1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Prihlasovanie a odhlasovanie pobytu v SR

Prihlasovanie a odhlasovanie pobytu v SR

Publikované 04.01.2023

Od 1. júla 2006 (zákon č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákonov č. 500/04 a 523/04 Z.z.) sa všetci občania SR prihlasujú k trvalému či prechodnému pobytu v SR už nie na príslušnom oddelení Policajného zboru SR, ale v tzv. ohlasovniach na obecných a mestských úradoch. Obyvatelia hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice sa prihlasujú na mestskom úrade v príslušnej mestskej časti.

Občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť, má zákonnú povinnosť pred vycestovaním oznámiť príslušnej ohlasovni skončenie trvalého pobytu v SR.

Slovenský občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má zákonnú povinnosť ešte pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu v SR. V tomto ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu prechodného pobytu v zahraničí.

Slovenský občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý sa v rámci pobytu v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt v SR, môže tak urobiť prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR alebo prostredníctvom konzulárneho oddelenia veľvyslanectva SR alebo generálneho konzulátu SR v zahraničí. Pri odhlasovaní z trvalého pobytu v SR, občan SR spolu s odhlasovacím lístkom odovzdá tiež občiansky preukaz, a ak ho nevlastní, uvedie prečo.

Za každú osobu (vrátane maloletých občanov do 18 rokov) je potrebné vyplniť samostatný odhlasovací lístok. V prípade detí do 18 rokov musia odhlasovací lístok podpísať obaja rodičia (zákonní zástupcovia). Ak odhlasovací lístok podpisuje na veľvyslanectve len jeden z rodičov (zákonný zástupca), musí súčasne doložiť písomný súhlas druhého rodiča (zákonného zástupcu) s jeho osvedčeným podpisom.

Občan SR s trvalým pobytom v zahraničí, ktorý sa plánuje zdržiavať na území SR po dobu viac ako 90 dní je povinný do 10-tich dní od ubytovania ohlásiť v ohlasovni v mieste prechodného pobytu dátum jeho začatia, miesto a dátum jeho ukončenia.

Za overenie podpisu (podpisov) na odhlasovacom lístku sa hradí správny poplatok vo výške 10 € za každý podpis a platí sa v Kč v prepočte podľa aktuálneho kurzu.

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 12.12.2022, 115 stiahnutí
Stiahnuť