Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport

Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru a šport (EYCS)

(Education, Youth, Culture and Sport Council)
 
Zasadá spravidla tri až štyri razy do roka a zúčastňujú sa jej ministri zodpovední za oblasti športu, kultúry a školstva. Za Slovenskú republiku sa zasadnutí zúčastňujú minister školstva a minister kultúry.
 

Rada prijíma rozhodnutia zvyčajne na základe kvalifikovanej väčšiny (výnimkou je oblasť kultúry, kde je potrebná jednomyseľnosť) a riadneho legislatívneho postupu.
Oblasti školstva, kultúry a športu spadajú do zodpovednosti členských krajín. Nevynímajúc zo zreteľa zodpovednosť členských krajín za tieto oblasti, cieľom Spoločenstva je rozvoj kvalitného školstva, zavádzanie systému odbornej prípravy a podpora oblasti kultúry a športu v členských krajinách. Členské krajiny sú teda zodpovedné za definovanie obsahu a organizácie vzdelávacieho systému a za zachovávanie a rozvoj ich národnej a regionálnej kultúrnej rozličnosti a športu, pričom úlohou Spoločenstva je poskytovať rámec pre spoluprácu členských krajín v týchto oblastiach a to najmä formou výmeny skúseností a informácií.
 

Rada môže napríklad prijímať legislatívne rozhodnutia v záležitostiach audiovízie, či vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov.

 

Aktuálne Rumunské predsedníctvo Rady EÚ pokračuje v rokovaniach o programe Erasmus+, má v úmysle prijať odporúčania Rady o vysokokvalitných systémoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, resp. o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov. Uznáva potrebu obnoviť dialóg EÚ s mládežou, lepšie chápať obavy mládeže, ako aj výzvy, ktorým čelia znevýhodnení mladí ľudia. V rámci kultúrnych priorít plánuje pokračovať v rokovaniach o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa od roku 2021 a vypracovať závery Rady o zlepšení cezhraničného šírenia audiovizuálnych diel a koprodukcií. V oblasti športu sa zameria na to, aby osoby s menšími možnosťami mali ľahší prístup k organizovaným športom.

 

Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.4.2019 Dátum vytvorenia: 2.4.2014