Indonézia

Vlajka Indonézie

Indonézia

Jakarta - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky...

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov Slovenskej republiky o pretrvávajúcich nepokojoch v indonézskej časti ostrova Papua s centrom v Jayapure.

Podmienky vstupu
Aktualizované 06.05.2022
Publikované 06.05.2022

Nižšie uvedené informácie platia za normálnych okolností. Z dôvodu pandémie COVID-19 došlo k zmene režimu.
 
Slovenskí občania môžu vstúpiť na územie Indonézie bez víz na krátku dobu pobytu, nepresahujúcu 30 dní za presne špecifikovaným účelom:

  • turistika;
  • návšteva rodiny/príbuzných;
  • spoločenský účel;
  • umenie a kultúra;
  • plnenie vládnych úloh;
  • účasť na seminároch a konferenciách;
  • účasť na medzinárodných výstavách
  • účasť na rokovaniach s ústrednými a regionálnymi orgánmi/zastúpeniami Indonézskej republiky
  • pokračovanie v ceste do ďalšej krajiny

Bezvízový styk je bez možnosti zmeny účelu alebo predĺženia pobytu v Indonézii a dá sa uplatňovať len cez vybrané hraničné vstupy (29 letísk, 88 prístavov a pri výstupe aj 7 pozemných hraničných prechodov).

Zoznam prechodov

Na ostatné účely potrebujú slovenskí občania pre vstup na územie Indonézie naďalej vízum, o ktoré je možné požiadať online, resp. na Veľvyslanectve Indonézie v Bratislave alebo ho získať po príchode do krajiny, tzv. Visa on arrival na vybraných medzinárodných letiskách a prístavoch. Poplatok za vydanie víza na je 35 USD na 30 dní. Je potrebné predložiť platný pas a spiatočný cestovný lístok, resp. lístok do ďalšej destinácie.
 
Cestovný pas pri vstupe do Indonézie musí byť platný minimálne ešte 6 mesiacov od dátumu vstupu do  Indonézie. 
 

Cestovanie s deťmi
Publikované 06.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1834 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1892 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 29.03.2023
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky. Spomínané vízum je platné 30 dní a možno ho jeden krát predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺženie možno požiadať na najbližšom imigračnom úrade, kde sa cudzinec zdržiava a vízum je neprenosné. Na základe tohto druhu víza však nie je možné požiadať o pobyt v Indonézii. Poplatok za vízum po príchode za účelom turistiky je 500 000 IDR (indonézskych rupií).

Ak žiadate o vízum po príchode za účelom turistiky, je potrebné mať doklad o zaplatení spomínaného poplatku a spiatočnú letenku alebo letenku na pokračovanie cesty do inej krajiny. Indonézske autority rozšírili účel, za akým možno pricestovať do krajiny na víza po príchode. Okrem cestovného ruchu môže ísť o oficiálnu návštevu alebo vládne povinnosti, obchodné stretnutie, obstarávanie tovaru, oficiálne stretnutie alebo tranzit. Od 9. novembra 2022 Indonézia zaviedla elektronické víza po príchode, ako aj elektronické platby za spomínané víza na .

Pri ďalších typoch víz musí slovenský občan požiadať o vízum prostredníctvom sponzora (občana Indonézie alebo indonézskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za aktivity pozývanej osoby počas pobytu na území Indonézie) elektronicky cez webovú stránku Imigračného úradu Indonézie.  

Okrem bežných náležitostí je potrebné k žiadosti priložiť aj vyhlásenie, že sa žiadateľ zaväzuje dodržiavať všetky zdravotné opatrenia prijímajúcej krajiny. Platba za víza aj samotné schvaľovanie prebieha online a vízum je zaslané na e-mail žiadateľa – aktuálne nie je teda nutné navštíviť Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave.

Podmienkou vstupu do krajiny je aj potreba preukázať rezerváciu a platbu za ubytovanie počas pobytu v Indonézii.

Cestovný pas pri vstupe do Indonézie musí byť platný minimálne ešte 6 mesiacov od dátumu vstupu do  Indonézie.

Cestujúci do Indonézie, buď priamo alebo tranzitom cez inú krajinu, sú povinní predložiť potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 resp. lekárske potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie.

Po príchode do Indonézie už nie je potrebné vykonať vyšetrenie RT-PCR, ak cestujúci nevykazuje symptómy COVID-19 a má teplotu pod 37,5 °C. V opačnom prípade áno.

Pri vážnejších príznakoch musí byť cudzinec izolovaný v určenej nemocnici na liečbu COVID-19, pričom náklady s tým spojené si hradí sám.

Karanténu nemusí absolvovať plne zaočkovaná osoba, ktorá dosiahla plnú vakcináciu (aspoň 2 dávky vakcíny) minimálne 14 dní pred cestou. Ostatné osoby musia absolvovať 5-dňovú karanténu, pričom na štvrtý deň karantény sú povinné absolvovať RT-PCR. Na cudzincov mladších ako 18 rokov sa uplatňuje dĺžka karantény ich rodičov alebo opatrovateľov. Ak výsledok testu ukáže negatívny výsledok, cudzím štátnym príslušníkom je povolené pokračovať do cieľovej destinácie. Miestne autority aj v takomto prípade odporúčajú vykonanie celkovo 14-dňovej individuálnej karantény a vyžadujú dodržiavanie preventívnych opatrení.

Preukazovanie sa vakcinačnými preukazmi na COVID-19 nie je potrebné v prípade cudzincov, ktorí plánujú cestovať v rámci Indonézie za účelom opustenia jej teritória pri ceste do zahraničia. Podmienkou však je súhlas zdravotného úradu letiska a preukázanie sa priamou letenkou z miesta odchodu na príslušné indonézske medzinárodné letisko.

Počas pobytu v Indonézii je potrebné používať sledovaciu aplikáciu Satusehat, ktorú si je potrebné stiahnuť ešte pred príchodom do krajiny.

Vláda Indonézie si ponecháva právo zákazu vstupu občanov krajín s vysokým nárastom prípadov COVID-19. Zoznam týchto krajín sa podľa potreby obnovuje.

Za účelom uľahčenia deklarácie dovážaných tovarov do krajiny bola na medzinárodných letiskách v Jakarte a Denpasare zavedená elektronická colná deklarácia (E-CD) a to už 2 dni pred príletom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Nosenie rúška bolo zrušené na vonkajších priestranstvách. Vo všetkých vnútorných verejných priestoroch, vrátane dopravných prostriedkov, je naďalej povinné.

Indonézske autority pristúpili k prijatiu čiastočných reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy

Pre presuny v krajine letecky, trajektom či pozemne je nutné mať tretiu dávku očkovania proti COVID-19.

Cudzinci prichádzajúci do krajiny nad 18 rokov pri presunoch v rámci Indonézie musia mať aspoň druhú dávku vakcíny. Cudzinci vo veku 6 - 17 rokov môžu byť oslobodení od povinnosti preukázať sa vakcinačnými preukazmi. Na deti do 6 rokov sa nevzťahuje podmienka vakcinácie v prípade, ak cestujú v sprievode ich rodičov alebo opatrovateľov, ktorí spĺňajú vyššie spomenuté podmienky.

Spomínané kategórie cestujúcich, sa nemusia preukazovať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom. Osoby, ktoré nemôžu byť vakcinované na COVID-19 alebo trpia závažnými ochoreniami musia preukázať lekárske potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie.

 

Odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy a vstupu do oblasti, keďže tie sa spravidla líšia. Aktuálne vo vybraných regiónoch či častiach veľkých aglomerácií môžu platiť dodatočné reštriktívne opatrenia. V krajine prebieha aj vakcinácia cudzincov s prechodným alebo trvalým pobytom na území Indonézie. Získané certifikáty o očkovaní je potrebné nahrať do sledovacej aplikácie Satusehat, ktorú je potrebné využívať aj pri cestovaní v rámci krajiny.

 

Podmienky zotrvania v krajine a odchodu z krajiny

Slovenskí občania, ktorí sa zdržiavajú na území Indonézie, sa vo veci predĺženia vybraných kategórií víz môžu obrátiť na príslušný lokálny imigračný úrad. Žiadatelia o telex vízum (tzv. VITAS alebo Visitor´s visa), ktorí sa nachádzajú v Indonézii môžu požiadať o jeho predĺženie aj online.

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny oscilujú podľa toho, či nakupujete v sieti tunajších maloobchodných predajní alebo v moderných nákupných strediskách, tam treba počítať s tým, že ceny aj základných potravín sú zhruba dvojnásobne vyššie ako v SR, v niektorých prípadoch i niekoľkonásobne. Omnoho drahšie ako na Slovensku sú alkoholické nápoje vzhľadom na vysoké clá a dane.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 06.05.2022

Zakázaný je nelegálny dovoz a vývoz drog, zbraní, pornografie a politicky senzitívnych materiálov.
Uplatňuje sa nulová tolerancia v prípade pašovania a držby drogy. 

Bezcolne je povolený dovoz 200 ks cigariet alebo 50 ks cigár, 1 liter tvrdého alkoholu/3 litre vína. Zakázaný je vývoz chránených druhov fauny a flóry (CITES), starožitností a koralov. Dovoz a vývoz cudzej meny nie je limitovaný. Povolená výška v domácej mene je limitovaná na 100 mil. indonézskych rupií, pri vyššej sume je potrebné povolenie centrálnej banky.
 

Info pre motoristov
Publikované 06.05.2022

V Indonézii sa jazdí v ľavom jazdnom pruhu. Častokrát je prítomné nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Pre veľké aglomerácie a husto osídlené oblasti sú typické dopravné zápchy, takže je potrebné rátať s veľkými časovými stratami. Svietenie vozidiel nie je povinné s výnimkou motocyklov. Diaľnice sú spoplatnené. Pohonné hmoty sú vzhľadom na štátne dotácie výrazne nižšie ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Publikované 06.05.2022

Celková politická situácia v Indonézii je relatívne stabilná, ale medzinárodné a vnútropolitické udalosti môžu vyvolať verejné protesty a nepokoje, pri ktorých hrozí riziko násilia. V prípade demonštrácií, protestných a politických zhromaždení je potrebné sa vyhýbať miestam ich konania a riadiť sa pokynmi bezpečnostných a policajných zložiek. Zvýšenú opatrnosť odporúčame aj počas sviatkov: Vianoce, Nový rok, Čínsky Nový rok, Nyepi (balinézsky nový rok), Veľká noc a Deň nezávislosti (17. august). 

V Indonézii je naďalej prítomné riziko terorizmu. Bezpečnostné zložky Indonézie a spravodajské služby iných štátov upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvo ďalších teroristických útokov, osobitne proti štátnym inštitúciám, cudzincom a objektom navštevovanými resp. vlastnenými cudzincami alebo zahraničnými firmami. Zvýšené nebezpečenstvo trvá v niekoľkých provinciách Indonézie, kde sa okrem terorizmu odohrávajú náboženské a separatistické konflikty.
Je možné pozorovať prípady náboženskej intolerancie, nielen vo vzťahu ku kresťanom, ale aj medzi vetvami a sektami islamu. Silnejúci islamský konzervativizmus je badateľný najmä v tradičných silných moslimských územiach ako je napr. provincia Aceh (čoraz dôraznejšie uplatňovanie tradičného islamského práva – šaríje). Násilnosti, resp. konflikty hrozia aj v Palu, Poso a Tentane na súostroví Sulawesi (Celebes), v Ambone na súostroví Maluku (Moluky) a v Papue (zrážky medzi Hnutím za slobodnú Papuu a ozbrojenými zložkami).   

Bežná kriminalita sa za ostatné roky pohybuje na rovnakej úrovni a je výsledkom vysokej miery chudoby a nezamestnanosti. Pretrváva vysoký počet ozbrojených vlámaní a prepadnutí, pri ktorých sa páchatelia dopúšťajú násilia a použitia strelných a sečných zbraní. Terčom trestných činov sú niekedy aj cudzinci, vrátane prepadnutí vo vozidlách verejnej dopravy, aj taxislužieb. Zvýšené riziko únosov cudzincov hrozí v lodnej preprave v oblasti Sulu a Celebes.

Prírodné podmienky - Indonézia sa nachádza na tzv. Tichooceánskom ohnivom prstenci - pásmo styku tektonických platní s častým výskytom zemetrasení (rôznej sily s možným následným výskytom tsunami). V Indonézii sa nachádza 127 aktívnych sopiek, ktorých erupciu nie je možné presne predpovedať a ktoré spôsobujú obmedzenia v leteckej preprave.

Rovnako každoročne na jeseň dochádza v Indonézii k vypaľovaniu lesných porastov a rašelinísk, ktoré spôsobujú dymový opar so zdravotnými a dopravnými implikáciami a regionálnym presahom (predovšetkým Singapur, Malajzia).

Zároveň sa Indonézia nachádza v tropickom klimatickom pásme, kde je treba počítať s prípadnými výskytmi zlých poveternostných podmienok, ktoré nie sú typické pre európsku klímu (obdobie dažďov, sucha). V období dažďov sú taktiež bežné prudké tropické lejaky spôsobujúce v mestách (vrátane Jakarty) a na vidieku povodne, zosuvy pôdy s materiálnymi a ľudskými škodami.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 06.05.2022

Cestná doprava je na súostroví komplikovaná a cestné komunikácie sú v pomerne zlom stave a veľmi preťažené. Kvalita cestných komunikácií mimo centier je nízka. Po dobudovaní diaľnice Jakarta-Surabaya však prebieha výstavba diaľničnej siete po celej krajine. 

Cestovanie autobusovou dopravou nie je vzhľadom na vysoký počet nehôd bezpečné. Cudzincom sa všeobecne odporúča letecká (ktorá je veľmi rozvinutá vzhľadom na ostrovný charakter štátu) a železničná doprava, ktorá je však rozvinutá predovšetkým na ostrove Jáva. 

Možný je prenájom motorových vozidiel či motoriek. Potrebný je medzinárodný vodičský preukaz. V Indonézii pôsobí niekoľko taxislužieb, veľmi populárne sú taxislužby na báze aplikácií (Grab, Gojek, Maxim). 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 06.05.2022

Zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu je možné získať iba v niekoľkých zariadeniach, v hlavnom meste Jakarte je zdravotná starostlivosť na veľmi dobrej úrovni. Na mieste je potrebné uhradiť náklady. V Indonézii sa vyskytuje malária, žltá zimnica, dengue, týfus, hepatitída, cholera a ovčie kiahne. Indonézia nebola postihnutá SARS.

Klimatické podmienky

Publikované 06.05.2022

Tropická klíma s vlhkým a horúcim počasím. Sezóna dažďov trvá od polovice septembra do apríla. V posledných rokoch však klasické členenie na dve ročné obdobia – suché a dažďové - prestáva platiť.
Teplota dosahuje 26 - 32° C v závislosti od sezóny.
 

Dôležité telefónne čísla
Publikované 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +62; 
Polícia: 110;
Hasiči: 113;
Prvá pomoc: 118, 119
 

Rady a odporúčania
Publikované 06.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala v pondelok, 17. októbra 2022 v Bratislave, delegáciu z Indonézie, ktorú viedla veľvyslankyňa Rina P. Soemarno, zástupkyňa pre koordináciu zahraničnej politiky Ministerstva pre koordináciu politických, právnych a bezpečnostných záležitostí Indonézskej republiky.

„Teší ma, že ani nie mesiac od mojej pracovnej návštevy Indonézskej republiky zavítala delegácia z Jakarty na Slovensko. Naša spolupráca je dlhodobo postavená na spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a podpory multilateralizmu. Teraz máme ambíciu rozšíriť partnerstvo aj o zdieľanie skúseností a výmenu osvedčených postupov v oblastiach digitalizácie, e-governmentu či kybernetickej bezpečnosti...

„Jedným z konkrétnych a pre občanov Slovenskej republiky veľmi praktických výsledkov mojej nedávnej návštevy Indonézskej republiky je zjednodušenie podmienok vstupu do tejto obľúbenej juhoázijskej destinácie...


Indonézia

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Indonesia
Oficiálny názov Indonézska republika
Oficiálny anglický názov Republic of Indonesia
Zaužívaný názov Indonézia
Miestny názov krajiny Republik Indonesia
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Jakarta
Anglický názov hlavného mesta Jakarta
Miestny názov hlavného mesta Jakarta
Názov meny indonézska rupia
Medzinárodná skratka meny IDR
Telefónna predvoľba +62
Úradné jazyky Indonézsky (bahasa Indonesia)
Časové pásmo +0600
Internetová doména .id
Medzinárodná poznávacia značka RI
Zem. dĺžka hl. mesta 106.82718
Zem. šírka hl. mesta -6.17539
Vznik štátu 17.08.1945
Štátne zriadenie republika

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte

JI. Prof. Mohammad Yamin SH, 29, 103 10 Jakarta
Telefón
+62 213101068
Fax
+62 213101180
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+62816783043

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte

Bilaterálne vzťahy

Publikované 12.05.2022
Dátum Popis
10/2018 účasť podpredsedu vlády a ministra financií SR P. Kažimíra na výročnom zasadnutí MMF a Svetovej banky na Bali
04/2018 návšteva delegácie Komisie I dolnej komory indonézskeho parlamentu, vedenej jej podpredsedom Bambangom Wuryantom na Slovensku
02/2017 návšteva indonézskej parlamentnej delegácie - členovia parlamentnej skupiny priateľstva na Slovensku
10/2011 návšteva prezidenta SR I. Gašparoviča v Indonézii
03/2010 návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Indonézii
06/2002 návšteva prezidentky indonézskej Megawati Sukarnoputri v SR

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Pod záštitou ministerstva zahraničných vecí Indonézie v spolupráci s obchodnou komorou KADIN, asociáciou zamestnávateľov APINDO a veľvyslanectvami krajín V4 sa uskutočnil 15. februára 2019 obchodno-ekonomický seminár spojený s prezentáciou krajín V4.

Pri príležitosti návštevy podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra v Indonézii sa dňa 12. októbra 2018 uskutočnilo v Jakarte Indonézsko-slovenské podnikateľské fórum, ktoré zorganizovalo veľvyslanectvo SR v Jakarte v spolupráci so SARIOm, Ministerstvom zahraničných vecí Indonézie a Indonézskou obchodnou komorou KADIN. Podujatia sa zúčastnilo 158 predstaviteľov vrátane 30 slovenských podnikateľov z rôznych oblastí ekonomiky.

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave oboznamuje všetkých záujemcov o pripravovanom 2. ročníku medzinárodnej výstavy o zelených technológiách a ekologicky šetrných produktoch INAGREENTECH 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. až 15. mája 2014 v Jakarta International Expo Kemayoran v Jakarte, Indonézia.

V rámci 6. slovensko-indonézskeho ekonomického fóra sa dnes podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák stretol s ministrom - koordinátorom pre ekonomické záležitosti Indonézie Hatta Rajasom.

O odpustenie dane z príjmu pre investorov, ktorí v piatich vybraných odvetviach investujú v Indonézii minimálne 1 bilión rupií (cca 110 miliónov amerických dolárov), sa treba uchádzať do roku 2014. Toto odpustenie im indonézska vláda môže schváliť až na desať rokov. Ide o investície do výroby 87 produktov, ktoré produkujú...

Ekonomické informácie o teritóriu
Indonézia - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 412.1 kB, 21.6.2022, 190 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Indonézia - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 412.1 kB, 21.6.2022, 190 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Indonézia - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 412.1 kB, 21.6.2022, 190 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Andrej Eštvaník
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte
Email andrej.estvanik2@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Na tohtoročnom vydaní Java Jazz Festival, ktorý sa konal v Jakarte, bolo po prvýkrát zastúpené aj Slovensko prostredníctvom saxofonistu Radovana Tarišku.

V priestoroch múzea Bank Mandiri v Jakarte bola 9. mája 2018 slávnostne otvorená fotografická výstava pod názvom „Islamské umenie v zbierkach európskych múzeí“.

​Veľvyslanectvá Slovenskej republiky a Českej republiky v Jakarte usporiadali v pondelok 7. mája 2018 v hoteli Mandarin Oriental koncert Československého komorného dua pri príležitosti 100. výročia založenia Československa a 25. výročia nezávislosti oboch štátov.

V dňoch 3. – 12. mája 2018 sa v Indonézii koná 18. ročník filmového festivalu „Europe on Screen“. Na tohtoročnom festivale bude celkovo premietnutých 93 filmov z 24 európskych krajín.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku SR, ako aj 25. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi SR a Indonéziou sa 17. januára 2018 v priestoroch Artotel Jakarta uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Did you know? This is Slovakia“.

Slovenská filmová produkcia sa filmom Učiteľka úspešne predstavila na tohtoročnom festivale európskych filmov Europe on Screen 2017.

V reprezentačných priestoroch hotela Crown Plaza v indonézskej Jakarte sa 9. novembra 2010 uskutočnilo 3. slovensko-indonézske biznis fórum za účasti 74 podnikateľov zastupujúcich 41 firiem zo Slovenska a Indonézie......


Back To Top