1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Hlavnou úlohou zastupiteľských úradov SR v zahraničí všeobecne je presadzovať a obhajovať záujmy štátu a jeho občanov v krajinách pôsobnosti. V prípade Veľvyslanectva SR v Buenos Aires sa význam tejto úlohy ešte umocňuje z dôvodu geografickej vzdialenosti, kultúrnych a historických odlišností, komunikačných problémov ap., ktoré komplikujú udržiavanie a rozvíjanie vzájomných vzťahov. Preto sa náš ZÚ snaží aj v rámci týchto prirodzených obmedzení prispievať práve k prehlbovaniu vzťahov medzi Slovenskou republikou a štátmi pôsobnosti ZÚ Buenos Aires vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.

V prvom rade je to obchodno-ekonomická oblasť, keďže Latinská Amerika je mimo sféry prioritných záujmov našej zahranično-obchodnej politiky, ale zároveň predstavuje veľmi perspektívny región z hľadiska diverzifikácie našich obchodných vzťahov.

Na báze stále väčšmi sa presadzujúcej politiky multilateralizmu je dôležitá taktiež spolupráca a koordinácia politík predovšetkým vo vzťahu k najpálčivejším problémom súčasného medzinárodnopolitického diania.

Špecifikum Argentíny ako kultúrneho hlavného mesta Južnej Ameriky takisto poskytuje veľvyslanectvu široké možnosti na prezentáciu Slovenska aj v tejto oblasti, ktorá je bezpochyby priestorom na stavanie imaginárnych mostov slúžiacich na zblíženie národov a ich kultúr.

Jedným z najdôležitejších poslaní zastupiteľských úradov je ochrana záujmov a pomoc občanom SR v zahraničí či už v núdzových situáciách, pri vybavovaní rôznych administratívnych záležitostí, alebo vôbec pri akýchkoľvek príležitostiach, kedy sa slovenský občan dostáva do kontaktu so štátom pôsobnosti ZÚ.

V tejto súvislosti možno vyzdvihnúť aj ďalšie špecifikum Argentíny, a to pomerne početnú krajanskú komunitu, starostlivosť o ktorú je taktiež jednou z priorít nášho úradu. Ide pritom tak o konzulárnu pomoc tým krajanom, ktorí sú zároveň aj občanmi SR, ako aj o aktivity ZÚ pri napomáhaní zachovania slovenskej identity v regióne prostredníctvom pestovania kultúrnych tradícií slovenských predkov našich krajanov.

Spektrum pôsobenia nášho ZÚ je samozrejme oveľa širšie, vymenovali sme len tie najvýznamenjšie a nejzreteľnejšie oblasti nášho pôsobenia. Na záver by sme mohli ešte uviesť, že naším poslaním je v prvom rade slúžiť našej krajine a jej občanom v regióne pôsobnosti, tak aby Slovenská republika bola vnímaná ako významný a aktívny člen celosvetového spoločenstva demokratických štátov a aby sa jej občania mohli pohybovať v regióne pôsobnosti ZÚ Buenos Aires ako hrdí príslušníci mladého, kultúrne a historicky však nesmierne bohatého a v dnešnej dobe mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúceho štátu zo strednej Európy Poslanie ZU,SZ,SM,SI, GK