O predsedníctve

Aké sú zámery predsedníctva SR vo V4?

Slovenské predsedníctvo vo V4 chce zdôrazniť dôležitosť V4 ako nástroja regionálnej spolupráce a garanta regionálnej stability a dobrých susedských vzťahov. Aj na ich základe sa vytvárajú podmienky pre rozvíjanie prospešných vzťahov s krajinami mimo rámca V4. Zároveň chce potvrdiť, že V4 je integrálnou súčasťou Európy a že pre SR neexistuje voľba medzi EÚ a V4. Zámerom predsedníctva je upriamiť pozornosť predovšetkým na pozitívnu európsku agendu, ktorá má za cieľ posilňovať EÚ. Pod vedením Slovenska sa V4 bude aktívne podieľať na diskusii o budúcnosti EÚ a prispievať tak k možným riešeniam aktuálnych výziev a problémov, ktorým v súčasnosti čelí EÚ. No a v neposlednom rade chce Slovensko ako predsednícka krajina prichádzať s konštruktívnymi návrhmi a riešeniami, ktoré by boli široko akceptovateľné aj v EÚ.
 

Aké sú tri kľúčové princípy predsedníctva?

  • presadzovanie jednoty, kde je to možné – budeme usilovať o dohodu v oblastiach, ktoré môžeme spoločne lepšie presadiť na európskej úrovni 
  • prinášanie riešení, kde je to prospešné – máme záujem uskutočniť spoločne také projekty, ktoré majú praktický pozitívny dosah na občanov v našich krajinách
  • rešpektovanie rozdielností, kde je to nevyhnutné – budeme hľadať konsenzus pri plnom rešpekte národných záujmov
 
 

Aký bude medzinárodno-politický kontext predsedníctva?

Počas predsedníctva SR vo V4 budú prebiehať rokovania o budúcom Viacročnom finančnom rámci EÚ. Zároveň bude vrcholiť príprava novej Strategickej agendy pre EÚ na roky 2019 – 2024, o ktorej budú diskutovať hlavy štátov a vlád na neformálnom summite v máji 2019. Okrem toho bude prebiehať diskusia o Strategickej agende a nastavení nového inštitucionálneho cyklu, ktorá bude výrazne ovplyvnená voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. V rovnakom mesiaci si pripomenieme aj 15. výročie členstva krajín V4 v EÚ. V neposlednom rade sa očakáva odchod Spojeného kráľovstva z Únie koncom marca 2019 a s tým súvisiaca otázka budúceho usporiadania vzájomných vzťahov.
 
 

Aké sú programové východiská predsedníctva?

Vyšehradská spolupráca sa posunula od koordinácie v otázkach integračného procesu k presadzovaniu spoločných pozícií na európskej úrovni. Krajiny V4 sú plnohodnotnou súčasťou EÚ, pričom V4 predstavuje platformu pragmatickej spolupráce, nie alternatívu EÚ. Európska únia je náš spoločný existenčný priestor, ktorý nám poskytuje vysokú mieru bezpečnosti a prosperity. Chceme aktívne presadzovať pozitívnu agendu, byť súčasťou centra európskeho diania a vystupovať v rámci EÚ ako konštruktívny a relevantný hráč prinášajúci svoje pohľady a riešenia. Názory V4 rezonujú medzi európskymi partnermi a sú v plnej miere brané do úvahy pri rozhodovaní  na všetkých úrovniach. Odlišnosti týkajúce niektorých tém vychádzajú z historickej, politickej, sociálnej a kultúrnej skúsenosti nášho regiónu a sú legitímnou súčasťou demokratickej európskej diskusie v duchu princípu zjednotení v rozmanitosti. Predsedníctvo chce klásť dôraz na posilňovanie vnútornej dynamiky, konkurencieschopnosti, bezpečnosti a súdržnosti vyšehradského regiónu ako integrálnej súčasti, čo je vyjadrené mottom Dynamický Vyšehrad pre Európu.
Dátum poslednej aktualizácie: 29.6.2018 Dátum vytvorenia: 29.6.2018