Cestovný pas

Obsah
  Aktualizované 04.01.2023
  Publikované 31.08.2022

  Na podanie žiadosti o cestovný pas na veľvyslanectve je povinné rezervovanie termínu.

  ​​​​​​​Elektronická žiadosť o vydanie cestového pasu a rezervácia stretnutia

   

  Podmienky a postup pri vydávaní cestovných dokladov

  Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Českej republiky.

  K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

  Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, doloží:

  • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);
  • slovenský rodný list;
  • príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list Slovenskej republiky,
  • právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie),
  • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

  Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.

  Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť zákonného zástupcu i dieťaťa pri podaní žiadosti je nevyhnutná.

  Zákonný zástupca k žiadosti o cestovný pas pre dieťa predloží:

  • cestovný pas dieťaťa, ak je jeho držiteľom (aj v prípade, ak je už neplatný);
  • slovenský rodný list dieťaťa;
  • platný slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu (rodiča);
  • ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;
  • ak zákonný zástupca nie je občan Slovenskej republiky, predloží k žiadosti doklad o štátnom občianstve dieťaťa.

  Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

  Pri podaní žiadosti občana staršieho ako 15 rokov a mladšieho ako 18 rokov musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca. 
  Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov predloží k žiadosti o cestovný pas vždy aj slovenský rodný list.
  Ku každej žiadosti o cestovný pas je potrebné predložiť doklad o trvalom pobyte (napr. občiansky preukaz alebo preukaz o trvalom pobyte).

  Lehota na vyhotovenie cestovného pasu je 30 dní od podania žiadosti. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

  Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie cestovného pasu urýchlene do dvoch pracovných dní.

  O expresné vydanie cestovného pasu za doplatok je možné požiadať len na Slovensku. Všetky poplatky nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

   

  Platnosť cestovného dokladu

  Cestovný pas sa vydáva s platnosťou:

  • občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov – 10 rokov;
  • občanovi mladšiemu ako 16 rokov – 5 rokov;
  • občanovi mladšiemu ako 6 rokov – 2 roky;
  • občanovi, ktorému nie je dočasne možné nasnímať odtlačky prstov – 1 rok.

   
  Poznámka
  V prípade krádeže cestovného dokladu Slovenskej republiky alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie polície Českej republiky, v prípade straty na príslušné oddelenie cudzineckej polície Českej republiky. Občan SR je povinný stratu a odcudzenie dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas) ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe alebo na polícii v SR.

   

  Správne poplatky

  Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
  Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
  Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10 eur
  Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
  Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur

  Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v miestnej mene Kč podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

   

  Zápis dieťaťa do cestovného pasu

  Zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča sa od 27. júna 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

  Strata dokladov

   Odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Českej republike a taktiež polícii v Slovenskej republike, stratu je potrebné nahlásiť na najbližšom útvare cudzineckej polície Českej republiky.

  Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

  Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
  Word 26.5 kB, 4.1.2023, 3488 stiahnutí
  Stiahnuť

  Náhradný cestovný doklad

  Elektronická žiadosť o náhradný cestovný dokladu a možnosť rezervácie stretnutia

  O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie českej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 eur, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 eur (v Kč v prepočte podľa aktuálneho kurzu).

  Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky. 

   O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Českej republike svoj zastupiteľský úrad.

   V prípade výkonu agendy dokladov sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný registri fyzických osôb.