1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov

Publikované 23.05.2022

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti.

Splnomocnená osoba musí predložiť:

 • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa,
 • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona).


Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona). Žiadosť o výpis z registra trestov podáva žiadateľ s pobytom v Českej republike osobne.

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie,
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).


Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa overuje
(§ 10 ods. 6 zákona):

 • u občana Slovenskej republiky na základe predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a rodného listu,
 • u cudzinca na základe rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.


Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu:

 • občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR,
 • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list.Správny poplatok je 10 eur a platí sa v Kč v prepočte podľa aktuálneho kurzu. Výpis z registra trestov sa vydáva  na počkanie, v zložitejších prípadoch do niekoľko dní (žiadosť nemôže podávať právnická osoba alebo orgány štátnej správy).

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky