Výpis z registra trestov

Publikované 30.05.2022

Žiadosť sa podáva osobne a žiadateľ predkladá:

  • Vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré je k dispozícii na zastupiteľskom úrade SR. 
  • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).
  • Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 10 eur.

Výpis z registra trestov bez požiadavky jeho overenia apostilom sa vydáva na počkanie.

Na veľvyslanectve je možné požiadať aj o výpis z registra trestov SR s viacjazyčným formulárom pre použitie v Španielsku. Vybavenie trvá približne mesiac a poplatok je 15 eur.

Veľvyslanectvo SR v Madride môže vydať aj výpis z registra trestov s apostilom, ktorého vybavenie trvá cca jeden mesiac. Poplatok za overenie apostilou je 20 eur. Ak si žiadateľ želá zaslanie dokumentu poštou na adresu v Španielsku, je potrebné priniesť predplatenú spiatočnú obálku.