Overovanie dokladov

Aktualizované 04.01.2023
Publikované 04.01.2023

Apostil

Apostil je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor).

Táto zvláštna doložka nahrádza superlegalizáciu. Slovenská republika i Izrael sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru. 

Hodnovernosť verejnej listiny (rodný list, sobášny list, rozhodnutie, znalecký posudok, vysvedčenie, ...) potvrdí podľa Haagského dohovoru prislušný tzv. "apostilný" orgán v krajine, v ktorej bola listina vystavená, zvláštnym osvedčením - apostilom. 

Podrobné informácie o získaní apostilu na dokument vydaný izraelskými orgánmi pre použitie v zahraničí

Slovenské orgány príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia - apostil (Oznámenie MZV SR č. 501/2007 Z. z.)

 1. Krajské súdy Slovenskej republiky - verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami 
 2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1 
 3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7 
 4. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky - verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy)
 5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - verejné listiny vydané v jeho rezorte 
 6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - verejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR 
 7. Obvodné úrady 
  a) matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave) 
  b) verejné listiny vydané orgánmi samosprávy 
 8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky​​​​​​​ - všetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike (register trestov, doklady vydané Ministerstvom hospodárstva, obch. komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vyd. Štátny úrad pre kontrolu liečiv a pod.) ​​​​​​​