Úmrtie v zahraničí

Pri úmrtí občana v zahraničí sa postupuje podľa medzinárodného práva, príp. podľa konkrétnej medzinárodnej zmluvy s daným štátom. Ak takáto zmluva neexistuje, zastupiteľský úrad postupuje podľa právnych predpisov daného štátu.

Zastupiteľský úrad informuje rodinu o úmrtí prostredníctvom polície. V prípade potreby je nápomocný pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na územie SR alebo pri pochovaní v mieste úmrtia – postupuje však výlučne na základe písomných pokynov obstarávateľa pohrebu.

Zastupiteľský úrad nemôže hradiť poplatky ani poskytnúť pôžičku na prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia alebo s tým súvisiacu administratívu.

Ak je to potrebné, zastupiteľský úrad vystaví sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.