Občiansky preukaz

Aktualizované 25.05.2022
Publikované 25.05.2022

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. 

Držiteľom občianskeho preukazu od 1.12.2019 môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov. 

Občiansky preukaz vydáva ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru alebo v zahraničí zastupiteľský úrad Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“). 

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, musí byť osobne prítomný pri podaní žiadosti.

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, podpisu, zadať svoj bezpečnostný osobný kód a uhradiť správny poplatok. 

Poplatky sa vyberajú v hotovosti v miestnej mene – kenský šiling - podľa platného kurzu v čase podania žiadosti. 

Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do 2 pracovných dní. 

Lehota na vyhotovenie občianskeho preukazu je 30 dní od podania žiadosti, pričom zastupiteľský úrad nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Občan Slovenskej republiky je povinný stratu a odcudzenie občianskeho preukazu ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Nairobi alebo na polícii v Slovenskej republike.

 

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade

 • Osobne občan najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov.
 • Osobne občan starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu.
 • Zákonný zástupca za občana mladšieho 15 rokov okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a).
 • Štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a).
 • Fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a).
 • Opatrovník, za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.
 • Iná osoba za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:

a) V prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu:

 • Žiadosť je možné podať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu.
 • Žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz.
 • V prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t. j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve). 

 b) V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

 • Doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas).
 • Doklad vydaný policajným útvarom v Čínskej ľudovej republike o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu.
 • V prípade, že stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bol neplatný, aj doklad o štátnom občianstve (t. j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve). 

 c) V prípade zmeny mena alebo priezviska:

 • Doterajší občiansky preukaz.
 • Doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).
 • V prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t. j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

d) V prípade vydania občianskeho preukazu občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky:

 • Doklad potvrdzujúci štátne občianstvo Slovenskej republiky (t. j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).
 • Potvrdenie o pobyte (občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí).

 

Platnosť občianskeho preukazu

 • Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov.
 • Občiansky preukaz občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanovi od 6 do 15 rokov s platnosťou 5 rokov. 
 • Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže občan podať najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov.
 • Ak zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba podá žiadosť o občiansky preukaz pre maloletého občana skôr ako 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, občiansky preukaz sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.
 • Občiansky preukaz vydaný pre občanov mladších ako 15 rokov s podobou tváre je možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb na území Slovenskej republiky.
Správne poplatky
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 15 eur
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov 30 eur
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov 50 eur

 

Prevzatie vydaného nového občianskeho preukazu

Vydaný občiansky preukaz si na zastupiteľskom úrade môže prevziať

a) štátny občan Slovenskej republiky, ktorý podal žiadosť o jeho vydanie,

b) osoba blízka štátnemu občanovi Slovenskej republiky podľa písmena a) po predložení svojho dokladu totožnosti,

c) za dieťa zákonný zástupca po predložení svojho dokladu totožnosti,

d) za občana, ktorý je bezvládny z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo je psychicky chorý osoba, ktorá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podala,

e)  za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba

f) za štátneho občana Slovenskej republiky pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti,

g) iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak štátny občan Slovenskej republiky pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu.

Zastupiteľský úrad môže v odôvodnenom prípade vydaný občiansky preukaz doručiť poštou, ak o to štátny občan Slovenskej republiky požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie vydaného občianskeho preukazu.

Zastupiteľský úrad vydá na žiadosť potvrdenie o občianskom preukaze (platné 90 dní) ak

a) ak došlo k odobratiu občianskeho preukazu alebo odovzdaniu neplatného občianskeho preukazu,

b) ak osoba stratila štátne občianstvo Slovenskej republiky,

c) ak štátny občan Slovenskej republiky ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

d) ak štátny občan Slovenskej republiky ohlásil na zastupiteľskom úrade stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu,

e) je to potrebné na vybavenie matričnej udalosti a pohrebu štátneho občana Slovenskej republiky, a ktorého občiansky preukaz nebol nájdený.

Zastupiteľský úrad nevydá opakovanie potvrdenie o občianskom preukaze, ak štátny občan Slovenskej republiky počas doby platnosti prvého potvrdenia o občianskom preukaze nepodá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.

Poznámka
Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na veľvyslanectve Slovenskej republiky o vydanie občianskeho preukazu (pričom od 1. decembra 2013 sa vydáva občiansky preukaz s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta eID ⃰) za týchto podmienok: nejde o prvý občiansky preukaz, predchádzajúci občiansky preukaz bol vydaný po 1. 7. 2008 (formát EÚ vyrobený z polykarbonátu), žiadateľ stratil predchádzajúci občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený, žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.

 
Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na veľvyslanectve Slovenskej republiky o vydanie ⃰ Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Slovenský občan, ktorý má platný občiansky preukaz (vydaný po 01.07.2008) bez elektronického čipu, môže od 01.12.2013 požiadať o vydanie eID. Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód. Ak žiadateľ pri prijatí žiadosti na veľvyslanectve SR bezpečnostný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru SR.