Vodičský preukaz

Publikované 20.05.2022

Na veľvyslanectve Slovenskej republiky je možné osobne požiadať o vydanie nového vodičského preukazu za týchto podmienok:

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 19. januárom 2013,
 • žiadateľ stratil vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.

 

K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu sa prikladá:

 • doterajší vodičský preukaz,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • predchádzajúci vodičský preukaz ktorý bol vydaný pred 19. januárom 2013,
 • doklad vydaný políciou Bosny a Hercegoviny o nahlásení odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu, alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (v prípade straty),
 • doklad matričného Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).

Žiadosť je nutné podať osobne a mať vopred dohodnutý termín (telefonicky).

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže na veľvyslanectve podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike trvalý pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musí k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike.

Žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 65 rokov je povinný pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.

Za podanie žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa platí konzulárny poplatok 15 eur.