Stáže v NATO

Aktualizované 22.06.2022
Publikované 22.06.2022

Stáže v medzinárodnom sekretariáte NATO v Bruseli


Stáže v medzinárodnom (civilnom alebo vojenskom) sekretariáte NATO sú určené pre študentov alebo čerstvých absolventov vysokých škôl rôzneho zamerania – politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo (komparatívnou výhodou je znalosť arabského a ruského jazyka), ale aj stavebníctvo a architektúra (výstavba novej budovy sídla NATO) a ďalšie. Absolútnou podmienkou na absolvovanie stáže v NATO je vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka, preferovaná je znalosť oboch pracovných jazykov Aliancie.

Stáže v NATO trvajú spravidla 6 mesiacov a sú platené (cca 800 EUR/mesiac + preplatenie cestovných nákladov na začiatku a konci stáže). NATO prijíma každý rok len 60 - 70 stážistov na rôzne divízie; z toho 40 je zaplatených zo spoločného rozpočtu NATO a ďalších 20 - 30 si buď zaplatia jednotlivé divízie medzinárodného sekretariátu NATO z vlastných rozpočtov alebo sú financované prostredníctvom rôznych štipendií/grantov určených na financovanie stáží.

Študenti sa môžu na stáž financovanú z rozpočtu NATO prihlásiť v rámci pravidelnej výzvy na podávanie prihlášok, ktorá je každoročne zverejňovaná v marci - apríli. Vyhodnotenie prihlášok prebieha spravidla do leta a na jeseň sú úspešní kandidáti kontaktovaní priamo z NATO Recruitment Office. Nástup študentov na výkon stáže v NATO je možný až po získaní bezpečnostnej previerky na stupeň „tajné“ a príslušného certifikátu NATO na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami, spravidla však v marci a septembri nasledujúceho roka. V podmienkach Slovenskej republiky vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky na základe žiadosti príslušnej inštitúcie (napríklad škola alebo niektoré ministerstvo).

Informácie o personálnej a priemyselnej bezpečnosti na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky

Druhá možnosť prihlásenia sa na stáž v medzinárodnom sekretariáte NATO je formou priameho oslovenia NATO Recruitment Office s požiadavkou na absolvovanie stáže v NATO za predpokladu, že uchádzač má už udelené štipendium alebo grant z nejakej inštitúcie určený na absolvovanie podobnej stáže. Takéto žiadosti prijíma a posudzuje NATO Recruitment Office počas celého roka a kandidátov s vhodným profilom priebežne umiestňuje na jednotlivých divíziách.

NATO taktiež spolupracuje na ad hoc báze s asociáciami a inštitúciami, ktoré sa venujú študentským stážam a študijným pobytom. Úspešná spolupráca prebieha s medzinárodným združením IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl.

Prihlášky na stáže v NATO sa zasielajú elektronicky.

Prihlasovací formulár na webovej stránke NATO

K žiadosti je potrebné pripojiť životopis a motivačný list.
 

Stáže na Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO


Možnosť absolvovať stáž na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí v zásade prichádza po absolvovaní stáže na Ministerstve zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave v dĺžke cca 4 týždne.

Podmienky krátkodobých študentských stáží na webovej stránke ministerstva

Pre absolvovanie stáže na Stálej delegácii SR pri NATO je potrebné, aby ste uchádzači mali bezpečnostnú previerku na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami na stupeň TAJNÉ, ako aj certifikát NATO na stupeň "NATO SECRET". V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie (napríklad škola alebo niektoré ministerstvo).

Za vykonanú stáž neposkytuje Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR ani zastupiteľské úrady SR finančnú odmenu. Stála delegácia SR pri NATO nedisponuje ubytovacími kapacitami, stážisti si náklady na ubytovanie a stravu počas stáže hradia z vlastných prostriedkov.
 

Študentské stáže na Spojeneckom veliteľstve NATO pre operácie


Najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) a Spojenecké veliteľstvo pre operácie (Allied Command Operations – ACO) každoročne poskytujú 20 vybraným študentom z členských štátov NATO možnosť absolvovať 6 – 12 mesačnú platenú stáž v sídle SHAPE v Monse (Belgicko). Prihlásiť sa môžu študenti a absolventi rôzneho zamerania – politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo a ďalšie.
 

Podmienky:
  • vek minimálne 21 rokov;
  • vynikajúca znalosť anglického jazyka;
  • študenti musia mať absolvované minimálne 2 ročníky vysokoškolského štúdia;
  • absolventi sa môžu prihlásiť maximálne do 18 mesiacov po ukončení vysokoškolského štúdia.


Prihlášky je potrebné zasielať na prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný online na web stránke SHAPE/ACOUzávierka podávania prihlášok je 1. marca 2014 pre stáže začínajúce v januári a septembri 2015 (pozn.: Pre absolvovanie stáže v NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky.).
K prihláške je potrebné pripojiť motivačný list a životopis a všetko je potrebné zaslať na mailovú adresu internship@shape.nato.int.

Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači na web stránke SHAPE/ACO v časti „Working at SHAPE/Internships“.
 

Študentské stáže na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu


Spojenecké veliteľstvo NATO pre transformáciu (Allied Command Transformation – ACT) otvorilo možnosť pre študentov a čerstvých absolventov z členských štátov NATO prihlásiť sa na 6 mesačnú platenú stáž na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu v Norfolku (USA) alebo v aliančnom Stredisku pre spoločnú analýzu skúseností (Joint Analysis Lessons Learned Centre – JALLC) v Portugalsku. Uzávierka podávania prihlášok je 30. apríla 2014 s predpokladaným začiatkom stáže na jar alebo jeseň v roku 2015 (pozn.: Pre absolvovanie stáže v NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky).
Stáže v NATO sú honorované, v Norfolku dostanú študenti 1100 USD mesačne, zároveň im budú preplatené cestovné náklady na začiatku a konci stáže.

Na rok 2015 sú voľné miesta pre stážistov v nasledujúcich oblastiach zamerania:
 

HQ SACT – Norfolk, Virginia, USA


C2DS – Technology & Human Factors – C3 Information Technology & Architecture

Capability Development & Experimentation

Civilian Human Resources

Commanders Action Group

Computer Information Systems/Information Knowledge Management

Director of Staff Tasking

Future Solutions Branch

Legal Affairs

NATO Security Investment Programme/Policy & Programme Management

Office of the Political Advisor (POLAD)

Operational Analysis

Operational Experimentation

Output Coordination Branch

Project Management Branch

Protocol

Public Affairs Office

Strategic Analysis

Strategic Communications - Corporate Communications

Strategic Issues & Engagement
 

JALLC – Monsanto, Portugal


Research Assistant Editor

Operational Analysis

Podmienky:

  • výber z konkrétnych voľných miest (v prihláške pre potrebné uviesť tri preferencie);
  • vek minimálne 21 rokov;
  • vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka, preferovaná je znalosť oboch pracovných jazykov Aliancie;
  • študenti musia mať absolvované minimálne 2 ročníky vysokoškolského štúdia k 31.12.2014;
  • na stáž na rok 2015 sa môžu prihlásiť aj študenti, ktorí skončia vysokoškolské štúdium v priebehu roka 2014.


Prihlášky je potrebné zasielať elektronicky na adresu intern@act.nato.int na prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný na web stránke ACT. K prihláške je potrebné pripojiť motivačný list, životopis a certifikát úrovne znalosti anglického jazyka, prípadne kópiu bezpečnostnej previerky (pokiaľ je uchádzač držiteľom previerky).

Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači na web stránke ACT v časti „Organization/Employment/Internship Programme“.