Štátne občianstvo

Publikované 07.04.2024

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podáva osoba, ktorá žiada o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na slovenskom veľvyslanectve v Pekingu osobne, pričom žiadosť obsahuje údaje podľa § 8 ods. 2 zákona o štátnom občianstve.

Osoba, ktorá žiada o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky doklady podľa § 8 ods. 3 zákona o štátnom občianstve, pričom osoba, ktorá žiada o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky potvrdzuje predloženými dokladmi splnenie povinností podľa § 8 ods. 3 písm. i) zákona o štátnom občianstve. Doklady, ktoré sa netýkajú osoby, ktorá žiada o udelenie štátneho občianstva, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.

Osoba, ktorá žiada o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, a ktorá dovŕšila 14 rokov, pri podaní žiadosti podľa odseku 1 vyplní dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona o štátnom občianstve.

Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach.

Maloleté dieťa do 14 rokov uvedie rodič vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, pričom k žiadosti priloží doklady podľa § 8 ods. 12 zákona o štátnom občianstve.

Veľvyslanectvo pri preberaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky overí úplnosť údajov a údaje uvedené v žiadosti a dotazníku žiadateľa, úplnosť predložených dokladov, úroveň ovládania štátneho jazyka osoby, ktorá žiada o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a o výsledku overenia vyhotoví zápisnicu podľa § 8 ods. 8 zákona o štátnom občianstve, pričom úroveň ovládania štátneho jazyka sa neoveruje v prípadoch podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o štátnom občianstve.

 

Kde možno požiadať

Konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu
Tel: +86 1065321530 / +86 1065321531
Fax: +86 1065324814
​​​​​​​E-mail: cons.beijing@mzv.sk


Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022
Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022, kedy nedôjde k strate slovenského štátneho občianstva
Žiadosť o znovu udelenie štátneho občianstva
Žiadosť o znovu udelenie štátneho občianstva osobou, ktorá stratila štátne občianstvo SR v čase od 17.07.2010 do 31.03.2022 z dôvodu nadobudnutia štátneho občianstva cudzieho štátu, v ktorom mal občan SR registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva tohto štátu (§ 7 ods. 7 zákona)
Osvedčenie o štátnom občianstve
Žiadosti o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR 
Udelenie štátneho občianstva z osobitných dôvodov
V prípade, ak osoba stratila štátne občianstvo SR a nie je možné požiadať o jeho znovuudelenie, stále ostáva zákonná možnosť požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov v súlade s nariadením Ministerstva vnútra SR č. 1/2015.
Držitelia osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí 
Podmienky pre držiteľ osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí môže požiadať žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR