Sobáš v zahraničí

Obsah
  Aktualizované 20.03.2023
  Publikované 06.09.2022

  Rezervácia termínu je nevyhnutná

  Elektronická žiadosť o zápis o uzavretí sobáša a rezervácia termínu

   

  Lehota

  Vydanie matričného dokladu trvá približne 3 – 4 mesiace.

   

  Kde požiadať o zápis

  • Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
  • Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v SR.

   

  Kto môže požiadať o zápis

  Občan Slovenskej republiky a to nasledovne:

  • osobne
  • alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v Slovenskej republike alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

   

  Náležitosti podania žiadosti

  1

  • ​​​​​​​​​​​​​platný cestovný pas Slovenskej republiky,
  • alebo platný občiansky preukaz Slovenskej republiky Slovenskej republiky,
  • alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako 6 mesiacov
  • ​​​​​​​lebo listina o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.
  2

  Zápis o uzavretí manželstva
  RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 1941 stiahnutí
  Stiahnuť

  Tlačivo je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu.

  Zápis je potrebné vyplniť na počítači alebo čitateľne paličkovým písmom.

  3

  Žiadosť o legalizáciu dokumentov na webovej stránky britskej vlády

  ​​​​​​​Pokiaľ si chcete originál sobášneho listu ponechať, je potrebné predložiť zároveň jeho fotokópiu, ktorá bude za správny poplatok overená a originál vám bude vrátený.
  4

  Klient si zabezpečí vyhotovenie prekladu prostredníctvom súdneho prekladateľa (evidovaného v SR alebo v Spojenom kráľovstve).

  Preklad musí byť spojený s originálom sobášneho listu, ktorý ako každá verejná listina, musí byť opatrený apostilom alebo kópiou osvedčenou slovenským notárom alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

  ​​​​​​​Fotokópiu sobášneho listu je možné z originálu spolu s apostilom overiť na veľvyslanectve predtým ako dokument zašlete na preklad.
  5

  • Žiadateľka môže v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách písomne požiadať o priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.
  • Žiadateľka inej ako slovenskej národnosti môže v súlade s § 16 písm. b zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách požiadať o zapísanie ženského priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedenie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.
  6

  Ak bolo predchádzajúce manželstvo jedného, príp. oboch manželov, občanov SR, rozvedené orgánom Slovenskej republiky SR alebo cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva.

  ​​​​​​​Zahraničný rozsudok o rozvode musí byť legalizovaný (apostil) a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

  ​​​​​​​Rozvod v Spojenom kráľovstve predkladaný po 1. januári 2021 musí najskôr uznať Krajský súd v Bratislave. Toto sa netýka rozhodnutí o rozvode v Spojenom kráľovstve, ktoré boli vydané v období od 1.5. 2004 do 31.12. 2020.

  ​​​​​​​Informácie k uznávaniu cudzích rozhodnutí v statusových veciach na území SR
  7

  Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list. Ak zosnulým bol cudzinec, úmrtný list musí byť legalizovaný a preložený.
  8

  Iba v prípade, ak si želáte, aby vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na vašu adresu.
  9

  Správny poplatok sa vyberá za žiadosť o zápis sobáša do Osobitnej matriky v GBP, prípadne za ďalšie poplatky spojené s jej podaním.
  10


  Upozornenie

  Konzulárne oddelenie veľvyslanectva prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi.

  Doklady je potrebné predložiť v origináloch. Ak žiadateľ nepožiada o vyhotovenie a osvedčenie odpisu alebo fotokópie z originálu matričného dokladu, vydaného cudzím štátom, veľvyslanectvo zašle do osobitnej matriky jeho originál, ktorý zostáva v archíve osobitnej matriky a nemôže byť žiadateľovi vrátený.
  ​​​​​​​
  Konzulárne oddelenie veľvyslanectva zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra SR, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že k žiadosti doložil predplatenú spiatočnú obálku special delivery envelope). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti na veľvyslanectve, osobitná matrika v Bratislave môže zaslať sobášny list na vami uvedenú adresu v SR.