Štipendium Martina Filka

Responsive Image

Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe podľa § 36 ods. 3 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole, pričom ako protihodnotu sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe.

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou štúdia (§ 53 a § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v podporovaných študijných oblastiach.

(Vysoké školy sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2020 alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc.)

Podrobné informácie o podmienkach Štipendia Martina Filka