1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa

Obsah na tejto stránke

  Postup pri podaní žiadosti 

  Aktualizované 14.03.2023

  Na podanie žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

  • rezervácia termínu
  • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne osobne
  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom

  Zápis o narodení
  RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 1157 stiahnutí
  Stiahnuť
  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky)
  • predložiť britský rodný list dieťaťa, opatrený apostilom, (doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál rodného listu dieťaťa, je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka úradne (notárom) overenú fotokópiu tohto rodného listu)
  • predložiť originály matričných dokladov rodičov (občanov Slovenskej republiky) - slovenské rodné listy, slovenský sobášny list
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozvodový rozsudok
  • ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi a ak v rodnom liste dieťaťa nie je uvedené meno a priezvisko otca, rodičia dieťaťa urobia na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva   
  Zápisnica o určení otcovstva
  Word 16.8 kB, 12.12.2022, 318 stiahnutí
  Stiahnuť
  • v prípade, že otcom dieťaťa nie je manžel žiadateľky, je potrebné vykonať zapretie otcovstva a následne určenie nového otcovstva
  • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v britskom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovacej koncovky (-á, -ová), tak sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas)
  • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí pri podaní žiadosti v hotovosti –  (položka 251 resp. položka 250/duplikát)
  • V prípade, že je jeden z rodičov dieťaťa občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné ešte pred samotným zápisom narodenia, požiadať na zastupiteľskom úrade SR o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR.
   Pri podaní žiadosti o osvedčenie je zároveň potrebné urobiť vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa. Až po vystavení a doručení vyššie uvedených dokumentov, je možné počas riadne rezervovaného termínu podať žiadosť o zápis narodenia. Požiadavka vyhlásenia voľby štátneho občianstva vychádza zo Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.  


  Pri podávaní žiadosti o vydanie rodného listu pre dieťa narodené v cudzine

  • sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu rodiča – občana SR, ak mu v minulosti bol vydaný slovenský rodný list a tento je zaregistrovaný v registri fyzických osôb;
  • sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu rodičov maloletého za predpokladu, že tento sobáš už bol v minulosti zaregistrovaný slovenskou matrikou, ktorá tiež vydala slovenský sobášny list.

   

  Lehota na vykonanie zápisu

  Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

  O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí (§ 23 ods. 4 zákona o matrikách).

  V prípade, ak sú rodičia dieťaťa v čase jeho narodenia manželmi, ale ich sobáš nie je zapísaný v osobitnej matrike, t. j. nemajú vystavený slovenský sobášny list, je potrebné požiadať o zápis manželstva do osobitnej matriky.


  V prípade, ak aspoň jeden z rodičov dieťaťa nedisponuje platným cestovný dokladom Slovenskej republiky alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky, ktorý bol platný aj v čase narodenia dieťaťa, je potrebné pred podaním žiadosti o zápis narodenia požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky pre dieťa.

  Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovávania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky.

  Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

  Po zaslaní matričného dokladu na zastupiteľský úrad SR je žiadateľ bezodkladne informovaný o tejto skutočnosti.

  Matričné doklady je potrebné vyzdvihnúť si osobne na konzulárnom oddelení.