1. Domov
  2. Services
  3. Administrative fees

Administrative fees

We would like to ask you to read General information.

Aktualizované 10.01.2023
Publikované 02.12.2022

Zastupiteľský úrad a Konzulárny odbor Minsterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri výkone konzulárnej funkcie vykonávanie činnosti na úseku správnych poplatkov postupujú podľa § 14c písm. h) zákona a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Správny poplatok platí poplatník podľa § 3 zákona o správnych poplatkoch za úkon alebo konanie zastupiteľského úradu podľa XVIII. časti sadzobníka.

Správny poplatok určený v sadzobníku správnych poplatkov sa platí bez výzvy a je splatný spravidla pri prijatí podania. Ak správny poplatok nebude zaplatený, zastupiteľský úrad vydá rozhodnutie o zastavení konania. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nedá odvolať.

Zastupiteľský úrad môže vybrať popri správnom poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu podľa sadzobníka správnych poplatkov, napríklad výdavky na poštovné a úhradu nevyhnutných nákladov. V odôvodnených prípadoch, kedy určenie presnej sumy skutočných výdavkov vopred nie je možné a jej následný výber by bol spojený s ďalšími administratívnymi úkonmi, sa náhrada skutočných výdavkov vyberá formou paušálnej sumy.

 

Aktuálny prepočet sadzobníka správnych poplatkov do meny USD podľa aktuálneho výmenného kurzu