Profil verejného obstarávateľa

Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "§ zákona"), tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ) a/alebo vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).

 

Profil verejného obstarávateĺa

Informácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarvanie

 

E-aukcie

V treťom štvrťroku 2021 bola plánované použitie elektronickej aukcie pri zadávaní zákazky na predmet „Nákup osobných motorových vozidiel“  v rámci EKS. 

 

Prípravné trhové konzultácie

Verejný obstarávateľ v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom informácie, ktoré sa vymenili s hospodárskymi subjektmi pri príprave postupu verejného obstarávania

 

Verejné obstarávanie „Výmena výťahových zariadení 2017“ 

 

pdf
Orientačná cenová ponuka (OTIS)
(pdf; 115 KB)
Stiahnuť
pdf
Orientačná cena výmeny výťahov (ELVYT)
(pdf; 304.48 KB)
Stiahnuť
rtf
Cenový prieskum - popis zákazky - úprava
(docx; 68.10 KB)
Stiahnuť

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: Služby externého projektového manažéra pre projekt Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ

pdf
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(pdf; 68.10 KB)
Stiahnuť
pdf
Doplňujuce informácie k zákazke 22/02/2021
(pdf; 32.70 KB)
Stiahnuť

 

Projekty

Názov a sídlo predkladateľa:  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Názov projektu rozvoja IT:  Obnova IKT infraštruktúry MZVEZ SR

Miesto realizácie projektu:  Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava a zastupiteľské úrady SR v zahraničí

Plánovaný rozpočet projektu:  5 092 398 eur

Stručný opis projektu: Nákup hardvéru na obmenu a doplnenie existujúcej informačno-komunikačnej infraštruktúry MZVEZ SR v ústredí a na ZÚ SR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR plánuje predložiť na schválenie projekt s názvom Obnova IKT infraštruktúry MZVEZ SR, ktorý bude v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financovaný zo štátneho rozpočtu.

Cieľom projektu nákup HW z dôvodu potreby obnovy vybraných prvkov IKT infraštruktúry MZVEZ SR na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a v ústredí v Bratislave.

V súlade s Vyhláškou č 85/2020 (paragraf 7, odsek 4) o riadení projektov MZVEZ SR sprístupňuje na svojom webovom sídle dokumentáciu k projektu „Obnova IKT infraštruktúry MZVEZ SR“.

Pripomienky k projektu je možné zasielať na adresu: oikt@mzv.sk zaslaním vyplneného formuláru najneskôr do 7.6.2021.

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády SR č.491/2010 zo dňa 15.7.2010 na tejto stránke zverejňuje zmluvy verejného obstarávania platné a účinné ku dňu 9.7.2010, zmluvy ktorých platnosť sa skončila v období do 9. júla 2010

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, vystavené objednávky a prijaté faktúry po 1. januári 2011, pokiaľ nesúvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.

  • zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011: 

Zoznam zmlúv

  • zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011 - SÚZA

Zoznam objednávok

  • zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011 - SAMRS

Zoznam objednávok