Výpis z registra trestov

Aktualizované 12.03.2024
Publikované 12.03.2024

Žiadosť sa podáva osobne a žiadateľ predkladá:

 

  • Vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré je k dispozícii na zastupiteľskom úrade SR.
  • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).
  • Na veľvyslanectve je možné požiadať aj o výpis z registra trestov SR s viacjazyčným štandardným formulárom pre použitie v Španielsku. Vybavenie trvá približne 2 mesiace.
  • Výpis z registra trestov bez požiadavky viacjazyčného štandardného formuláru sa vydáva na počkanie.
  • Ak si žiadateľ želá zaslanie dokumentu poštou na adresu v Španielsku, je potrebné priniesť predplatenú spiatočnú obálku.
  • Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.