1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Sobáš v zahraničí

Sobáš v zahraničí

Aktualizované 23.05.2022
Publikované 23.05.2022

Osobitná matrika


Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR a následné vydanie slovenského sobášneho listu.

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov slovenským občanom. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pretórii alebo na miestne príslušnom matričnom úrade na Slovensku podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. Žiadosť bude postúpená osobitnej matrike v Bratislave. Osobitná matrika nepracuje priamo so žiadateľmi.

Žiadosť je možné podať osobne. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pretórii zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pretórii osobne;
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom;
 • predložiť juhoafrický sobášny list overený na Department of International Relations and Cooperation formou apostilu - „Apostille“ s úradným prekladom do slovenského jazyka (o preklad je možné požiadať konzulárne oddelenie);
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný slovenský cestovný pas alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky);
 • v prípade záujmu manželov podať žiadosť o zápis spoločného priezviska manželky bez koncovky slovenského prechyľovania je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť;
 • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť právoplatný(é) rozvodový(é) rozsudok(y);
 • úmrtný list zosnulého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený;
 • správny poplatok za vystavenie slovenského sobášneho listu sa platí pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pretórii v hotovosti.


Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o zápis do Bratislavy. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia bude žiadateľ písomne informovaný.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25,- eur , resp. ekvivalent v juhoafrických randoch.

Upozornenie:
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu a doručení v SR vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectve SR v Pretórii, sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail).
 

V prípade naliehavej situácie je možné požiadať o informáciu o stave vybavenia žiadosti Veľvyslanectvo SR písomne alebo e-mailom.

rtf
Žiadosť o zápis uzavretia manželstva
(docx, 89 kB)
Stiahnuť