Zahraničný Slovák

Aktualizované 20.05.2022
Publikované 20.05.2022

K vyplnenej a podpísanej žiadosti, ktorá sa osobne podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Sarajeve, je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

rtf
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
(docx; 43.64 kB)
Stiahnuť

1. kópiu platného cestovného pasu a dve fotografie (4,5x3,5 cm),

2. originál alebo notársky overenú fotokópiu rodného listu žiadateľa,

3. originál rodného listu dieťaťa do 18 rokov, ak si ho žiadateľ žiada zapísať do preukazu,

4. potvrdenie Bosny a Hercegoviny, že žiadateľ nebol trestaný. Potvrdenie je platné 6 mesiacov,

5. výpis z Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky nie starší ako 6 mesiacov. Žiadosť o výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky si možno podať v Bratislave na Kvetnej ulici č. 13 a tiež na okresných prokuratúrach na území Slovenskej republiky osobne. Žiadosť o výpis z registra trestov si môže žiadateľ podať aj prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Sarajeve. Potrebné sú tieto dokumenty: rodný list s prekladom, kópia cestovného pasu a správny poplatok vo výške 10,-EURO,

6. doklad preukazujúci slovenskú národnosť, ktorým môže byť:
originál úradného dokladu, ktorý preukazuje, že žiadateľ alebo jeho priamy predok má slovenskú národnosť, najmä rodný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o národnosti alebo iný hodnoverný doklad potvrdzujúci požadované skutočnosti. Takýmto dokladom môže byť akákoľvek listina verejnoprávnej povahy, napríklad aj vysvedčenie, doklad o pracovných povinnostiach, doklad o vzdelaní, doklady poisťovní, spolkov, zoznam pasažierov lodí do Ameriky a pod. (originál dokladu Úrad vráti žiadateľovi po ukončení konania).

7. doklad preukazujúci národné povedomie, z ktorého vyplýva, že žiadateľ má aspoň pasívnu znalosť slovenského jazyka spolu so základnou orientáciou v slovenských kultúrnych reáliách alebo aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému etnickému spoločenstvu, ktorým môže byť:
a) výsledok jeho doterajšej činnosti, napríklad výsledok svojej literárnej a publicistickej činnosti viažucej sa na Slovensko a slovenskú kultúru, doklad o členstve v krajanských organizáciách a spolkoch, doklad o vzdelávaní alebo absolvovaní vzdelania na slovenskej menšinovej škole, resp. lektoráte v zahraničí alebo,
b) písomné svedectvo krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste pobytu alebo,
c) v prípade, že v mieste pobytu nepôsobí krajanská organizácia, písomné svedectvo aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, alebo slovenských občanov ktorí s nim žijú v tom istom štáte a ich podpis na svedectve je opatrený predpísanými overeniami s tým, že svedok musí svoje postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo slovenského občana preukázať.

 

Upozornenie.
Všetky dokumenty musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené súdnym tlmočníkom.

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s účinnosťou od 1. novembra 2015 umožňuje vydať osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa do 14 rokov a žiadateľa od 14 do 18 rokov, podmienky na jeho vydanie zverejnil na svojej webovej stránke. 

V platnosti zostávajú podmienky pre zápis neplnoletého dieťaťa (do 18 roku) do osvedčenia žiadateľa. Všetky informácie nájdete na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V tejto súvislosti však dávame do pozornosti, že dieťa zapísané v osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí nemá postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.