Narodenie dieťaťa

Aktualizované 19.05.2022
Publikované 19.05.2022

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Buenos Aires osobne,
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky) vydaný pred narodením žiadateľa (dieťaťa),
 • Predložiť argentínsky, čilský, bolívijský, paraguajský, peruánsky alebo uruguajský rodný list dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka (originál i preklad musia byť tlmočníkom zopnuté/zviazané). Doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál rodného listu dieťaťa, je potrebné dať úradne (notárom) preložiť do slovenského jazyka overenú fotokópiu tohto rodného listu.
 • predložiť originály matričných dokladov rodičov,
 • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode,
 • ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, musia sa obaja rodičia dostaviť na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Buenos Aires za účelom podpísania súhlasného prehlásenia rodičov o otcovstve dieťaťa (v prípade, že tak neurobia, slovenský rodný list dieťaťa bude vystavený bez uvedenia otca dieťaťa),
 • potvrdenie o pobyte v Argentíne, Bolívii, Čile, Paraguaji, Peru alebo Uruguaji, pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v niektorej z týchto krajín,
 • ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia spísať osobitnú žiadosť,
 • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v rodnom liste vydanom príslušným štátom  uvedené bez príslušnej prechyľovanej koncovky (-á, -ová), dostavia sa k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte v príslušnom štáte).
 • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí v hotovosti pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Buenos Aires.

 

Formulár:

rtf
Zápis o narodení
(rtf; 23.34 kB)
Stiahnuť