Schengenské víza

Obsah
  Aktualizované 09.01.2024
  Publikované 09.01.2024

  Úradné hodiny konzulárneho úseku:

  Utorok:

  09:00 – 11:00 (prijímanie žiadostí o víza; legalizačné úkony)

  15:00 – 16:00 (vyzdvihnutie dokumentov)

  Štvrtok

  09:00 – 11:00 (prijímanie žiadostí o víza; legalizačné úkony) 

  15:00 – 16:00 (vyzdvihnutie dokumentov)

  Žiadosti o pobyt na základe predchádzajúceho telefonického alebo emailového dohovoru.

   

  Všeobecné informácie pre žiadateľov z ČĽR o krátkodobé schengenské víza

  Schengenské vízum oprávňuje cudzinca k pobytu na území členských krajín Schengenského priestoru na dobu vyznačenú na vízach, najviac však na 90 dní v rámci plynúceho polroka (180 dní). Za začiatok polroka sa považuje dátum prvého vstupu do Schengenu. Žiadosť o udelenie schengenského víza žiadateľ predkladá na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu osobne počas konzulárnych hodín, resp. na základe vopred dohodnutého stretnutia. Žiadosť možno v zmysle platných dohôd predložiť najskôr 6 mesiacov, najneskôr však 15 dní pred plánovanou cestou. Členským štátom príslušným na posúdenie žiadosti o vízum a na vydanie rozhodnutia je členský štát, ktorého územie je jediným cieľom návštevy žiadateľa. Pokiaľ žiadateľ plánuje navštíviť viacero štátov, posudzuje sa dĺžka pobytu v každom štáte – žiadateľ podáva žiadosť na veľvyslanectve členského štátu, v ktorom plánuje stráviť najdlhšiu dobu. Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť vízový poplatok, ktorý sa uhrádza v miestnej mene (RMB) a predstavuje prepočet čiastky 80 eur pre dospelé osoby (v prípade deti od 6 do 12 rokov veku 40 eur).

  Žiadosti možno podávať u externého poskytovateľa služieb (pondelok až piatok, 8:00 – 15:00) alebo v rámci konzulárnych hodín (utorok a štvrtok, 9:00 – 11:00). Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Pekingu vybavuje žiadosti o víza, ktoré sú prípustné v súlade so Schengenským vízovým kódexom do 15 kalendárnych dní odo dňa ich podania. Túto lehotu možno v jednotlivých prípadoch predĺžiť najviac na 45 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti. V individuálnych odôvodnených naliehavých prípadoch sa o žiadostiach rozhodne bezodkladne. Rozhodnutia o zamietnutí žiadostí sa musia oznamovať žiadateľom. Musia sa v nich udávať dôvody zamietnutia, pričom žiadatelia majú právo sa voči nim odvolať. Zároveň musia obsahovať informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade podania odvolania vrátane príslušného orgánu a lehoty na podanie odvolania. Udelením víza nevzniká automaticky nárok na vstup. Od držiteľov víz sa na vonkajšej hranici žiada, aby preukázali, že spĺňajú podmienky vstupu stanovené v Kódexe schengenských hraníc. Od 12. októbra 2015 sa musí každý žiadateľ podrobiť zosnímaniu biometrických identifikátorov (odtlačkov prstov) pri predkladaní žiadosti o schengenské vízum. Biometrické údaje sa v zásade majú zbierať každých 59 mesiacov počnúc dňom prvého zberu. V zmysle Schengenského vízového kódexu nemá pečiatka označujúca prípustnosť žiadosti právne účinky. Členský štát môže z dôvodov ohrozenia verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti, medzinárodných vzťahov alebo verejného zdravia vyžadovať, aby ústredné orgány iných členských štátov počas skúmania žiadostí podaných štátnymi príslušníkmi určitých tretích krajín alebo určitými kategóriami takýchto štátnych príslušníkov uskutočňovali konzultácie s jeho ústrednými orgánmi. Takéto konzultácie sa neuplatňujú pri žiadostiach o letiskové tranzitné víza.

   

  Zastupovanie vo vízovom konaní

  Platné dohody o zastupovaní vo vízovom konaní k 31. decembru 2019

  Na základe Dohody medzi MZV SR a MZV ČR o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní – podpísanej 4. 11. 2011 v Prahe (č. 419/2011 Z. z.) a na základe Protokolu medzi MZV SR a MZV ČR o vykonávaní vyššie uvedenej Dohody – podpísaný 4. 11. 2011 v Prahe (č. 419/2011 Z. z.) je Slovenská republika v Mongolsku zastupovaná vo vízovom konaní Českou republikou:

   

  Embassy of the Czech Republic in Mongolia

  Olympic Street 12

  Ulaanbaatar

  P.O.BOX 665

  Mongolia

  Tel.: +976/11321886

  Fax: +976/11323791

  E-mail: ulaanbaatar@embassy.mzv.cz

   

  Na základe Dohody medzi MZVEZ SR a Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní – výmenou nót z 2. 3. 2017 (SK) a 10. 3. 2017 (HU) (č. 65/2017 Z. z.) je Slovenská republika je v Chongqing-u (Čínska ľudová republika) zastupovaná vo vízovom konaní Maďarskom:

  Consulate General of Hungary, Chongqing

  HNA & Poly International Center 36-A

  No. 235/36-A Minsheng Road, Yuzhong District 

  400010 Chongqing, PRC

  Tel.: +86 23 6399-7099

  Fax: +86 23 6399-7077

  E-mail: MiNemeth@mfa.gov.hu

   

  Informácia o postupe podávania sťažností podľa čl. 38 ods. 5 vízového kódexu

   

  Podanie žiadosti o schengenské víza vo vízovom centre

  Žiadatelia o schengenské vízum si môžu podať svoju žiadosť vo vízovom aplikačnom centre v mestách :

  Peking, Guangzhou, Chengdu , Shenyang , Shenzen , Changsha , Kunming , Chongqing , Wuhan , Jinan , Xi´an od pondelka do piatku (okrem štátnych sviatkov) v čase 8.00 – 15.00 hod. 

  Bližšie informácie nájdete na webovej stránke vízového centra a na kontaktných údajoch nižšie.

   

  Vízové centrum Beijing

   

  Vízové centrum Guangzhou

   

  Vízové centrum Chengdu

   

  Vízové centrum Shenzhen

   

  Vízové centrum Changsha

  Vízové centrum Kunming

   

  Vízové centrum Chongqing

   

  Vízové centrum Wuhan

  Vízové centrum Jinan

   

  Vízové centrum Xi'an

   

  Vízové centrum Shenyang

   

  Zoznam sprievodných dokladov, ktoré sú žiadatelia ČĽR povinní predložiť pri žiadostiach o krátkodobé schengenské víza v zmysle rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 22. októbra 2014 (C(2O14)7594 final)

  a) Individuálny turizmus

  1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)

  2. Vyplnená a podpísaná žiadosť o Schengenské víza

  3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí

  4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady

  5. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR.

  6. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)

  7. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)

  8. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela)

  9. Program cesty – dokumenty ktoré umožnia vyhodnotiť žiadateľov program na Slovensku (itinerár, dopravné spojenia a pod.)

  10. Doklad o solventnosti - dokumenty potvrdzujúce finančné zabezpečenie cesty a pobytu na Slovensku (výpis z účtu za posledné 3 mesiace bez jednorazových vkladov)

   

  Zamestnanci 

  • obchodná licencia spoločnosti (zapečatená kópia, t.j. potvrdená pečiatkou spoločnosti a podpisom zodpovednej osoby)
  • originál listu od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
   - úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
   - meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
   - meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného pomeru žiadateľa
   - účel pobytu a potvrdenie neprítomnosti v práci 

   

  Dôchodcovia 

  • doklad o dôchodku alebo o inom pravidelnom príjme

   

  Nezamestnaní 

  • ak je nezamestnaná osoba ženatá/vydatá: potvrdenie o zamestnaní a príjme manžela/manželky + notársky overený sobášny list schválený ministerstvom zahraničných vecí
  • ak je nezamestnaná osoba slobodná/rozvedená/ovdovená: akýkoľvek iný doklad o pravidelnom príjme

  11. Maloleté osoby (do 18 rokov)

  • študentský preukaz
  • originál a jedna fotokópia potvrdenia zo školy, na ktorom sa uvádza:
   - úplná adresa a telefónne číslo školy
   - povolenie neprítomnosti
   - meno a pracovné zaradenie osoby, ktorá vydáva povolenie
  • notárske osvedčenie povolenia cestovať od obidvoch rodičov alebo opatrovníkov (ak maloletý cestuje sám), alebo od rodiča alebo opatrovníka, ktorý necestuje (ak maloletý cestuje s jedným rodičom) schválené ministerstvom zahraničných vecí a v prípade, že sa maloletý nenachádza v Číne, potvrdené príslušnými orgánmi v krajine pobytu
  • notárske osvedčenie rodinného vzťahu alebo dokladu opatrovníctva schválené ministerstvom zahraničných vecí ČĽR

   

  b) Obchodná (služobná) cesta, krátka odborná príprava

  1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)

  2. Vyplnená a podpísaná žiadosť o schengenské vízum

  3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí

  4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady

  5. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)

  6. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)

  7. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela)

  8. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR.

  9. Pozývací list s podpisom osvedčeným notárom na Slovensku – originál pozvania slovenskou stranou na obchodné stretnutie, konferenciu, seminár a pod. na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:

  • úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
  • meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
  • účel a trvanie pobytu (dátum od-do by mal korešpondovať s dobou na ktorú sú požadované víza)
  • program obchodnej cesty, odbornej prípravy
  • osoba alebo subjekt, ktoré hradia náklady spojené s cestou (tzv. sponzor)
  • či sponzor poskytuje finančnú záruku na návrat žiadateľa do Činy

  10. Originál overeného pozvania cudzineckou políciou zo SR (na základe požiadavky Konzulárneho oddelenia ZÚ Peking)

  11. Doklad o solventnosti - dokumenty potvrdzujúce finančné zabezpečenie cesty a pobytu na Slovensku (výpis z účtu za posledné 3 mesiace bez jednorazových vkladov)

   

  Zamestnanci 

  • obchodná licencia spoločnosti (zapečatená kópia, t.j. potvrdená pečiatkou spoločnosti a podpisom zodpovednej osoby)
  • originál listu od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
   - úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
   - meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
   - meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného pomeru žiadateľa
   - účel pobytu a potvrdenie neprítomnosti v práci 

  12. Doklad o prípadnej registrácii v obchodnej komore

  13. Pracovné povolenie (ak je to relevantné) - môže byť potrebné pokiaľ ide o:

  • odbornú prax na pracovisku
  • prácu pre spoločnosť v cieľovom členskom štáte

   

  c) Návšteva rodiny/priateľov

  1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)

  2. Vyplnená a podpísaná žiadosť o shengenské víza.

  3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí

  4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady

  5. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR. 

  6. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)

  7. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)

  8. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela, prípadne čestné vyhlásenie ubytovateľa -vlastníka nehnuteľnosti spolu s výpisom z katastra)

  9. Pozývací list s podpisom osvedčeným notárom na Slovensku – originál pozvania slovenskou stranou s podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:

  • úplná adresa a kontakt pozývateľa
  • účel a trvanie pobytu (dátum od-do by mal korešpondovať s dobou na ktorú sú požadované víza)
  • osoba ktorá hradí náklady spojené s cestou (tzv. sponzor)

  10. Originál overeného pozvania cudzineckou políciou zo SR (na základe požiadavky Konzulárneho oddelenia ZÚ Peking)

  11. Originál finančnej záruky sponzora

  • ak sponzor žije na Slovensku:
   - doklad o pravidelnom príjme za posledné tri mesiace (výpis z účtu bez jednorazových vkladov), alebo
   - vyhlásenie záruky podľa vnútroštátnych právnych predpisov SR
  • ak sponzor žije v Číne, ale pozýva žiadateľa, aby s ním cestoval na Slovensko
   -  podpísaný záručný list
   -  kópia povolenia na pobyt v Číne
   -  doklad o pravidelnom príjme (potvrdenie od zamestnávateľa)
   -  doklad o ubytovaní na Slovensku, respektíve pozvanie blízkej rodiny

  12. Doklad o vzťahu so sponzorom

  • v prípade návštevy rodiny: notárske osvedčenie o príbuzenskom vzťahu so sponzorom
  • v prípade návštevy priateľov a známych: vzťah možno dokázať originálnymi dokladmi, originálnymi fotografiami, pozývacím listom atď.

  13. Doklad o solventnosti žiadateľa - výpis z účtu za posledné 3 mesiace bez jednorazových vkladov

  Zamestnanci 

  • obchodná licencia spoločnosti (zapečatená kópia, t.j. potvrdená pečiatkou spoločnosti a podpisom zodpovednej osoby)
  • originál listu od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
   - úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
   - meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
   - meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného pomeru žiadateľa
   - účel pobytu a potvrdenie neprítomnosti v práci 

   

  Dôchodcovia 

  • doklad o dôchodku alebo o inom pravidelnom príjme

  Nezamestnaní 

  • ak je nezamestnaná osoba ženatá/vydatá: potvrdenie o zamestnaní a príjme manžela/manželky + notársky overený sobášny list schválený ministerstvom zahraničných vecí
  • ak je nezamestnaná osoba slobodná/rozvedená/ovdovená: akýkoľvek iný doklad o pravidelnom príjme

  14. Maloleté osoby (do 18 rokov)

  • študentský preukaz
  • originál a jedna fotokópia potvrdenia zo školy, na ktorom sa uvádza:
   - úplná adresa a telefónne číslo školy
   -  povolenie neprítomnosti
   -  meno a pracovné zaradenie osoby, ktorá vydáva povolenie
  • notárske osvedčenie povolenia cestovať od obidvoch rodičov alebo opatrovníkov (ak maloletý cestuje sám), alebo od rodiča alebo opatrovníka, ktorý necestuje (ak maloletý cestuje s jedným rodičom) schválené ministerstvom zahraničných vecí a v prípade, že sa maloletý nenachádza v Číne, potvrdené príslušnými orgánmi v krajine pobytu
  • notárske osvedčenie rodinného vzťahu alebo dokladu opatrovníctva schválené ministerstvom zahraničných vecí ČĽR

   

  d) Kultúrne/športové podujatia

  1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)

  2. Vyplnená a podpísaná žiadosť o shengensé víza

  3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí

  4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady

  5. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR.

  6. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)

  7. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)

  8. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela)

  9. Pozývací list s podpisom osvedčeným notárom na Slovensku – originál pozvania slovenskou stranou (organizátorom podujatia), na hlavičkovom papieri organizácie s pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:

  • úplná adresa a kontaktná osoba v organizácii
  • účel a trvanie pobytu (dátum od-do by mal korešpondovať s dobou na ktorú sú požadované víza)
  • podrobný program podujatia, prípadne trasa cesty
  • údaje o nákladoch na kultúrne či športové aktivity a informácie o osobe, respektíve subjekte, ktorý ich uhradí
  • údaje o ubytovaní počas pobytu

  10. Originál overeného pozvania cudzineckou políciou zo SR (na základe požiadavky Konzulárneho oddelenia ZÚ Peking)

  11. Originál listu od čínskej kultúrnej alebo športovej organizácie v anglickom jazyku (alebo v čínskom jazyku s prekladom do  anglického jazyka), na hlavičkovom papieri organizácie s pečiatkou, na ktorom sa jasne uvádza:

  • úplná adresa a kontaktná osoba v organizácii
  • meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
  • meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného pomeru (len v prípade profesionálnych umelcov, športovcov a pod.)
  • potvrdenie účasti
  • subjekt, ktorý uhradí cestovné náklady 
  pdf
  Všeobecné informácie pre žiadateľov z ČĽR o krátkodobé schengenské víza (Čínsky)
  (pdf, 277 kB)
  Stiahnuť