Narodenie dieťaťa

Obsah
  Aktualizované 26.04.2023
  26.04.2023
  Doplnené informácie o dokladoch potrebných v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec.
  26.04.2023
  Doplnené informácie o dokladoch potrebných v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec.
  26.04.2023
  Doplnené informácie o dokladoch potrebných v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec.
  Publikované 01.09.2022

  Aby bolo narodenie v zahraničí zaregistrované aj v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o vystavenie slovenského rodného listu. Tento budete potrebovať okrem iného v prípade, ak si budete chcieť dať vystaviť cestovný pas, prípadne občiansky preukaz.

  Postup pri žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu

  1

  2

  3

  4

  Zápis o narodení
  RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 1129 stiahnutí
  Stiahnuť
  Žiadosť je možne vytlačiť a predpísať doma.
  Skráti to čas vybavovania žiadosti na úrade. V žiadnom prípade ju, rodič doma nepodpisuje. Pracovník na konzuláte overuje totožnosť predkladateľa a až potom sa podpisuje žiadosť.
  Ak nie je niečo v žiadosti rodičovi jasné, nechá túto časť nevypísanú a vypíše ju až po konzultácii s pracovníkom na generálnom konzuláte - priamo na mieste.
  5

  (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky - tento doklad musí byť platný v čase podania žiadosti o rodný list a musel byť platný aj  v čase narodenia dieťaťa.

  Rodičia, ktorí  žiadajú o vystavenie rodného listu Slovenskej republiky dieťaťa a nespĺňajú uvedenú podmienku platnosti dokladov (cestovný pas alebo občiansky preukaz), musia pred podaním žiadosti o rodný list  požiadať o vystavenie osvedčenia o štátnom občianstve SR pre dieťa. Rodný list NSR vystavený pred 16. 2. 2019 musí byť opatrený apostilom
  6

  predložiť originál nemeckého rodného listu dieťaťa Mehrsprachiges Formular určeným pre Slovenskú republiku (ide o rodný list s viacstranovým prekladom do jazykov EÚ, aj do slovenského jazyka) - formulár vydáva ten istý úrad ako nemecký rodný list - na základe dole uvedeného nariadenia Viacjazyčný štandardný formulár - pomôcka pre preklad/ Mehrsprachiger Formular – Übersetsungshilfe Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie  určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia EÚ č.1024/2012/ Artikel 7 der Verordnung EU 2016/1191 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern durch die Vereinfachung der Anforderungen für die Vorlage bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der Europäischen Union und  zur Änderung der Verordnung EU Nr.1024/2012, Príloha I / Anhang I
  V prípade absencie viacjazyčného formulára je potrebné predložiť originál nemeckého rodného listu s oficiálnym prekladom do slovenského jazyka ( preklad musí  byť oparený slovenskou prekladateľskou doložkou)  viď časť o prekladateľoch. Originál doklad sa nevracia -  zostáva na ďalšie spracovanie v SR.  

   

  7

  iba občanov Slovenskej republiky)  

  Titulok

  v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva
  v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozvodový rozsudok.

  V prípade ak je rozvodový rozsudok v cudzom jazyku je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka ( viď časť o sobášnych listoch – v prípade rozvodu )
  ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi

  ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi, je potrebné predložiť originál určenie otcovstva (Faterschaftserklärung) s oficiálnym  prekladom do slovenského jazyka. Súčasťou je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa.

  V prípade ak je jeden z rodičov cudzinec je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz) tohto rodiča ( cudzinca).

  Zápisnica o určení otcovstva
  Word 16.8 kB, 12.12.2022, 314 stiahnutí
  Stiahnuť
  meno bez prechyľovacej koncovky -ová
  v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v nemeckom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovacej koncovky (-á, -ová), dostavia sa k zápisu obaja rodičia, ak sú slovenskí občania a spoločne podpíšu súhlas na žiadosť zapísať dieťa aj v slovenskom rodnom liste bez prechyľovacej koncovky (-á, -ová )
  ak podáva žiadosť otec a rodičia nie sú zosobášení
  V prípade ak podáva žiadosť otec a rodičia nie sú zosobášení, je potrebné predložiť aj čestné vyhlásenie matky s notársky overeným podpisom o tom, že je slobodná – v slovenskom jazyku.
   
  Vzor čestného prehlásenia o osobnom stave matky
  PDF 102.2 kB, 2.2.2023, 325 stiahnutí
  Stiahnuť
  ak je jeden z rodičov dieťaťa občanom Ruskej federácie alebo Maďarska
  V prípade, že je jeden z rodičov dieťaťa občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné ešte pred samotným zápisom narodenia, požiadať na zastupiteľskom úrade SR vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR. Pri podaní žiadosti o osvedčenie je zároveň potrebné urobiť vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa. Tento úkon je časovo obmedzený -  viď nižšie uvedené zmluvy.  Až po vystavení a doručení vyššie uvedených dokumentov, je možné  podať žiadosť o zápis narodenia. Požiadavka vyhlásenia voľby štátneho občianstva vychádza zo Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.  


  Poplatky

  správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení v hotovosti  v sume 25 eur za vystavenie rodného listu a 4 eurá poštovné.

   

  Aké dokumenty sa nevyžadujú

  Pri podávaní žiadosti o vydanie rodného listu pre dieťa narodené v cudzine

  • sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu rodiča – občana SR, ak mu v minulosti bol vydaný slovenský rodný list a tento je zaregistrovaný v registri fyzických osôb;
  • sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu rodičov maloletého za predpokladu, že tento sobáš už bol v minulosti zaregistrovaný slovenskou matrikou, ktorá tiež vydala slovenský sobášny list.

  Ak ich rodič predloží, môže urýchliť spracovanie žiadosti

  Taktiež sa nevyžaduje zaslanie podkladov elektronickou formou – v prípade elektronicky vyplnených žiadostí je tieto potrebné vytlačiť a priniesť so sebou na generálny konzulát – uvedené taktiež urýchli dobu strávenú pri podaní žiadosti.

   

  Lehota

  Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. Generálny konzulát neposkytuje telefonické informácie o stave spracovávania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky.

  Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.