1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Slovensko v Európskej únii
  4. Projekty podporené z európskych fondov
  5. Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy

Responsive Image
Aktualizované 19.09.2022
Publikované 18.08.2022

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa 

 

Názov národného projektu

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy

 

Názov a sídlo partnera národného projektu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky so sídlom Hlboká cesta 2, Bratislava

 

Hlavný partner národného projektu (prijímateľ)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 

Partneri národného projektu

  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR)
  • Akadémia Policajného zboru v Bratislave (APZ)
  • Ministerstvo obrany SR (MO SR)
  • Úrad vlády SR (ÚV SR)

 

Miesto realizácie národného projektu: celé územie Slovenska

Obdobie realizácie národného projektu: 22 mesiacov, plánované ukončenie je 9/2023

Kód národného projektu: 314011CDW7

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 057 449,13 eur

Zmluva o partnerstve uzatvorená medzi MV SR a MZVEZ SR

 

Stručný opis projektu

Hlavný cieľ národného projektu: Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch verejnej správy, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami verejnej správy.

MZVEZ SR sa podieľa na aktivite: Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít verejnej správy boji proti hybridným hrozbám.

Národný projekt prispeje k zvýšeniu odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám. Slovenská republika posilní kapacity a expertízu vo verejnej správe, ako aj celoštátnu koordináciu predovšetkým v oblasti plánovania, riadenia a tvorby politík na vládnej a rezortnej úrovni. Slovenská republika zároveň aktívne prispeje k úsiliu NATO, EÚ a ďalších medzinárodných organizácií v boji proti hybridným hrozbám. Národný projekt svojimi aktivitami pomáha napĺňať záväzky obsiahnuté v návrhu Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám, ktorý bol prijatý vládou SR 30.3.2022.

Realizáciou projektu vzniknú špecializované pracoviská a posilnia sa kapacity v oblasti hybridných hrozieb a strategickej komunikácie na MZVEZ SR (6 analytikov), MV SR (14 analytikov), MO SR (10 analytikov), ÚV SR (9 analytikov).

Implementáciou národného projektu dôjde k posilneniu jednak interných analytických a odborných kapacít MZVEZ SR pre detekciu, analýzu a prípravu opatrení na hybridné hrozby, vrátane kybernetickej bezpečnosti a  šírenia dezinformácií týkajúcich sa zahraničnej politiky, ako aj k zvýšeniu interných kapacít rezortu pre efektívnu tvorbu a realizáciu výstupov strategickej komunikácie v tejto oblasti. Zároveň dôjde k posilneniu koordinácie MZVEZ SR v uvedených oblastiach s partnerskými rezortmi, ako aj k zvýšeniu kapacít rezortu pre medzinárodnú spoluprácu.