Výpis z registra trestov

Publikované 20.05.2022

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov).  Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).

Náležitosti podania žiadosti:

1. vyplniť formulár žiadosti

2. platný doklad totožnosti a fotokópiu dokladu totožnosti– občiansky preukaz, cestovný pas,

3. uhradiť správny poplatok (10 eur).

Výpis z registra trestov vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezmete.