengenských hraníc; alebo
  • cestovné šeky preukazujúce to isté,
  • ak žiadateľa finančne podporuje manžel/manželka (napr. ak žiadateľ sám nepracuje), predložte tiež sobášny list a výpisy z bankového účtu manžela/manželky. Vezmite, prosím, na vedomie, že hotovosť sa ako dôkaz o dostatočných prostriedkoch neprijíma.

  Výška prostriedkov na živobytie musí byť pomerná dĺžke a účelu pobytu a nákladom na živobytie v cieľovom štáte alebo štátoch schengenského priestoru. Na hraniciach Slovenskej republiky môže byť cudzinec vyzvaný preukázať dostatok finančných prostriedkov na živobytie počas doby pobytu uvedenej vo víze, a to vo výške 56 EUR na osobu a deň pobytu.

   

  6. Doklady preukazujúce úmysel žiadateľa opustiť schengenský priestor

  • doklad o potvrdenom spiatočnom cestovnom lístku do Spojeného kráľovstva alebo do konečnej cieľovej krajiny (spiatočná letenka, lístok na autobus/vlak),
  • v prípade cesty osobným motorovým vozidlom je potrebné predložiť vodičský preukaz, technický preukaz vozidla (MOT), doklad o registrácii vozidla, poistenie motorového vozidla (vrátane green card) + cestovný lístok na vlak alebo loď.

   

  7. Medzinárodné cestovné zdravotné poistenie 

  • minimálne krytie cestovného poistenia musí byť vo výške 30.000 EUR,
  • poistenie musí pokryť všetky výdaje, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s repatriáciou, návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného lekárskeho ošetrenia alebo úmrtia. Poistenie musí platiť na celom území členských štátov Schengenu a po celú dobu žiadateľovho pobytu.

   

  8. Originál dokladu o zamestnaní, prípadne štúdiu. Žiadateľ predkladá niektorý z nasledovných dokladov:

  Závislá činnosť

  aktuálny, oficiálny a podpísaný list od zamestnávateľa (list s hlavičkou, na ktorom sa uvádza meno a funkcia podpisujúcej osoby, dátum vystavenia, adresa, aktuálne telefónne číslo a registračné číslo v Spojenom kráľovstve) a/alebo výplatné pásky za posledné 3 mesiace.

   

  Samostatná zárobková činnosť

  • aktuálny list od účtovníka, banky alebo právneho zástupcu (oficiálny list s hlavičkou, na ktorom sa uvádza meno, dátum vystavenia, adresa, aktuálne telefónne číslo, funkcia podpisujúcej osoby a registračné číslo v Spojenom kráľovstve), ktorý preukazuje vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo vlastníctvo podniku v Spojenom kráľovstve,
  • list vystavený daňovými úradmi.

   

  Študenti

  aktuálny, oficiálny a podpísaný list zo školy alebo univerzity v Spojenom kráľovstve, v ktorom sa uvádza dátum vystavenia, meno žiadateľa, druh štúdia, týždenný počet hodín a informácie o dochádzke.

   

  9. Osobitné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na špecifické kategórie osôb

   

  Maloleté osoby (deti mladšie ako 18 rokov)

  • rodný list. Maloleté osoby cestujúce samé alebo s jedným rodičom:
  • originály pasov oboch rodičov (okrem prípadu, keď bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov alebo bolo vydané rozhodnutie o jeho pobyte u jedného z rodičov),
  • doklad o súhlase osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti alebo zákonného opatrovníka.

   

  Námorníci

  • námornícka knižka,
  • sprievodný list od spoločnosti, ktorá námorníka najala, s uvedeným menom a hodnosťou námorníka,
  • meno plavidla, dátum priplávania plavidla do prístavu a dátum, kedy sa má námorník na plavidlo nalodiť.

   

  Vodiči nákladných vozidiel

  • písomná žiadosť národného združenia (zväzu) dopravcov hostiteľskej krajiny poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest,
  • písomná žiadosť od partnerskej spoločnosti so sídlom v členskom štáte,
  • osvedčenie vodiča pre medzinárodnú dopravu.

   

  10. Vízový poplatok splatný v hotovosti, v GBP, pri podaní žiadosti.

   

  11. Fotokópie sprievodných dokumentov.

   

  12. Iné doklady – veľvyslanectvo môže pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať od cudzinca akékoľvek ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny alebo krajiny pobytu.