1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká

Aktualizované 17.05.2023
Publikované 11.06.2022

Bosna a Hercegovina je aj po viac ako 25 rokoch od konca vojnového konfliktu stále pod správou medzinárodného spoločenstva.

Krajina má síce vlastnú zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, ale nad ich činnosťou dohliada vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva, ktorý dozerá na implementáciu ustanovení Daytonských mierových dohôd a v prípade protidaytonského konania má právo zasiahnuť, napríklad nanútením či zrušením právnych aktov prijatých domácimi politickými zástupcami.

Bosna a Hercegovina je štátny útvar zložený z dvoch rovnoprávnych celkov (entít) - Federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky srbskej, ako i z dištriktu Brčko pod priamou medzinárodnou správou. V krajine absentujú niektoré spoločné inštitúcie ako napr. ministerstvo vnútra, resp. školstva alebo poľnohospodárstva. Federácia Bosny a Hercegoviny je na rozdiel od Republiky srbskej značne decentralizovaná, pozostáva z 10 kantónov (každý s vlastnou vládou) a 74 municipalít, pričom kompetencie medzi jednotlivými úrovňami moci sa miestami prekrývajú, čo okrem iného komplikuje poskytovanie základných služieb verejnosti a odrádza zahraničné investície.

Osobitným špecifikom krajiny ostáva kontaminácia cca. 2% horského a ťažšie dostupného terénu krajiny (cca. do 1 000 km2) nášľapnými mínami a nevybuchnutou muníciou. Mínové polia by mali byť označené výstražnými tabuľami upozorňujúcimi, že uvedené územie je stále zamínované, v praxi sa však občas stáva, že tieto označenia absentujú resp. sú odcudzené. V horskom teréne odporúčame držať sa striktne označených turistických chodníkov, resp. odporúčaní turistických sprievodcov a vychodených trás a v žiadnom prípade neodporúčame vstup na neoznačené územie. Aktualizované informácie pravidelne zverejňuje i EUFOR Althea na svojich stránkach („BiH Minefield Maps“), k dispozícii sú i rôzne mobilné aplikácie (Mine Suspected Areas v AppStore, BH Mine Suspected Areas v Google Play). Tieto zdroje informácií sú pri turistike v krajine veľmi nápomocným, no stále len indikatívnym prostriedkom pre vyhodnocovanie bezpečnosti trás.

Napriek uvedeným skutočnostiam patrí Bosna a Hercegovina medzi obľúbené turistické destinácie, pretože ponúka výborné a cenovo prijateľné podmienky na zimné športy (napr. známe lyžiarske areály pre zimné športy vybudované pre ZOH Sarajevo 1984 - Jahorina, Bjelašnica).

Krajina ponúka taktiež vhodné príležitosti pre turistiku a cykloturistiku, resp. splavovanie (rafting) horských riek. Pri aktivitách je namieste vysoká obozretnosť, ako i výber certifikovaného poskytovateľa služieb.

Vzťah miestneho obyvateľstva k cudzincom je zväčša priateľský a otvorený. Určité riziko (porovnateľné s krajinami regiónu) predstavuje tiež pomerne vysoký počet nelegálne držaných zbraní ako dedičstvo vojnových konfliktov v 90. rokoch. Počet násilných trestných činov spáchaných s takto držanou zbraňou však neprekračuje bežný európsky priemer.

Upozorňujeme, že niektoré lokality v Bosne a Hercegovine (napríklad Sarajevo, Zenica, Tuzla, Visoko, Lukavac a Ugljevik) v zimných mesiacoch, najmä počas vykurovacej sezóny, patria k mestám s najväčšou koncentráciou smogu v Európe. Hodnota pevných/tuhých častíc vo vzduchu (v prvom rade tzv. prachových častíc PM10 a PM 2,5) často dosahuje 3 až 10 násobok povolenej normy, čo je podľa indexu kvality ovzdušia do hodnoty 50. Z tohto dôvodu odporúčame občanom SR cestujúcim do Bosny a Hercegoviny, aby pred cestou, a priebežne aj počas pobytu v Bosne a Hercegovine, sledovali index kvality ovzdušia (napr. na  https://www.iqair.com; https://aqicn.org; alebo súvisiacich mobilných aplikáciách).

Ďalej odporúčame zvážiť možnosť použitia ochrannej masky s vhodným filtrom. Zvýšená opatrnosť je odporúčaná hlavne v prípade detí a cestujúcich so zdravotnými ťažkosťami, keďže hodnoty nad 200 – 300 predstavujú vysoký stupeň ohrozenia/nebezpečenstva pre ich zdravotný stav.

V súvislosti so zvýšenou kontamináciou ovzdušia v období zimných mesiacov je bežným javom, že letisko v Sarajeve je nútené zrušiť/odložiť prílety a odlety lietadiel, resp. presmerovať ich na iné letisko (napr. Banja Luka, Dubrovnik).

Platiť je možné len miestnou menou, ktorou je konvertibilná marka (BAM). Výmenný kurz medzi eurom a konvertibilnou markou je už niekoľko rokov stabilný (1,95583 BAM = 1 EUR). V obchodoch je možné platiť bežne platobnými kartami (napr. VISA, Mastercard) a v mnohých obchodoch aj kreditnými kartami. Upozorňujeme, že vzhľadom na nedostatočné vybavenie prístrojmi na detekciu falošných bankoviek je potrebné dávať si pozor na miestne bankovky, najmä v hodnote 50,- BAM a 100,- BAM (v minulosti boli zaznamenané i prípady, že falošnú bankovku vydala banková inštitúcia).

Ubytovanie v hoteloch, penziónoch ako aj na súkromí je na adekvátnej úrovni, aj keď kvalitu služieb a vybavenie ubytovacích zariadení nie je možné hodnotiť podľa uvádzaného stupňa medzinárodnej klasifikácie kvality, ktorý je niekedy nadhodnotený.

Všeobecne je kvalita miestnych potravín dobrá, vrátane otvorených trhovísk a tržníc.

V komunikácii s miestnymi autoritami znalosť anglického jazyka nie je pravidlom. Veľvyslanectvo neodporúča občanom SR podpisovať dokumenty vydané miestnymi autoritami, s ktorých obsahom nebola dotknutá osoba oboznámená, resp. mu nerozumie. V núdzových prípadoch môžu občania SR kontaktovať veľvyslanectvo.

V prípade krádeží veľvyslanectvo odporúča, aj napriek častej nevôli miestnych policajných autorít, apelovať na službukonajúceho policajta, aby o nahlásenej krádeži spísal formálny zápis, ktorého kópiu má dostať aj poškodená osoba. Obzvlášť dôležitým je takýto dokument v prípadoch krádeže ale i straty dokladov, keďže v ďalšom procese nahlásenia tejto skutočnosti slovenským autoritám je doklad vyžadovaný pre dokončenie administratívneho úkonu.