Cestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)

docx Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia  (docx; 12.95 KB)  (docx; 12.95 KB)

docx Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB)  (docx; 12.84 KB)

 

Štát

Podmienky

Albánsko

Pri cestovaní maloletých detí do Albánskej republiky je nevyhnutný platný cestovný pas dieťaťa s platnosťou po predpokladanom ukončení pobytu v krajine minimálne 3 mesiace a pred ukončením platnosti dokladu. Pokiaľ maloleté dieťa cestuje s jedným z rodičov je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby je potrebný súhlas oboch rodičov. Podpisy rodičov musia byť notársky overené a súhlas rodičov musí byť v albánskom, poprípade v anglickom jazyku.

Alžírsko

Orgány Alžírska nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom a  musí mať udelené i víza. 

Andorra

 

Pri cestovaní neplnoletých osôb samotných alebo v sprievode osôb, ktoré nie sú rodičia, sa vyžaduje platný cestovný pas alebo občiansky preukaz spolu so splnomocnením podpísaným rodičmi (bez ďalšej špecifikácie – notárske overenie apod.). Pri splnomocnení odporúčame formulár súhlasu v anglickom jazyku.

Rovnako MZV Andorry odporúča rodičom neplnoletých osôb cestujúcich bez ich sprievodu informovať sa v krajine pôvodu, či miestne orgány na vycestovanie do zahraničia nevyžadujú splnomocnenie rodičov na vycestovanie do zahraničia a opustenie krajiny pôvodu, overené napr. miestnou políciou.

 

Argentína

 

V prípade, že neplnoletý občan cestuje do krajiny bez rodičov (v sprievode inej osoby), argentínska migračná polícia vyžaduje na vstup aj súhlas zákonného zástupcu. Treba však doplniť, že pri osobách nad 16 rokov tento súhlas nie vždy vyžadujú. Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča takýto doklad (súhlas zákonného zástupca) mať pripravený aj pre osobu nad 16 rokov, keďže argentínska migračná polícia v častejších prípadoch vyžaduje aj súhlas na opustenie územia Argentíny a to pre všetky osoby do 18 rokov. Súhlas zákonného zástupcu sa dokladá notárskou zápisnicou, prípadne čestným prehlásením rodiča/rodičov (podpisy overené notárom). Odporúčame však takýto súhlas zákonného zástupcu mať pripravený aj v španielskom alebo anglickom jazyku.

Slovenské veľvyslanectvo v Buenos Aires taktiež odporúča, aby v prípade, že do Argentíny cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe. Migračná polícia Argentíny sprísnila v ostatnom období kontroly a najmä pri výstupe z krajiny dôkladnejšie preveruje vzťah neplnoletej osoby k sprevádzajúcej osobe.    

Arménsko

Súhlas rodičov sa nevyžaduje pokiaľ je s dokladmi dieťaťa všetko v poriadku. Veľvyslenctvo SR v Moskve však odporúča, s rovnakých dôvodov ako v prípade RF, aby tretie osoby, ktoré cestujú s maloletým dieťaťom, mali so sebou notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka.

Austrália

Krajiny akreditácie Veľvyslanectva SR v Canberre (Austrália, Nový Zéland) priamo nepožadujú aby neplnoleté osoby pri prechode hraničného priechodu a počas pobytu v krajine, resp. aby osoby ich sprevádzajúce, preukázali potvrdenie zákonného zástupcu neplnoletého, že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia. Napriek tomu sa odporúča, aby sprevádzajúce osoby maloletého takéto potvrdenie pri ceste do krajín našej akreditácie mali. Nie je presne určená forma akú by malo toto potvrdenie mať, ale vzhľadom na pomery v krajine sa odporúča, aby bolo potvrdenie podpísané pred notárom a preložené do anglického jazyka certifikovaným prekladateľom

Azerbajdžan

Vyžaduje sa notársky overený súhlas rodičov s vycestovaním dieťaťa s prekladom do anglického jazyka.

Bahrajn

Viď informáciu „Kuvajt“

Bielorusko

Vstup neplnoletých detí do Bieloruska, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi, je možný iba na základe platného cestovného pasu a platného víza.

Predloženie súhlasu zákonného zástupcu nepolnoletého pri vstupe do Bieloruska sa nevyžaduje.

V súlade s platnými zákonmi je v Bielorusku stanovená povinnosť rodičov (resp. poručníkov, opatrovníkov) robiť sprievod deťom do 16 rokov v čase od 23.00 do 6.00 hod., ak sa nachádzajú mimo bydliska, alebo zabezpečiť ich sprievod plnoletými osobami.

Ak sa v uvedenom čase zistí, že dieťa do 16 rokov sa nachádza na verejných miestach bez sprievodu rodičia alebo osoby ich zastupujúcej, budú tieto administratívne postihované.

Bolívia

Obdobné podmienky, ako pre Argentínu

Bosna a Hercegovina

Maloleté deti do 14 rokov, občania SR, môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny s platným cestovným pasom SR, a to v sprievode svojich zákonných zástupcov, resp. rodičov alebo v sprievode dospelej osoby, ktorej zákonní zástupcovia, resp. rodičia zverili deti počas cesty do cudziny.

V prípade, že dieťa necestuje so zákonným zástupcom, resp. rodičom, musí zákonný zástupca, resp. obidvaja rodičia udeliť písomný súhlas osobe, ktorá sprevádza dieťa. Podpisy na tomto súhlase musia byť notársky overené alebo overené na obecnom úrade.

Ak maloleté dieťa sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny len jeden z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča. Hraničná polícia Bosny a Hercegoviny v prípade, že rodič má rovnaké priezvisko ako dieťa, zvyčajne nevyžaduje súhlas druhého rodiča.

Hraničná polícia   na svojej internetovej stránke uvádza, že splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa má byť v jednom z úradných jazykov Bosny a Hercegoviny. Podľa získaných informácií (z hraničných prechodov) stačí splnomocnenie v slovenskom jazyku, ale odporúčame vystaviť splnomocnenie aj v anglickom variante.

Botswana

Od 1. októbra 2016 musia všetky maloleté deti, cestujúce do/cez Botswanu ktorýmkoľvek hraničným priechodom, mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list (unabridged birth certificate) a notársky overený súhlas jedného z rodičov (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). V prípade, že otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, takýto súhlas nie je potrebný.

Brazília

Pokiaľ maloletá osoba, ktorá cestuje do Brazílskej federatívnej republiky samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom, musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do Brazílie a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického jazyka. Pokiaľ maloletá osoba pochádza zo slovensko-brazílskej rodiny, je dôležité, aby cestovala prioritne na brazílsky cestovný pas a mala vyššie uvedené splnomocnenie, resp. musí ho mať dospelá osoba, ktorá sprevádza maloletú osobu. Pokiaľ maloletá osoba nepochádza zo slovensko-brazílskej rodiny a cestuje s jedným rodičom, brazílska strana nevyžaduje splnomocnenie druhého rodiča, nakoľko vydanie cestovného pasu maloletej osobe a jej cestovanie do zahraničia vníma ako "tichý" súhlas druhého rodiča. Ponechávame na osobnom rozhodnutí rodičov, či si pre každý prípad dajú vystaviť splnomocnenie druhého rodiča na cestu.

Brunej

V prípade, že dieťa cestuje v sprievode aspoň jedného z rodičov, nie je potrebné preukazovať žiadne doklady okrem cestovného pasu.
V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov cestuje samostatne, resp. ju nesprevádza žiaden z rodičov, musí pri vstupe do Bruneja predložiť:

 • Potvrdenie rodiča (zákonného zástupcu), že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia s overeným podpisom.
 • Potvrdenie (súhlasné) zodpovednej osoby, ktorá zabezpečuje pobyt v Bruneji.

Dokumenty sa predkladajú v anglickom, resp. malajzijskom jazyku.

Bulharsko

Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov. Podmienkou na vstup do krajiny je, aby dieťa bolo držiteľom vlastného platného cestovného dokladu.

V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od osoby sprevádzajúcej cudzie dieťa len vo vzťahu k občanom Bulharskej republiky.

Cyprus

Pri cestovaní  neplnoletej osoby na Cyprus v sprievode len jedného z rodičov, môže imigračný úradník požadovať splnomocnenie druhého rodiča, prípadne obidvoch zákonných zástupcov, ak ide o prípad sprievodu prostredníctvom tretej osoby. V praxi sa takéto splnomocnenia vyžadujú pomerne často. Na splnomocnení musí byť notársky overený podpis splnomocniteľa a musí byť napísaný aj v anglickom alebo gréckom jazyku. Pre prípady „pochybností" odporúčame mať pri sebe kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne i sobášneho listu rodičov. 

Čierna Hora

Ak dieťa cestuje s inou osobou, vyžaduje sa notársky overené rozhodnutie súdu o rozvode a notársky overený súhlas zákonného zástupcu alebo opatrovníka dieťaťa, ktorého určil príslušný vnútroštátny orgán.

V prípade, že má dieťa dvoch zákonných zástupcov, vyžaduje sa súhlas oboch.

Čile

Obdobné podmienky, ako pre Argentínu

Česká republika

V prípade, že maloletý cestuje do ČR v sprievode inej osoby, ako je zákonný zástupca, súhlas zákonného zástupcu sa oficiálne nevyžaduje. Odporúča sa však, aby sprevádzajúce osoby (napr. starí rodičia) disponovali  pre prípad akýchkoľvek nepredvídaných udalostí písomným súhlasom zákonného zástupcu, pričom podpis zákonného zástupcu nemusí byť úradne overený.

Čína

Pre vycestovanie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné k žiadosti o víza predložiť originál a fotokópiu rodného listu maloletého a poskytnúť súhlas oboch rodičov s cestou dieťaťa do ČĽR (nezávisle na fakte, či cestuje s rodičmi alebo bez nich).

Ak maloletá osoba cestuje bez oboch rodičov (a teda v sprievode inej dospelej osoby) pri predkladaní žiadosti o víza sa vyžaduje osobná prítomnosť oboch rodičov za účelom spísania súhlasného vyhlásenia.

Pokiaľ je žiadosť podaná v zastúpení či iba jedným z rodičov, je potrebný písomný súhlas neprítomných/-ého rodičov/-a s notársky osvedčeným podpisom, obsahujúci tiež vyhlásenie o finančnom zabezpečení maloletého po dobu cesty.

 

Slovenskí občania SR nepotrebujú na vycestovanie do Hongkongu víza (do 90 dní), čo sa vzťahuje aj na maloleté osoby. Uvedená osobitná administratívna oblasť nijako neobmedzuje cestovanie maloletých osôb na svoje územie, t.j. nie sú stanovené presné kritéria, či potrebné dokumenty.

Pred vycestovaním je však potrebné konzultovať podmienky cesty maloletých s konkrétnym leteckým prepravcom, keďže práve zo strany jednotlivých spoločností môžu vzniknúť požiadavky na predloženie potrebných dokumentov (najčastejšie súhlas rodičov s vycestovaním a meno osoby, ktorá je za maloletého počas cesty zodpovedná).

  Občania SR nepotrebujú na vycestovanie do  Macaa víza (do 90 dní), čo sa vzťahuje aj na maloleté osoby. Uvedená osobitná administratívna oblasť nijako neobmedzuje cestovanie maloletých osôb na svoje územie, t.j. nie sú stanovené presné kritéria, či potrebné dokumenty.
Pred vycestovaním je však potrebné konzultovať podmienky cesty maloletých s konkrétnym leteckým prepravcom, keďže práve zo strany jednotlivých spoločností môžu vzniknúť požiadavky na predloženie potrebných dokumentov (najčastejšie súhlas rodičov s vycestovaním a meno osoby, ktorá je za maloletého počas cesty zodpovedná).
 

Krajiny EÚ majú bezvízový styk s Taiwanom a v súčasnosti sa od maloletých pri vstupe na Taiwan vyžaduje platný cestovný doklad s minimálne polročnou platnosťou. Imigračný úradník si môže dodatočne vyžiadať doklad o zdravotnom poistení na dobu pobytu a doklad o spiatočnej letenke. Nevyžaduje sa súhlas zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny.

Dánsko

Podľa vykonávacieho nariadenia dánskej vlády k zákonu o pasoch, smú osoby mladšie ako 15 rokov, disponujúce platným pasom, cestovať do Dánska v sprievode inej osoby ako zákonného zástupcu, len ak majú úradne overené potvrdenie od zákonného zástupcu dieťaťa.

Dánske orgány akceptujú dokumenty vyhotovené v dánčine alebo angličtine.

Egypt

Veľvyslanectvo SR v Káhire nemá vedomosť o legislatívnom akte, na základe ktorého by egyptské úrady pri vstupe/výstupe do/z územia Egypta vyžadovali od maloletých detí, občanov SR, v sprievode jedného z rodičov alebo tretej osoby, ktorá nie je rodičom maloletého dieťaťa, súhlas druhého rodiča alebo oboch rodičov.

Veľvyslanectvo SR v Káhire súčasne upozorňuje, že egyptské úrady pri vycestovaní maloletých detí, ktoré majú aj egyptské občianstvo alebo jeden z rodičov je občan EAR, vyžadujú súhlas neprítomného rodiča.
Formu súhlasu odporúčame konzultovať so Veľvyslanectvom Egypta v Bratislave.

Ekvádor

Pokiaľ maloletá osoba cestuje samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do príslušnej krajiny, na aké miesto a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického alebo do španielskeho jazyka. Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu.

Estónsko

V Estónsku povinnosť mať písomný súhlas rodiča/ zákonného zástupcu maloletého dieťaťa nie je zo zákona stanovená. Estónska polícia a hraničná stráž zároveň odporúčajú pri vycestovaní maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby ako rodiča/ zákonného zástupcu, kontaktovať zahraničné zastupiteľstvo krajiny cieľovej destinácie a informovať sa o prípadných špecifických požiadavkách týkajúcich sa danej problematiky

Filipíny

V prípade, že dieťa cestuje v sprievode aspoň jedného z rodičov, nie je potrebné preukazovať žiadne doklady okrem cestovného pasu.
Vo všeobecnosti platí, že dieťa mladšie ako 15 rokov cestujúce samostatne, resp. ho nesprevádza žiaden z rodičov alebo necestuje na Filipíny za jedným z rodičov, nemá povolený vstup do Filipínskej republiky.
Aby bol dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov cestujúcemu samostatne umožnený vstup do Filipínskej republiky, je potrebné, aby rodič (zákonný zástupca) minimálne 72 hodín pred plánovaným vstupom informoval riaditeľa Imigračného úradu Filipín o zámere takej cesty v písomnej forme. Spolu s daným „listom o zámere" sa zároveň žiada o tzv. „Waiver of Exclusion Ground (WEG)" a prikladá sa spiatočný cestovný lístok a pozvanie. K žiadosti o „WEG" sa predkladá:

 • Potvrdenie rodiča (zákonného zástupcu), že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia s overeným podpisom rodiča. Potvrdenie je potrebné overiť na Veľvyslanectve Filipínskej republiky.
 • Kópia pasu (s identifikačnými údajmi) dieťaťa a rodičov dieťaťa.
 • Kópia potvrdenia o zaplatení poplatku (3.120,- PHP) – poplatok môže byť aj odpustený.

V prípade, že rodič nebude v predstihu informovať Imigračný úrad Filipín, je možné, aby sprevádzajúci opatrovník dieťaťa, resp. zákonný zástupca požiadal o vstup dieťaťa priamo na hraničnom priechode vedúceho imigračného úradníka. Postup je identický, ale poplatok 3.120,-PHP v tomto prípade nemôže byť odpustený.
Dokumenty sa predkladajú v anglickom jazyku.

Informácie sú dostupné na nasledovnej oficiálnej web stránke Imigračného úradu Filipín.

Fínsko

V prípade vycestovania maloletého dieťaťa v sprievode  inej osoby ako jeho rodiča/ zákonného zástupcu (prípadne vycestovanie dieťaťa samého bez sprievodu), miestna legislatíva nedefinuje povinnosť dotyčnej sprevádzajúcej osoby/ dieťaťa mať pri sebe písomné povolenie od rodiča/ zákonného zástupcu dieťaťa. Miestne úrady ale z praxe odporúčajú, aby sprevádzajúca osoba dieťaťa/ dieťa, malo pri sebe písomný súhlas rodiča/ zákonného zástupcu s vycestovaním dieťaťa v sprievode inej osoby/ dieťaťa bez sprievodu.

Písomný súhlas je vyžadovaný buď v jazyku krajiny cieľovej destinácie alebo v anglickom jazyku a mal by obsahovať kompletné koordináty a detaily cesty, ako aj  kontakt na rodiča/ zákonného zástupcu. Zároveň je požadované, aby malo dieťa svoj vlastný platný cestovný doklad.

Ako doplňujúci dokument sa odporúča rodný list dieťaťa (alebo jeho overená kópia), prípadne podobný úradný dokument obsahujúci informácie o oboch rodičoch/ zákonných zástupcoch dieťaťa.

Francúzsko

Orgány Francúzska nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom. 

Grécko

Pasová kontrola občanov EÚ v rámci Schengenu sa nevykonáva. V prípade, že cestuje maloleté dieťa v sprievode cudzej osoby, je na rozhodnutí leteckej spoločnosti, aký doklad si od cestujúcich v takomto prípade vyžiada. Pri náhodnej kontrole by mohla byť sprevádzajúca osoba gréckymi úradmi požiadaná, aby preukázala vzťah k maloletému/neplnoletému dieťaťu, prípadne predložila písomný súhlas rodičov/zákonných zástupcov k jeho ceste do Grécka, overený notárom. Akceptovaný je v anglickom jazyku.

Z tohto dôvodu Veľvyslanectvo SR v Aténach odporúča zabezpečiť si notárom overené splnomocnenie v prípade, ak občan SR cestuje s dieťaťom alebo neplnoletým občanom, ktorého nie je sám rodič alebo zákonný zástupca. ​

Gruzínsko

Pri vstupe do Gruzínska sa vyžaduje predloženie súhlasu zákonných zástupcov neplnoletého vo forme notárskej zápisnice, vyššie overenie a preklad dokumentu do anglického alebo ruského jazyka.

Holandsko

Predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny sa (v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou atď.) nevyžaduje, pre každý prípad sa však odporúča mať podpísaný a notársky overený súhlas, ktorého vzorové tlačivo prikladáme v prílohe.

Chorvátsko

Chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Indonézia

V prípade, že dieťa cestuje v sprievode aspoň jedného z rodičov, nie je potrebné preukazovať žiadne doklady okrem cestovného pasu.

V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov cestuje samostatne, resp. ju nesprevádza žiaden z rodičov, musí pri vstupe do Indonézie predložiť:

 • overenú kópiu rodného listu
 • potvrdenie rodiča (zákonného zástupcu), že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia s overeným podpisom.

Dokumenty sa predkladajú v anglickom jazyku.

Izrael

Izraelské orgány striktne neurčujú podmienky pri vstupe maloletých do krajiny v sprievode osoby, ktorá nie je zákonným zástupcom maloletého.

Opačným prípadom je cestovanie maloletých z Izraela, kedy v prípade vycestovania iba jedným z rodičov (prípadne s inou osobou) požadujú súhlas na vycestovanie od druhého rodiča, resp. oboch rodičov, aby sa zabránilo eventuálnym únosom detí.

V prípade, že dieťa cestuje do Izraela iba s jedným zo zákonných zástupcov (rodičov) maloletého, resp. s inou osobou (napr. starý rodič), Veľvyslanectvo SR v Tel Avive na základe viacerých prípadov z praxe odporúča mať v týchto prípadoch v SJ aj AJ vystavený "letter of consent" podpísaný zákonným zástupcom/zástupcami, ktorí dieťa nesprevádzajú, s notársky overeným podpisom. Obdobne odporúčame postupovať aj v iných špecifických prípadoch, napr. v prípade rozvodu rodičov.

Írsko

Orgány írskej naturalizačnej a imigračnej služby Írska (INIS)​ môžu pri vstupe na územie IE vyžadovať nasledujúce doklady, najmä v prípadoch, ak maloletú oosbu nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ako aj v prípadoch ak maloletá osoba je sprevádzaná rodičom, resp. zákonným zastupcom ale nemá s ním zhodné priiezvisko:

 • platný cestovný pas dieťaťa;
 • platný cestovný pas sprevádzajúcej osoby (rodiča, resp. zákonného zsátucpu);
 • notárom, matrikou, resp. zastupiteľským úradom overené splnomocnenie oboch rodičov (resp. oboch zákonných zástupcov) na sprevádzanie dieťaťa, najmä v prípadoch, ak dieťa nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa; a/alebo dieťa nemá zhodné priezvisko zhodné so sprevádzajúcou osobou a/alebo so svojim rodičom, resp. zákonným zástupcom. Vzor splnocnenia postupujeme vzor v prílohe. Odporúčame overiť obe jazykové mutácie;
 • originál rodného listu dieťaťa s apostilou, preložený do anglického jazyka;
 • fotokópiu cestovného pasu oboch rodičov, resp. záskonných zástupcov uvedených na splnomocnení;
 • originál sobášneho listu/rozsudku o rozvode s apostilou preložený do anglického jazyka;
 • rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do jednej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti (v prípade zákonného zastúpenia) opatrené apostilou a preložené do slovenského jazyka;
 • úmrtný list v prípade smrti rodiča, resp. zákonného zástupcu, opatrený apostilou a preložený do slovenského jazyka.

INIS si vyhradzuje právo pred vstupom na územie Írska realizovať všetky potrebné úkony súvisiace s preukázaným vzťahu medzi sprevádzajúcou osobou a maloletou osobou.

Sprevádzajúca osoba by sa nemala v žiadnom prípade a za žiadnych okolností vzdialiť od maloletej osoby pri vstupe na územie Írska (najmä na letisku). INIS v prípade, že dieťaťa nemá oprávnený sprievod, obratom kontaktuje orgány írskej sociálnej starostlivosti.

Island

Všetky deti, cestujúce na Island, musia mať podľa islandského Riaditeľstva pre imigráciu, vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz, pričom pas musí byť platný minimálne 3 mesiace po odchode z krajiny. Ďalšia dokumentácia sa pre deti cestujúce bez rodičov zo zákona nevyžaduje, avšak islandské úrady odporúčajú písomný súhlas rodičov, aby sa zabránilo akémukoľvek oneskoreniu vstupu alebo oneskoreniu opustenia miesta určenia.

Japonsko

Japonsko pri vstupe maloletého do Japonska (v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou, atď.) nevyžaduje predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého.

Japonsko nevyžaduje predloženie špeciálnych dokumentov pri vstupe do krajiny (napr. notárska zápisnica, overenie podpisu na dokumente, preklad súdnym prekladateľom, rozvodový rozsudok, vyššie overenie dokumentu, atď.). Počas pasovej kontroly pri vstupe maloletých na územie Japonska sa vyžaduje predloženie platného cestovného pasu maloletého.

                                                     Juhoafrická republika

Cestovanie maloletých z a do Juhoafrickej republiky je prísnejšie upravené od 1. júna 2015, kedy vstúpili do platnosti zmeny pri cestovaní neplnoletých osôb prichádzajúcich a odchádzajúcich z územia Juhoafrickej republiky.

Neplnoletá osoba pri vstupe alebo výstupe z JAR musí mať pri sebe vždy svoj rodný list (originál alebo úradne overenú kópiu), na ktorom sú uvedené mená oboch rodičov. Rodný list musí byť úradne preložený do anglického jazyka.

V prípade, že neplnoletú osobu sprevádza iba jeden rodič, musí mať pri sebe úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas (čestné vyhlásenie - parental consent affidavit) druhého rodiča, že z alebo do Juhoafrickej republiky môže vycestovať a tiež kópiu cestovného dokladu druhého rodiča. Na čestnom vyhlásení musia byť uvedené všetky kontaktné informácie o rodičovi. V prípade, že neplnoletú osobu nesprevádza ani jeden z rodičov, musia uvedené dokumenty doložiť obaja rodičia. V tomto prípade musí pri vstupe na územie JAR doložiť aj pozývací list osoby, u ktorej sa bude v JAR zdržiavať, kópiu cestovného dokladu tejto osoby a jej kontaktné údaje (adresa, telefón a iné).

Odporúčaný formulár čestného vyhlásenia rodiča maloletého dieťaťa 

Úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas rodiča alebo rodičov však nesmie byť starší ako tri mesiace.

V prípade, že neplnoletá osoba nemôže doložiť súhlas s uskutočnením cesty niektorého z biologických rodičov (adopcia, pestúnska starostlivosť, úmrtie rodičov a iné), musí doložiť právne záväzné dokumenty (súdne rozhodnutie, úmrtný list rodiča a iné) potvrdzujúce tento stav, ktoré musia byť úradne preložené do anglického jazyka.

V prípade, že maloletý je držiteľom občianstva iného štátu, ktorý vydáva uvedené dokumenty (rodný list, súdne rozhodnutia a iné) v anglickom jazyku, môže ich použiť na tieto potreby (originály alebo overené kópie).

Ďalšie informácie v súvislosti s cestovaním maloletých sú dostupné na webstránke Ministerstva vnútra Juhoafrickej republiky

Kanada

Ak dieťa cestuje samo: dieťa musí okrem pasu predložiť kópiu svojho rodného listu a písomný súhlas oboch rodičov s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku a obsahujúci adresu a telefónne číslo, ako aj meno, adresu a telefónne číslo. osoby, ktorá bude za dieťa zodpovedná v Kanade.

Ak dieťa cestuje iba s jedným rodičom: rodič musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a písomný súhlas druhého rodiča s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku a obsahujúci adresu a telefónne číslo. druhého rodiča. Vyžaduje sa aj kópia pasu/ID druhého rodiča. V prípade rozvedených rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, sa vyžadujú kópie dokumentov podľa, ktorých je dieťa v opatere cestujúceho rodiča, ako aj vyššie uvedený písomný súhlas druhého rodiča. V prípade, že bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, postačujú kópie dokumentov potvrdzujúcich túto skutočnosť. V prípade, ak jeden z rodičov zomrel, vyžaduje sa kópia úmrtného listu.

Ak dieťa cestuje s adoptívnymi rodičmi/pestúnmi: adoptívny rodič/pestún musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópie dokladov preukazujúcich svoj právny vzťah k dieťaťu.

Ak dieťa cestuje s osobou inou ako v bodoch vyššie: sprevádzajúca osoba musí predložiť písomný súhlas oboch rodičov/adopt. rodičov/pestúnov spolu s kópiami ich cestovných pasov/ID. Súhlas musí obsahovať aj adresu a telefónne číslo, na ktorom sú rodičia/adopt. rodičia/pestúni zastihnuteľní.

Podľa kanadských úradov nemusia byť vyššie uvedené písomné súhlasy s cestou notársky overené. Napriek tomu, že to kanadské úrady výslovne nevyžadujú, doklady v inom ako slovenskom jazyku je vhodné mať preložené do angličtiny alebo francúzštiny.

                                              Kazachstan

Pri neplnoletých, ktorí necestujú v sprievode svojich rodičov je potrebné preukázať sa pri vstupe do krajiny vyhlásením oboch rodičov (v ruskom alebo anglickom jazyku), že súhlasia s cestou dieťaťa do KZ v sprievode inej osoby. Podpisy musia byť notársky overené; apostil sa nevyžaduje. Zároveň je potrebné mať platný rodný list dieťaťa. Ak sú rodičia rozvedení vyžaduje sa notárom overené rozhodnutie súdu určujúce komu bolo dieťa zverené do opatery. Vyššie uvedené potvrdenie od druhého rodiča je potrebné mať i v prípade, ak dieťa cestuje len v sprievode jedného z rodičov.

Keňa

Informácia Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Kene

Cestovanie maloletých s inými osobami ako sú rodičia alebo ich zákonní zástupcovia vyvoláva veľa otázok a kenská strana ich dôrazne neodporúča. Avšak v núdzových situáciách, keď je tento scenár nevyhnutný, osoba sprevádzajúca dieťa by mala poskytnúť dokumenty, ktoré bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že dieťa nie je predmetom obchodovania s ľuďmi. V súčasnosti neexistujú žiadne špecifické dokumenty požadované štátom na preukázanie oprávnenosti sprevádzania dieťaťa. Rozhodnutie, ako v takomto prípade postupovať, je ponechané na uváženie imigračného úradníka v mieste vstupu potom, čo vykoná analýzu prípadu na to, aby mohol urobiť rozhodnutie o tom, či takýmto cestovateľom umožní vstup do krajiny.

Informácia Riaditeľstva pre imigráciu a evidenciu osôb, Ministerstva vnútra a koordinácie národnej vlády

Osoby, ktoré sprevádzajú maloletých pri ich ceste do krajiny, musia na vstup do Kene predložiť list so súhlasom rodiča (rodičov) alebo jeho/ich právneho zástupcu, podľa toho o aký prípad sa jedná. List so súhlasom rodiča (rodičov) musí byť certifikovaný a v prílohe musí mať kópie rodných listov dieťaťa a rodiča a tiež kópie pasu a občianskeho preukazu (ID) rodiča (rodičov).

Kirgizsko

Pre neplnoleté dieťa cestujúce bez rodičov sa vyžaduje notárom overené splnomocnenie/súhlas oboch rodičov; splnomocnenie je potrebné predložiť v ruskom jazyku; Zároveň je potrebné mať aj platný rodný list dieťaťa.

Kolumbia

Pokiaľ maloletá osoba cestuje samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do príslušnej krajiny, na aké miesto a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického alebo do španielskeho jazyka. Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu.

Kórejská republika

Podľa stanoviska imigračného úradu Kórejskej republiky sa nevyžaduje predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe neplnoletého do krajiny (v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou atď.). Kórejská strana však zároveň poukazuje na skutočnosť, že predmetný súhlas môžu požadovať niektoré letecké spoločnosti pred odletom do Kórejskej republiky (problematika môže byť upravená v interných predpisoch, tej ktorej leteckej spoločnosti).

Kuvajt

Vo veku do 18 rokov potrebuje dieťa/maloletý pas platný minimálne 6 mesiacov po predpokladanom odchode z krajiny a vízum. Odporúča sa mať súhlas rodičov tzv. „Parents travel approval," Dokument by mal byť v aspoň v anglickom jazyku, overený veľvyslanectvom Kuvajtu v Bratislave, podľa možnosti aj preložený do arabského jazyka. Potvrdenie má obsahovať údaje o dospelej osobe, ktorá maloletého prevezme na letisku a bude za neho zodpovedná počas doby pobytu.

Katar

Udelenie víz Kataru je možné len na základe tzv. sponzorstva (oficiálneho pozvania) miestnym jednotlivcom, alebo spoločnosťou, za vstup a pobyt jednotlivca do veku 18 rokov je tak plne zodpovedný sponzor, ktorý si musí maloletého prevziať pri príchode na letisku a pri odchode ho zase odovzdať pracovníkovi leteckej spoločnosti.

Litva

Cestovanie maloletých detí zo schengenského priestoru do Litvy - nie je potrebný žiadny súhlas zákonného zástupcu, dieťa musí mať platný cestovný doklad/doklad totožnosti.

V prípade vstupu z vonkajšej hranice schengenského priestoru sa môže vyžadovať písomný súhlas jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu. V prípade, že dieťa opúšťa krajinu s inou osobou, sa môže vyžadovať písomný súhlas jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu, ktorý by mal obsahovať údaje o sprievodnej osobe.

Lotyšsko

Nie je potrebný žiadny súhlas zákonného zástupcu, dieťa musí mať platný cestovný doklad/doklad totožnosti.

Lotyšská pohraničná stráž venuje osobitnú pozornosť maloletým, ktorí sú lotyšskými štátnymi príslušníkmi. V prípade vstupu z vonkajšej hranice schengenského priestoru sa vyžaduje platný cestovný doklad vrátane víz/povolenia na pobyt.

Macedónsko

1) Pri cestách maloletých v sprievode iných, ako zákonných zástupcov do Macedónska, je potrebný písomný súhlas rodiča (resp. jeho zákonného zástupcu). Súhlas môže byť napísaný v anglickom jazyku, presne stanovená forma (tlačivo) neexistuje, macedónske úrady akceptujú vzor danej krajiny. Súhlas by mal obsahovať základné údaje o dieťati (meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu), to isté platí aj o zákonnom zástupcovi. Explicitne je potrebné uviesť, že zákonný zástupca dáva súhlas na cestu/sprevádzanie maloletého (uviesť dátum cesty a trasu).

2) Podpis zákonného zástupcu musí byť overený notárom. Iné doklady sa nevyžadujú.

Pozn.: V prípade cesty väčšej skupiny maloletých (školské výlety, vystúpenia umeleckých súborov) do Macedónska, vyžadujú macedónske úrady "spoločný súhlas rodičov", ktorý môže byť v podobe menného zoznamu detí s dátami narodenia a číslom cestovného pasu, kde pri každom mene dieťaťa je podpis rodiča/zákonného zástupcu. V tomto prípade nie je potrebné podpisy rodičov overovať. Takýto doklad musí obsahovať účel cesty, jej termín a trasu, ako aj meno/á zodpovedných sprevádzajúcich osôb.

Maďarsko

Právny systém Maďarska neupravuje povinnosť predložiť osobitný doklad súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajín v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou. Nevyžaduje sa splnomocnenie a pod. Odporúča sa ho mať, môže byť aj v slovenskom jazyku, len pre prípad nejakej udalosti v maďarčine, ale nie je podmienkou pre vstup na územie krajiny.

Pre vstup na územie krajiny sa jednoznačne vyžaduje aby dieťa malo platný identifikačný doklad, cestovný pas, občiansky preukaz.

Malajzia

V prípade, že dieťa je držiteľom svojho vlastného cestovného dokladu (pas) a preukáže sa spiatočným cestovným lístkom, môže vstúpiť na územie Malajzie (bezvízový režim) aj bez sprievodu rodiča (zákonného zástupcu).
Konkrétne opatrenia budú vykonané zo strany leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu dieťaťa.
Veľvyslanectvo SR v Jakarte napriek uvedenému odporúča, aby samostatne cestujúce dieťa malo pri ceste do Malajzie aj súhlas rodičov v anglickom jazyku (spolu s rodným listom).

Maroko

Marocké orgány nešpecifikujú na vstup do krajiny pri pobyte do 90 dní okrem platného cestovného pasu (platný ešte 6 mesiacov od vstupu do krajiny) ďalšie náležitosti pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov. Veľvyslanectvo SR v Madride odporúča mať k dispozícii docx formulár súhlasu rodičov v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB) bez notárskeho overenia.

Mexiko

Je potrebný platný cestovný pas a predpokladá sa, že maloletý v prvom rade splní podmienky opustenia domovskej krajiny. Dieťa by malo mať notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie s prekladom do španielskeho jazyka.

Monako

Orgány Monaka nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom. 

Moldavsko

Maloleté osoby majú právo vycestovať z Moldavskej republiky a vstupovať na územie Moldavskej republiky len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo sprevádzajúcej osoby určenej prostredníctvom vyhlásenia zákonného zástupcu, podpis ktorého je notársky overený. Vo vyhlásení musí byť uvedený účel cesty, jej trvanie a cieľová krajina.

Vyhlásenie by malo byť v anglickom, ruskom alebo rumunskom jazyku s úradne osvedčeným podpisom aspoň jedného z rodičov (zákonných zástupcov). Z praktických dôvodov sa odporúča vziať si so sebou kópiu rodného listu dieťaťa, a to aj v prípade, ak je dieťa sprevádzané vlastným rodičom alebo iným zákonným zástupcom, ktorých priezvisko je iné, než priezvisko dieťaťa.

Mongolsko

Občania SR potrebujú na vycestovanie do Mongolska víza, vycestovanie maloletých však nie je presne upravené. Ak cestujú rodičia so svojimi deťmi, pri predkladaní žiadosti o víza nie sú vyžadované špeciálne dokumenty.

Ak cestuje maloleté dieťa v sprievode inej dospelej osoby (nie s rodičom), pre potreby vstupu do krajiny sa odporúča mať vystavený písomný súhlas neprítomných rodičov s vycestovaním, pričom podpis rodičov by mal byť osvedčený notárom.

Nemecko

Nemecké orgány nevyhnutne nepožadujú, aby pri cestách neplnoletých osôb v sprievode osoby, ktorá ich sprevádza, táto sa preukázala potvrdením zákonného zástupcu neplnoletého, že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia. Pri cestách neplnoletých detí v sprievode osôb, ktoré nie sú zákonným zástupcom dieťaťa (napr. krstní rodičia, súrodenci, starí rodičia, iní príbuzní, priatelia, známi) sa však na dĺžku cesty dieťaťa odporúča plná moc zákonných zástupcov, ktorí prenášajú výchovu/dozor nad dieťaťom na sprevádzajúcu tretiu osobu.

Nórsko

Pre cestovanie detí do Nórska platí, že k ceste stačí platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Avšak, nórske úrady odporúčajú, v prípade cesty autobusom, loďou alebo lietadlom, obrátiť sa na prepravnú spoločnosť ohľadom ich vlastných špecifikácií, keďže viacero firiem vyžaduje minimálne splnomocnenie rodičov na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku (v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou alebo bez doprovodu).

Nový Zéland

Viď podmienky pre Austráliu.

Paraguaj

Obdobné podmienky, ako pre Argentínu.

Peru

Obdobné podmienky, ako pre Argentínu.

Poľsko

Poľská legislatíva neupravuje povinnosť predloženia súhlasu zákonných zástupcov pri kontrole na hraničnom priechode v prípade, ak maloleté dieťa cestuje do Poľska s inou osobou ako zákonným zástupcom. Samozrejmosťou je platný doklad totožnosti dieťaťa ako aj sprevádzajúcej osoby (cestovný pas alebo občiansky preukaz).

Aj napriek vyššie uvedenému má poľská hraničná stráž (Straż Graniczna RP) podľa Kódexu Schengenských hraníc (príloha VII, bod 6) povinnosť venovať osobitnú pozornosť maloletým, či už cestujú v sprievode alebo bez sprievodu:

1. v prípade sprevádzaných maloletých príslušník hraničnej stráže skontroluje, či osoby sprevádzajúce majú týchto maloletých v rodičovskej starostlivosti, najmä ak maloletých sprevádza len jedna dospelá osoba a existujú závažné dôvody na podozrenie, že by mohli byť nezákonne odňatí z opatery osôb, ktoré vo vzťahu k nim vykonávajú podľa zákona rodičovskú starostlivosť,

2. v prípade maloletých, ktorí cestujú bez sprievodu, zabezpečí hraničná stráž dôkladnými kontrolami cestovných dokladov a sprievodných dokladov, aby maloletí neopustili územie proti vôli osôb, ktoré ich majú v rodičovskej starostlivosti.

Ak sprevádzajúca alebo maloletá osoba, ktorá cestuje bez sprievodu nemá súhlas od zákonných zástupcov, príslušník poľskej hraničnej stráže môže začať vyšetrovanie na mieste s cieľom zistiť nezrovnalosti alebo rozpory v tvrdeniach a predložených dokumentoch.

Poľská hraničná stráž preto odporúča, aby samostatne cestujúca maloletá osoba alebo osoba sprevádzajúca dieťaťa disponovala písomným a overeným súhlasom zákonných zástupcov (overené podpisy u notára alebo poľského konzula). Dokument by mal okrem údajov dieťaťa, sprievodnej osoby a zákonných zástupcov obsahovať aj kontaktné údaje zákonných zástupcov (adresy a mobilné telefónne čísla), dátum cesty do/z Poľska a dôvod vycestovania. Dokument hraničná stráž odporúča vyhotoviť v anglickom alebo poľskom jazyku.

Aj napriek skutočnosti, že písomný súhlas zákonných zástupcov nie je zákonom vymáhateľný a medzi Slovenskou a Poľskou republikou nebývajú stále hraničné kontroly, jeho disponovaním môžu občania SR plánujúci cestu do Poľska predísť nedorozumeniam a urýchliť tak hraničnú kontrolu pri vstupe do krajiny.

Rumunsko

Podľa vyjadrenia IGPR (Generány inšpektorát polícieRO), odboru cudzineckej polície je pri cestovaní maloletých osôb postačujúci platný cestovný doklad. Veľvyslanectvo však odporúča mať so sebou overené čestné prehlásenie zákonného zástupcu maloletého v anglickej jazykovej mutácii pre prípad problémov na hraniciach.

Špecifickým problémom sú však maloleté osoby ktorých jedným z rodičov je rumunský štátny príslušník. V tomto prípade ak maloletá osoba cestuje bez zákonného zástupcu resp. bez rumunského rodiča musí mať pri sebe notársky overené čestné prehlásenie rumunského zákonného zástupcu(rodiča), že môže opustiť krajinu. (Ochrana pred rodičovskými únosmi detí).

Ruská federácia

Zákon o podmienkach vstupu do Ruska a výstupu z Ruska upravuje povinnosť mať notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie dieťaťa s treťou osobou iba vo vzťahu k občanom Ruskej federácie. Táto povinnosť sa netýka občanov tretích krajín. Avšak pracovníci pohraničnej služby majú právo požadovať vysvetlenie na základe čoho dieťa sprevádza tretia osoba a v praxi sa očakáva predloženie súhlasu rodičov na vycestovanie dieťaťa, inak v prípade pochybností hrozí, že dieťaťu nebude umožnený vstup. Veľvyslanectvo odporúča, aby v prípade, ak dieťa cestuje do Ruska s treťou osobou, aspoň jeden s rodičov takýto súhlas vystavil, najmä pre prípadné nepredvídateľné okolnosti, napr. choroba dieťaťa vyžadujúca hospitalizáciu atď., pretože dieťa môže byť lekársky ošetrené iba so súhlasom zákonného zástupcu (s výnimkou život ohrozujúceho stavu). Je preto vhodné, ak súhlas s vycestovaním obsahuje aj informáciu o splnomocnení na konanie v mene rodičov pre takéto situácie. Odporúčame, aby bol súčasťou súhlasu osvedčený preklad do ruského jazyka.

Singapur

V prípade, že dieťa je držiteľom svojho vlastného cestovného dokladu (pas) a preukáže sa spiatočným cestovným lístkom, môže vstúpiť na územie Singapuru (bezvízový režim) aj bez sprievodu rodiča (zákonného zástupcu). Konkrétne opatrenia budú vykonané zo strany leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu dieťaťa.
Veľvyslanectvo SR v Jakarte napriek uvedenému odporúča, aby samostatne cestujúce dieťa malo pri ceste do Singapuru aj súhlas rodičov v anglickom jazyku (spolu s rodným listom).

Slovinsko

Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má osobný cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

Súhlas musí obsahovať osobné údaje o zákonnom zástupcovi, osobné údaje neplnoletej osoby

V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča.  

Súhlas (v obidvoch prípadoch) musí byť vypracovaný v jednom z jazykov používateľa alebo v angličtine (vyžaduje sa preklad súdnym tlmočníkom) a musí byť úradne overený (štátnym notárom,  alebo oprávneným úradom).

Spojené štáty americké

Pokiaľ maloleté dieťa mladšie ako 18 rokov cestuje z USA bez sprievodu obidvoch rodičov, napr. cestuje v sprievode len jedného rodiča, so starými rodičmi, tetou, či ujom, bratom, či sestrou, priateľom, alebo v skupine (napr. školské výlety, športové zájazdy), U.S. Customs and Border Protection (CBP) dôrazne odporúča  zabezpečiť pre takéto dieťa notársky overený súhlas druhého rodiča resp. oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa s odporúčaným nasledovným textom: „Som si vedomý, že moja manželka/manžel/iná osoba cestuje mimo územie štátu s mojím synom/dcérou/skupinou. Na to má/majú moje povolenie" „I acknowledge that my wife/husband/etc. is traveling out of the country with my son/daughter/group. He/she/They has/have my permission to do so".  Uvedený súhlas by mal obsahovať odpovede na otázky:  kto, prečo, kam, kedy a aj kontaktné údaje na rodičov dieťaťa. CBP takisto odporúča, aby bol súhlas spísaný v anglickom jazyku, nebol starší ako jeden rok a aby podpisy na ňom boli overené notárom.

CBP nemusí požiadať o predloženie takéhoto dokumentu, avšak keď už tak spraví a sprevádzajúca osoba ho nevie predložiť, môže to vyústiť až do jej zadržania kým nebude vyjasnený súhlas s vycestovaním maloletého.

V prípade, ak dieťa nemá jedného z rodičov (zosnulý, zverenie do výlučnej opatery a pod.), pri vycestovaní do zahraničia sa odporúča na požiadanie predložiť úmrtný list zosnulého rodiča alebo rodný list so záznamom len o jednom rodičovi alebo rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti (sole custody) jednému z rodičov.

Pri cestách do USA, orgány USA v princípe takýto súhlas nevyžadujú, ale upozorňujú, že iné krajiny cez ktoré cestovateľ cestuje, môžu takýto súhlas požadovať (napr. Kanada).

Veľvyslanectvo SR vo Washingtone takisto odporúča pri cestovaní s maloletými deťmi v obdobných prípadoch, aby sprevádzajúca osoba mala počas vstupu do USA, ako aj počas celého pobytu, až do samotného odchodu z územia USA súhlas druhého rodiča/rodičov na cestu s maloletým. Kvôli zvýšenému výskytu rodičovských únosov detí, prípadov obchodovania s deťmi a  detskej pornografie sú podobné prípady ostro sledované.

Srbská republika

Odporúča sa predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny v podobe písomného súhlasu s notársky overeným podpisom.

Srbská republika (Kosovo)

Vzhľadom na možný osobitý výklad pravidiel cestovania do Kosova zo strany kosovských orgánov na hraničnom prechode, Styćný úrad Priština odporúča, aby osoby, ktoré cestujú s neplnoletými deťmi a nie sú ich zákonnými zástupcami, mali súhlas zákonných zástupcov na uskutočnenie cesty v albánskom, srbskom alebo anglickom jazyku (prípadne slovenskom jazyku s overeným prekladom do niektorého z uvedených jazykov) s podpismi zákonných zástupcov overenými notárom. ​

Španielsko

V zmysle kráľovského dekrétu č. 240/2007 je na vstup do Španielska pre občanov EÚ potrebný platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v ktorom je uvedená štátna príslušnosť držiteľa tohto dokladu. Pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov do Španielska nie sú špecifikované iné podmienky. Veľvyslanectvo SR v Madride odporúča občanom SR pri cestovaní neplnoletých osôb v sprievode iba jedného z rodičov alebo v sprievode inej osoby ako rodiča mať k dispozícii docx formulár súhlasu druhého rodiča alebo oboch rodičov v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB). Pri súhlase zákonného zástupcu španielske orgány uvádzajú iba súhlas rodiča, bez ďalšej špecifikácie (napr. potreby notárskeho overenia podpisu na súhlase).

Súhlas zákonného zástupcu môže vyžadovať miestny orgán v Španielsku napr. v prípade hospitalizácie alebo zadržania neplnoletej osoby za účelom poskytnutia informácie inej osobe.

Švajčiarsko

Vo Švajčiarsku daná problematika nie je legislatívne zakotvená. Švajčiarske úrady však pri cestovaní dieťaťa s inou osobou ako zákonným zástupcom vo všeobecnosti odporúčajú mať počas cesty okrem platného cestovného pasu dieťaťa aj súhlas jedného z rodičov. Súhlas môže byť vystavený v jednom z úradných jazykov a podpísaný u notára v SR bez potreby jeho ďalšieho vyššieho overenia.

Švédsko

Švédsko od 4. januára 2016 zaviedlo dočasné kontroly ID, ktoré potrvajú do 11. novembra 2016. Podľa rozhodnutia švédskej vlády sa dôsledné kontroly ID vykonávajú len pri prechode do Švédska z Dánska, odkiaľ vlani smeroval do Švédska najväčší prúd utečencov. Kontroly sa vykonávajú u osôb cestujúcich osobným autom, vlakom, autobusom a loďou.

V prípade detí cestujúcich do Švédska v sprievode cudzej osoby z krajín mimo Schengenu sa v praxi okrem pasu dieťaťa vyžaduje aj originál, resp. kópia rodného listu dieťaťa, kópia dátovej strany dokladu rodiča (cestovný pas alebo občiansky preukaz) a notárom potvrdený súhlas rodiča s cestou v sprievode inej osoby.

Originál, resp. kópia rodného listu dieťaťa sa odporúča aj v prípade, že dieťa síce cestuje v sprievode vlastného rodiča, ale dieťa a rodič majú rozdielne priezviská.

Veľvyslanectvo SR v Štokholme odporúča poskytnúť osobe sprevádzajúcej jeho dieťa do zahraničia tieto doklady:

 • originál, resp. kópiu rodného listu dieťaťa (kópia nemusí byť overená, Švédsko je tzv. „high trust society" a jeho orgány overenie na kópiách zväčša nevyžadujú),
 • kópiu dátovej strany cestovného pasu alebo občianskeho preukazu rodiča (bez overenia),
 • notársky overený písomný súhlas rodiča (v angličtine, bez vyššieho overenia) s cestou dieťaťa v sprievode inej osoby.

Portugalsko

Platí zákonná požiadavka, že na území Portugalska musí byť osoba zodpovedná za pobyt maloletého. Táto povinnosť môže byť splnená dvoma spôsobmi. Jednou z nich je zodpovednosť na strane osoby sprevádzajúcej maloletého, riadne splnomocnenej zákonnými zástupcami, ktorý má zároveň v prípade potreby preukázať dostatok finančných prostriedkov na svoj pobyt a pobyt maloletého. Na druhej strane to môže byť osoba s legálnym pobytom na území Portugalska, ktorá na základe splnomocnenia zákonného zástupcu maloletého preberie zodpovednosť za jeho pobyt.

V kontexte možnosti nejednotného výkladu  vyššie uvedenej zákonnej požiadavky, odporúčame, aby maloletí cestujúci do Portugalska bez zákonného zástupcu, resp. ich sprevádzajúce osoby, mali splnomocnenie - súhlas podpísané rodičmi, alebo osobami, do opatery ktorých boli deti zverené. Splnomocnenie - súhlas môže byť v angličtine a podpisy musia byť notársky overené.

Písomný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) s cestovaním maloletého v sprievode inej osoby by mal obsahovať predovšetkým identifikačné údaje o rodičovi a dieťati, identifikačné údaje o osobe, ktorá sprevádza dieťa do zahraničia, časový plán cesty a odkedy - dokedy by mal trvať pobyt dieťaťa v zahraničí.

Tadžikistan

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) oboch rodičov s cestou maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby. V dokumente je potrebné uviesť osobné údaje sprevádzajúcej osoby - meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu ako aj rovnaké údaje o oboch rodičoch. Dokument by mal byť oficiálne preložený do anglického alebo ruského jazyka. Odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode len jedného z rodičov sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) druhého rodiča s cestou maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča. V prípade, že manželstvo bolo rozvedené, je potrebná aj overená kópia rozvodového rozsudku a rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ktorá by mala byť oficiálne preložená do anglického alebo ruského jazyka. Taktiež sa odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

Ani pri jednom z dokumentov sa nevyžaduje vyššie overenie uvedených dokumentov.

Taliansko

 

 

Turecko

Pri cestách neplnoletých detí, ktoré cestujú do Turecka v sprievode tretích osôb (nie rodičov, resp. zákonného zástupcu) turecké orgány potvrdenie o súhlase zákonného zástupcu, resp. splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa do zahraničia pri vstupe do Turecka ani počas pobytu nevyžadujú.

Turkménsko

Viď informáciu „Tadžikistan“.

Uruguaj

Obdobné podmienky, ako pre Argentínu.

Uzbekistan

Viď informácia „Tadžikistan“.

Vatikán

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil 22. 2. 2011 Zákon o štátnom občianstve, o pobyte a vstupe do Mestského štátu Vatikán, ktorý nadobudol platnosť 1. 3. 2011.

Kapitola Vstup do Mestského štátu Vatikán rieši kontrolovaný vstup do Mestského štátu Vatikán, pričom zdôrazňuje, že veľká časť územia štátu je voľne prístupná verejnosti – Námestie sv. Petra, Bazilika sv. Petra, Vatikánske múzeá. Vo všeobecnosti je vstup do voľne prístupných častí Mestského štátu Vatikán identický so vstupom do Talianskej republiky. Ostatné územie štátu je voľne prístupné iba občanom Vatikánu a osobám s trvalým pobytom vo Vatikáne. Ostatné osoby, nerieši osobitne maloleté deti, musia požiadať o povolenie na vstup. Po vystavení povolenia musia osoby pri vstupe do Vatikánu, či už pešo alebo motorovým vozidlom, preukázať svoju totožnosť a prezentovať dôvod svojej návštevy. Povolenie umožní zostať vo Vatikáne na určenú dobu iba oprávneným osobám, ktorým bolo povolenie udelené na uvedený dôvod. Kapitola upravuje aj postup pri zamietnutí vstupu.

Veľká Británie

Pri vstupe do UK sa v súčasnej dobe vyžaduje povolenie na cestovanie s deťmi do 16 rokov (ďalej len "dieťa") v anglickom jazyku, ktoré cestujú bez ich rodiča alebo zákonného zástupcu (ďalej len "rodič").

Zvyčajne postačuje, keď je predložené splnomocnenie rodiča pre osobu, ktorá cestuje s dieťaťom do zahraničia. Splnomocnenie by malo obsahovať detaily o ceste (miesto a dátum odchodu a príchodu, spôsob prepravy), detaily o dieťati, detaily o osobe, ktorá dieťa sprevádza ako aj ich vzťah, telefónne číslo na rodiča a kópie dokladov totožnosti rodičov. Nie je uvedené, či sa vyžaduje úradne overený podpis rodiča, avšak Veľvyslanectvo SR v Londýne to odporúča.

Ďalej sa odporúča mať pri sebe rodný list dieťaťa, rozsudok o adopcii alebo iný úradný doklad, ktorým sa preukazuje vzťah k dieťaťu ako aj rozdielne priezvisko s dieťaťom.

Webová stránka o cestovaní detí do zahraničia

                                               Venezuela

Pokiaľ maloletá osoba cestuje samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do príslušnej krajiny, na aké miesto a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického alebo do španielskeho jazyka. Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu.

Východný Timor

V prípade, že dieťa je držiteľom svojho vlastného cestovného dokladu (pas) a preukáže sa spiatočným cestovným lístkom, môže vstúpiť na územie Východného Timoru (vízový režim) aj bez sprievodu rodiča (zákonného zástupcu). Konkrétne opatrenia budú vykonané zo strany leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu dieťaťa.
Veľvyslanectvo SR v Jakarte napriek uvedenému odporúča, aby samostatne cestujúce dieťa malo pri ceste do Východného Timoru aj súhlas rodičov v anglickom jazyku (spolu s rodným listom).

Dátum poslednej aktualizácie: Mon Jan 30 15:49:52 CET 2017 Dátum vytvorenia: Wed Dec 19 00:00:00 CET 2012