1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Sobáš v zahraničí

Sobáš v zahraničí

Aktualizované 06.09.2022
Publikované 06.09.2022

Rezervácia termínu je nevyhnutná

Elektronická žiadosť o zápis o uzavretí sobáša a rezervácia termínu

Vydanie matričného dokladu trvá približne 3 – 4 mesiace.


Kde požiadať o zápis

  • Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
  • Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v SR.

 

Kto môže požiadať o zápis

Občan Slovenskej republiky a to nasledovne:

  • osobne
  • alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo ZÚ SR v zahraničí.

 

Náležitosti podania žiadosti

1. Doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky žiadateľa(-ky). 

T. j. platný cestovný pas Slovenskej republiky, alebo platný občiansky preukaz SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov alebo listina o udelení štátneho občianstva SR.

 

2. Tlačivo

Zápis o uzavretí manželstva (docx; 209.9 kB) je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu

Zápis je potrebné vyplniť na počítači alebo čitateľne paličkovým písmom.

 

3. Originál sobášneho listu vydaného v Spojenom kráľovstve opatrený tzv. apostilom

Konzulárne informácie/ Legalizácia dokladov),

Pokiaľ si chcete originál sobášneho listu ponechať, je potrebné predložiť zároveň jeho fotokópiu, ktorá bude za správny poplatok overená a originál vám bude vrátený.
 

4. Preklad sobášneho listu vydaného v Spojenom kráľovstve do slovenčiny

Klient si zabezpečí vyhotovenie prekladu prostredníctvom súdneho prekladateľa (evidovaného v SR alebo v Spojenom kráľovstve). Preklad musí byť spojený s originálom sobášneho listu, ktorý ako každá verejná listina, musí byť opatrený apostilom alebo kópiou osvedčenou slovenským notárom alebo zastupiteľským úradom SR v zahraničí. Fotokópiu sobášneho listu je možné z originálu spolu s apostilom overiť na veľvyslanectve predtým ako dokument zašlete na preklad.
 

5. Tlačivo "Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky"

a) Žiadateľka môže v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách písomne požiadať o priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.

b) Žiadateľka inej ako slovenskej národnosti môže v súlade s § 16 písm. b zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách požiadať o zapísanie ženského priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedenie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.

 

6. Rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva vydaný v Slovenskej republike

Ak bolo predchádzajúce manželstvo jedného, príp. oboch manželov, občanov SR, rozvedené orgánom SR alebo cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva. Zahraničný rozsudok o rozvode musí byť legalizovaný a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Rozvod v Spojenom kráľovstve predkladaný  po 1. jauári 2021 musí najskôr uznať Krajský súd v Bratislave.

 

7. Úmrtný list vydaný v Slovenskej republike

Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list. Ak zosnulým bol cudzinec, úmrtný list musí byť legalizovaný a preložený.

 

8. Predplatená spiatočná obálka do vlastných rúk (paid special delivery envelope)

Iba v prípade, ak si želáte, aby vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na vašu adresu.

 

9. Úhrada správneho poplatku

Správny poplatok sa vyberá za žiadosť o zápis sobáša do Osobitnej matriky v GBP, prípadne za ďalšie poplatky spojené s jej podaním.

 

10. Fotokópie všetkých predkladaných dokumentov

Upozornenie

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi.

Doklady je potrebné predložiť v origináloch. Ak žiadateľ nepožiada o vyhotovenie a osvedčenie odpisu alebo fotokópie z originálu matričného dokladu, vydaného cudzím štátom, veľvyslanectvo zašle do osobitnej matriky jeho originál, ktorý zostáva v archíve osobitnej matriky a nemôže byť žiadateľovi vrátený.
​​​​​​​
Konzulárne oddelenie veľvyslanectva zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra SR, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že k žiadosti doložil predplatenú spiatočnú obálku special delivery envelope). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti na veľvyslanectve, osobitná matrika v Bratislave môže zaslať sobášny list na vami uvedenú adresu v SR.