Právne predpisy


Zahraničná služba

Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Rozvojová spolupráca

Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.

pdf
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 23. marca 2016 č. 600.237/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu
(pdf; 215.77 KB)
Stiahnuť

(oznámenie č. 138/2016 Z. z.)

pdf
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 23. marca 2016 č. 600.238/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu
(pdf; 215.77 KB)
Stiahnuť

(oznámenie č. 139/2016 Z. z.)

pdf
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 23. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu
(pdf; 206.64 KB)
Stiahnuť

(oznámenie č. 140/2016 Z. z.)

 

Dotácie

Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 66/2011 Z. z. o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 452/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

 

Slováci žijúci v zahraničí

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Sťažené životné podmienky a krízové oblasti

Opatrenie Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 123/2017 Z. z. z 22. mája 2017, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami (štátna služba)

Opatrenie Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 123/2014 Z. z. z 25. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (verejná služba)

 

rtf
Výnos z 26. marca 2014 č. 330.002/2014-POLS, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti a príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti
(rtf; 51.60 KB)
Stiahnuť

(oznámenie č. 86/2014 Z. z.)

rtf
Výnos z 18. júna 2010 č. 281.904/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme
(rtf; 99.39 KB)
Stiahnuť

(oznámenie č. 294/2010 Z. z.)

pdf
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066553, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti v znení opatrenia z 25. februára 2022 č. 037447/2022-LEG1-028741 (Konsolidované znenie)
(pdf; 134.28 KB)
Stiahnuť

(opatrenie č. 015709/2017-POLS-0066553)

(oznámenie č. 121/2017 Z. z.)

(opatrenie č. 037447/2022-LEG1-028741)

(oznámenie č. 54/2022 Z. z.)

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066560, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca

(oznámenie č. 122/2017 Z. z.)

 

Platový koeficient príslušného štátu a objektivizované platové koeficienty

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 528/2021 Z. z. z 20. decembra 2021, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 529/2021 Z. z. z 20. decembra 2021, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

 

Iné oblasti

Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2019 Z. z.

Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov