RSS zoznamy

Indietro

Modernizácia justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach

Modernizácia justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach

4.12.2019

Brusel (3. decembra 2019) – Ministri spravodlivosti členských krajín EÚ schválili Závery Rady o budúcnosti justičnej spolupráce v civilných veciach. V diskusii zdôraznili hlavne potrebu sústredenia sa na riadnu implementáciu a konsolidáciu  existujúcich právnych aktov. Ministri tiež potvrdili multilaterálny prístup k spolupráci s tretím štátmi, ale viacerí vyzvali Európsku komisiu k tomu, aby navrhla mechanizmus, ktorý umožní členským štátom dojednať s tretími štátmi aj dvojstranné zmluvy v osobitných prípadoch, keď multilaterálne riešenie nie je možné.  

 

Rada prijala všeobecné smerovanie k dvom pozmeňujúcim nariadeniam – jednému o vykonávaní dôkazov a druhému o doručovaní písomností v občianskych a obchodných veciach. Na základe týchto mandátov začne predsedníctvo rokovania s Európskym parlamentom ako spoluzákonodarcom. Návrhy nariadení sledujú modernizáciu justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach pri vykonávaní dôkazov a doručovaní písomností. Navrhovanými zmenami s využitím digitalizácie a moderných technológií sa zvýši efektívnosť a rýchlosť cezhraničných súdnych konaní a zlepší sa prístup účastníkov konania k spravodlivosti a spravodlivému procesu.

 

Rada tiež prijala závery o alternatívnych opatreniach k zaisteniu a väzbe (detencii). Rada považuje za potrebné podporovať využívanie sankcií nespojených s odňatím slobody ako účinný nástroj pre nápravu a reintegráciu páchateľov do spoločnosti a nástroj na riešenie preplnenosti väzníc. Na vnútroštátnej úrovni sa navrhuje najmä preskúmať možnosti širšieho využitia sankcií nespojených s odňatím slobody, ako aj  umožniť využitie alternatívnych sankcií aj v prípravnom konaní. 

 

Ministri prijali Závery o právach obetí. Tie upriamujú pozornosť na zlepšenie odškodňovania obetí trestných činov, pričom Rada momentálne nevidí priestor na harmonizáciu pravidiel odškodňovania štátom, ale navrhuje aspoň preskúmanie možnosti zjednotenia definícii obetí oprávnených požadovať odškodnenie od štátu.

Ministri vzali na vedomie záverečnú správu 8. kola vzájomných hodnotení, ktoré sa týkalo trestnej činnosti v oblasti životného prostredia. Zobrali tiež na vedomie správu predsedníctva o trestnom práve EÚ v oblasti životného prostredia. 8. kolo vzájomných hodnotení sa zameralo na dve formy trestnej činnosti, ktoré spôsobujú závažné problémy z dôvodu ich rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie: nezákonné obchodovanie s odpadom a nezákonná výroba alebo manipulácia s nebezpečnými materiálmi. Správa okrem iného zdôrazňuje nízku mieru odhaľovania trestných činov v oblasti životného prostredia a obsahuje odporúčania zamerané na zlepšenie situácie v oblasti boja proti trestným činom v oblasti životného prostredia.

 

Hlavná európska prokurátorka Laura C. Kövesi ministrov uistila, že chce, aby bola Európska prokuratúra zriadená načas (november 2020). Vyzdvihla doterajšiu prípravnú prácu Európskej komisie. 

 

Ďalšie informácie v mediálnom briefingu ministra spravodlivosti SR G. Gala pre TASR po skončení zasadnutia: http://bit.ly/34JLId3