Overovanie dokladov

Publikované 23.05.2022

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR, t.j. veľvyslanectvo, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Veľvyslanectvo SR nezodpovedá za obsah overovaných listín.

 

Osvedčenie podpisu osoby


O osvedčenie pravosti podpisu a fotokópie je možné požiadať na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pretórii, prípadne na Honorárnom konzulárnom úrade SR v Kapskom Meste.

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie veľvyslanectva osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
  • cudzinec – platným cestovným pasom alebo identifikačnou kartou, vydanou krajinou, ktorej je občanom.

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom. Výška poplatku za overenie je 10,- eur za každý podpis. Poplatok sa vyberá v miestnej mene ZAR v hotovosti.

 

Osvedčenie správnosti fotokópie


Overením fotokópie veľvyslanectvo osvedčuje skutočnosť, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne alebo poštou (je potrebné sa dopredu dohodnúť s pracovníkom konzulárneho oddelenia veľvyslanectva).

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Výška správneho poplatku za osvedčenie správnosti fotokópie listiny je 10,- eur za každú aj začatú stranu. Poplatok sa vyberá v miestnej mene ZAR v hotovosti.