Ochrana osobných údajov v aplikácii Svetobežka

Publikované 21.09.2022

Mobilná aplikácia Svetobežka – politika ochrany a spracúvania osobných údajov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, skrátene MZVEZ SR, (ďalej len „ministerstvo“) ponúka mobilnú aplikáciu s názvom SVETOBEŽKA, ktorá je bezplatná a ministerstvo ju vyvinulo samo s externou grafickou a softvérovou podporou pre operačné platformy Android a iOS (Apple).

 

Aplikácia Svetobežka

 • pomôcka slovenským občanom pri cestách do zahraničia a tiež je prístupná a využiteľná pre všetkých slovenských turistov;
 • je ďalším príspevkom ministerstva k väčšej informovanosti a bezpečnosti občanov pri cestách do zahraničia;
 • je rozdelená do 6 hlavných sekcií: V núdzi v zahraničí, Registrácia pred cestou, Cestovanie, V čom spočíva konzulárna pomoc, Stredisko pre pomoc občanom a Slovenské zastupiteľstvá, pričom päť z nich má ďalšie podsekcie, ktoré poskytujú konkrétne informácie a rady ako postupovať v núdzových situáciách v zahraničí, koho kontaktovať ako prvého, kam sa obrátiť po pomoc, ktoré pravidlá dodržiavať, čo konzulárni pracovníci slovenských zastupiteľských úradov môžu pre našich občanov urobiť, a čo už nie, a v neposlednom rade obsahuje zoznam všetkých slovenských diplomatických zastúpení vo svete s príslušnými telefonickými a e-mailovým kontaktmi, voliteľnými priamo z menu aplikácie;
 • je dostupná na stiahnutie zdarma na portáloch play.google.com, respektíve itunes.apple.com/sk;
 • funguje aj v režime offline, čo znamená, že na jej používanie nie je potrebné permanentné pripojenie na Internet.

Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov v aplikácii

Prevádzkovateľom aplikácie je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) ministerstvo, ktoré pri spracúvaní potrebných osobných údajov používateľov aplikácie postupuje v zmysle GDPR.

Používanie aplikácie je dobrovoľné a je založené na súhlase konkrétnej osoby so spracúvaním nevyhnutných, minimálne povinných osobných údajov, prípadne aj dobrovoľných osobných údajov, vyžadovaných v časti „Registrácia pred cestou“. Súhlas, ako právny základ spracúvania osobných údajov, osoba technicky potvrdzuje klikom.

Účelom spracúvania na základe poskytnutého súhlasu je (čl. 6 ods. 1 GDPR):

 • vedenie evidencie registrovaných osôb pred cestou do zahraničia, ďalej tiež poskytovanie dôležitých informácií o krajine v ktorej sa osoba nachádza (cieľová krajina), alebo cez ktorú/ktoré prechádza (vykonáva tranzit) počas cesty do alebo z cieľovej krajiny.
 • poskytovanie a informovanie osoby o mimoriadnej situácii, ktorá sa v cieľovej krajine, alebo tranzitnej krajine udiala, či deje.
 • Ďalej dotknutá osoba môže slobodne vyjadriť súhlas s tým, že sa jej osobné údaje budú spracúvať za účelom zabezpečenia podpory, pomoci a ochrany v núdzi a v krízovej situácii, pričom už následný postup a prípadné ďalšie vyžadovanie údajov nie je založené na súhlase, ale pomoc v núdzi potenciálne organizovaná zastupiteľským úradom prebieha v zmysle § 14g a § 14i zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe.
 • ak si používateľ vyberie, zasielanie  notifikácií o každej zmene cestovného odporúčania v krajinách, ktoré používateľ v rámci cesty, alebo aj mimo nej v aplikácii vyznačil, a to prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedený e-mail.

Odvolanie súhlasu a jeho udelenie je slobodné a môže byť vykonané kedykoľvek. Ministerstvo, ako prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje inej právnickej osobe, okrem mobilných operátorov, ktorým poskytuje údaje o telefónnom čísle za účelom zaslanie upozorňujúcej SMS, ak si takúto službu užívateľ vybral.

Predmetom spracúvania  o registrovanej osobe sú jej nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, tranzitné krajiny, cieľová krajina/y, e-mail, telefónne číslo, doba cestovania (pobyt od do a prípadne dĺžka pobytu v cieľovej krajine a prípadné uvedenie tranzitných krajín), použitý doklad/y pre vykonanie cesty a možná fotografia/e uvedeného dokladu/ov, ak ho/ich používateľ do aplikácie nahrá odfotením.

Aplikácia tiež môže spracúvať aj osobné údaje kontaktných osôb používateľa, ak ich tento uvedie, pričom platí, že zodpovednosť a súhlas s ich uvedením je na právnu ťarchu používateľa.

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov elektronicky, zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu ochranaudajov@mzv.sk . Spracúvanie osobných údajov pred odvolaním súhlasu nemá vplyv a je považované za zákonné až do odvolania súhlasu. Poskytovanie pomoci v núdzi na základe postupu a v zmysle zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe (§ 14i zákona o zahraničnej službe), teda mimo aplikácie, prebieha na základe tohto zákona a odvolanie súhlasu je preto pri poskytovaní pomoci v núdzi irelevantné, iba ak sa osoba vyjadrí, že si pomoc, ako celok, poskytnúť nežiada.

Dotknutá osoba a jej práva

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti, konkrétne: 

 • zaslaním e-mailu (žiadosti) na adresu ochranaudajov@mzv.sk, pričom elektronické uplatnenie práv sa vzťahuje najmä na prípady, ak osobné údaje boli poskytnuté elektronicky a komunikácia s dotknutou osobou bola najmä v elektronickej forme;
 • elektronickým podaním (žiadosti) prostredníctvo elektronickej schránky a eID;
 • listinným spôsobom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky na adresu ministerstva, prípadne osobne, ak je to možné.

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

Právo získať od ministerstva potvrdenie o tom, či sú jej osobné údaje spracúvané v informačných systémoch ministerstva; v prípade, ak ministerstvo spracúva osobné údaje dotknutej osoby, má právo získať najmä informácie o:

 • účele spracúvania,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté,
 • dobu uchovávania,
 • o právach dotknutých osôb,
 • o zdroji osobných údajov v prípade, ak neboli získané priamo od dotknutej osoby,
 • o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa cezhraničného prenosu.

 

Právo požadovať opravu údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne a právo na doplnenie osobných údajov, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie údajov (likvidáciu údajov) dotknutej osoby vrátane práva na zabudnutie údajov, a to v prípade ak skončil účel spracúvania, alebo dotknutá osoba odvolala súhlas, alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, alebo v prípade nezákonného spracúvania podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy alebo sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov počas trvania súhlasu. 

 

Postup spracovania žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby

Ministerstvo môže požiadať dotknutú osobu, ak je to potrebné, o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie jej identity. Žiadosti sú vybavované bezplatne, iba v prípade, ak sú preukázateľne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, zváži ministerstvo možnosť požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ministerstvo informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti bezodkladne, avšak najneskôr v lehote do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace. Dotknutá osoba je informovaná o každom predĺžení lehoty spolu s dôvodmi jej predĺženia. Ministerstvo na žiadosť odpovedá písomne v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla rovnakými prostriedkami, akými bola žiadosť doručená. V prípade, ak ministerstvo nevybavilo žiadosť a neprijalo opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, o tejto skutočnosti a dôvodoch nekonania informuje dotknutú osobu a to bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Zároveň informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a možnosti uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. možnosti podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Ministerstvo oznámi každému príjemcovi, ktorému osobné údaje poskytol, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.