1. Domov
  2. Podpora podnikania
  3. Podnikanie a investovanie v Číne

Podnikanie a investovanie v Číne

Publikované 12.07.2022

Skôr než sa pokúsite vstúpiť na čínsky trh, je dôležité zistiť, či je trh pre váš biznis otvorený alebo či má nejaké obmedzenia. Čínska vláda diferencuje vstup zahraničných investícií do sektorov národného hospodárstva na tri kategórie - podporované, obmedzené alebo zakázané. Čína podporuje investície do konkrétnych regiónov alebo odvetví, ktoré chce rozvíjať. Naopak, obmedzuje zahraničné investície do oblastí, ktoré sú v národnom záujme, ktoré by mohli konkurovať štátnym monopolom, ale aj ktoré sú vysoko energeticky náročné a znečisťujúce životné prostredie. V niektorých odvetviach je možné podnikať úplne samostatne bez čínskeho partnera, ale v iných je možný vstup iba prostredníctvom miestneho partnera.

Čína podporuje investície do odvetví s vyššou pridanou hodnotou, vrátane špičkových technológií, výskumu a vývoja, modernej výroby, čistých energetických technológií. Vládnu podporu dostávajú často tiež exportne orientované investície.

Dokument Catalogue for Guidance of Foreign Investment Industries, ktorý publikuje Ministerstvo obchodu, informuje o odvetviach otvorených alebo regulovaných pre zahraničných investorov.

Založenie spoločnosti v Číne je komplexný a byrokratický proces, oveľa zložitejší ako v krajinách EÚ. Odporúčame využiť pri zakladaní spoločnosti odborné služby skúsených advokátskych kancelárií.

 

Databáza trhových príležitostí

Databáza trhových príležitostí (Market Access Database, MADB), vytvorená Európskou komisiou, je voľne prístupná všetkým ekonomickým subjektom krajín EÚ. Databáza poskytuje základné informácie pre exportérov ako dovozné clá, štúdie týkajúce sa vstupu na zahraničné trhy, požadované dokumenty pre import tovaru platné na exportných trhoch, obchodné štatistiky, prekážky vstupu na trh atď.. Databáza - MADB uvádza prekážky obchodu vývozu do jednotlivých krajín a obmedzenia v priemyselných sektoroch krajín. Vstup do databázy: link MADB

 

Dohoda o spracovaní a montáži

Najjednoduchšia forma spolupráce medzi slovenskou a čínskou firmou môže byť dohoda o spracovaní a montáži. Slovenský podnik dodá do Číny suroviny alebo polotovary. Čínska firma podľa technickej dokumentácie spracuje surovinu, dokončí výrobok alebo vykoná montáž. Spracovaný tovar sa vracia vývozom k slovenskému podniku. Vo väčšine prípadov zahraničné spoločnosti poskytujú potrebné výrobné zariadenia a dohliadajú na priebeh výroby.

 

Spoločný podnik

Vytvorenie spoločného podniku (JV - joint venture) s čínskou firmou môže byť zdĺhavý a komplikovaný proces a pre zahraničnú partnera je ťažké vyjednať výhodnú pozíciu. Takáto forma je v niektorých strategických sektoroch stále jedinou možnou formou ako vstúpiť a podnikať na čínskom trhu. Za určitých okolností môže však byť partnerstvo atraktívnou voľbou. Spojenie so skúsenou a dôveryhodnou čínskou firmou môže vám otvoriť prístup k distribučnej sieti a regionálnym trhom, ktoré by ste inak len veľmi ťažko dosiahli. Miestni partneri majú viac skúseností ako riešiť ťažkosti s vládnymi úradníkmi, kultúrne rozdiely sú oveľa menej problematické. Založenie JV môže trvať v rozmedzí od 6 – 12 mesiacov v závislosti od konkrétnej situácie. Počas celého procesu sa odporúča spoliehať sa na zahraničnú právnickú kanceláriu, ktorá má dlhodobé skúsenosti s Čínou. Tým spôsobom sa zahraničná spoločnosť môže vyhnúť budúcim potenciálnym problémom s čínskym partnerom. Pravdepodobne najdôležitejšou otázkou, ktorá sa má vziať do úvahy, je kontrola práv duševného vlastníctva po prevode alebo  vydania licencie na spoločný podnik. Ak je držiteľom práv duševného vlastníctva menšinovým akcionárom, je to ešte dôležitejšie. Práva duševného vlastníctva môžu riadiť prostredníctvom podrobnej dohody o spoločnom podniku, kontrola závisí okrem iného aj od investičného sektora, typu práv duševného vlastníctva a veľkosti investícií.

 

Podnik v úplnom zahraničnom vlastníctve

V súčasnosti najviac používaná forma pre zahraničné investície je úplné vlastníctvo podniku (Wholly foreign owned enterprise). Čínska WFOE  je obdobou slovenskej s.r.o . Pravidlá založenia a existencie sú flexibilnejšie než u spoločných podnikov. Rozhodujúcim dôvodom je ale získanie úplnej kontroly nad riadením firmy, možnosť zamestnať neobmedzený počet zahraničných pracovníkov a nezávislosť od čínskych partnerov. Proces založenia  plne vlastnenej spoločnosti trvá približne v rozmedzí od 6 - 12 mesiacov, rovnako ako pri zakladaní JV (Joint venture – spoločného podniku).  Nevýhodou je finančná a časová náročnosť založenia WFOE. Jednou z podmienok založenia WFOE je aj splatenie registrovaného kapitálu, ktorý musí byť vložený do spoločnosti. Problémom je však výška kapitálu, ktorú určujú samotné miestne úrady. Myšlienkou je aby spoločnosť mala k dispozícií dostatok kapitálu dokým na seba sama nezačne zarábať. Čiastky potrebného kapitálu sa hýbu od 200 000 RMB (cca 25 500 EUR) vyššie a sa líšia aj od typu podniku. 

 

Riziká pri podnikaní v Číne

Pre zahraničné spoločnosti je čínsky trh často nepredvídateľný a ťažko porozumiteľný. Problémovou je aj relatívne nízka úroveň vymáhateľnosti práv v Číne. To sa týka predovšetkým práv duševného vlastníctva a majetkových práv. Obava pred krádežou know-how alebo kopírovaním výrobkov oprávnene  núti mnohé zahraničné spoločnosti k opatrnosti pri expanzii na čínsky trh. Pred vstupom na čínsky trh je nevyhnutné vykonať dôkladný prieskum trhu, preveriť si obchodných partnerov a oboznámiť sa s platnou legislatívou v danej oblasti. Medzi najčastejšie riziká pri obchodovaní s Čínou patria:

  • Podvodné dodávky (dodanie neúplného alebo úplne iného tovaru)
  • Falošné objednávky
  • Falšovanie firemných e-mailových účtov 
  • Krádeže bankových účtov na faktúrach 
  • Internetové podvody 
  • Falošné notárske poplatky