Národné víza

Publikované 12.07.2022

Národné vízum

Národné vízum môže byť udelené cudzincovi, ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky. Tiež rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedenému v osobitnom predpise, sa udelí národné vízum, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. 

Národné vízum sa udeľuje: 

 • na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok;
 • ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, udeľuje sa na 90 dní;
 • ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udeľuje sa na nevyhnutný čas.

Procedúra udelenia Národného víza

1. Za účelom jeho vydania musí cudzinec podať oficiálnu žiadosť na príslušnom zastupiteľskom úrade. Formulár žiadosti o udelenie národného víza musí byť plne vyplnený a podpísaný žiadateľom (bod. č. 37 a taktiež na zadnej strane formulára). 

pdf
Žiadosť o národné vízum
(pdf; 455.14 KB)
Stiahnuť

 

2. Žiadateľ o národné vízum musí, okrem vyššie uvedeného vyplneného formulára, doložiť nasledovné dokumenty:

 

Cestovný pas:

 • platný ešte 3 mesiace od plánovaného návratu do ČĽR
 • obsahujúci aspoň 2 ostávajúce prázdne strany
 • vydaný v uplynulých 10 rokoch
 • platné povolenie na pobyt 3 mesiace od plánovaného návratu do ČĽR, pre iných ako čínskych štátnych príslušníkov

2 x  Farebná lesklá fotografia tváre (rozmery 3,5 x 4,5 cm) na svetlom pozadí

Dokument, preukazujúci účel pobytu:

 • písomné oznámenie o udelení prechodného/trvalého/tolerovaného pobytu pre príslušníka 3. krajiny, taxatívne uvádzajúc dátum udelenia pobytu

Cestovné zdravotné poistenie:

 • minimálne poistné krytie vo výške 30 000 EUR
 • poistenie musí pokrývať všetky výdaje, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s repatriáciou, návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného lekárskeho ošetrenia alebo úmrtia. 
 • poistenie musí platiť na celom území členských štátov Schengenského priestoru a po celú dobu žiadateľovho pobytu

Maloleté osoby (do 18 rokov)

 • V prípade, že maloleté osoby cestujú len s jedným rodičom: notárske osvedčenie povolenia cestovať od rodiča alebo opatrovníka legalizované ministerstvom zahraničných vecí 

Ďalšie dokumenty, potrebné na rozhodnutie o udelení/neudelení národného víza (napr. rezervácie letenky).

V prípade podania žiadosti u maloletých osôb (do 18. roku veku) sa vyžaduje osobná prítomnosť aspoň jedného z rodičov dieťaťa, resp. jeho opatrovníka na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Šanghaji.