RSS zoznamy

Indietro

Neformálna videokonferencia ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za vesmírnu politiku

Neformálna videokonferencia ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za vesmírnu politiku

29.5.2020

Chorvátske predsedníctvo Rady Európskej únie  dnes (29. mája 2020) zorganizovalo neformálnu videokonferenciu ministrov EÚ zodpovedných za vesmírnu problematiku. Cieľom rokovania bolo prediskutovať, ako rozšíriť vplyv vesmírnych riešení na našu spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo. V súlade so Stratégiou pre Európu v oblasti kozmického priestoru sa diskusia ministrov sústredila najmä na spoločenské a ekonomické dopady a potenciál vesmírnych aktivít. Osobitne bola zvýraznená úloha a možnosti vesmírnych programov pri transformácii európskeho priemyslu a spoločnosti v súvislosti s napĺňaním klimatických cieľov. Ministri diskutovali aj o tom, ako možno podporiť využívanie vesmírnych dát a služieb v širokej škále sektorálnych politík EÚ a členských štátov. Videokonferencia sa tiež zamerala na úlohu vesmírnych programov pri obnove po kríze COVID-19. EÚ vyzvala ministrov, aby hľadali možnosti využitia vesmírnych technológií a dát najmä v kontexte tzv. zelenej obnovy. Otázky v diskusii smerovali aj k ekonomickému potenciálu vesmírnych aktivít a ich využitiu pri podpore globálnej konkurencieschopnosti EÚ založenej na udržateľnom raste. Po prepuknutí krízy COVID-19 sa ukázal prínos vesmírnych aktivít v podobe dát, ktoré umožnili vládam a súkromnému sektoru reagovať na následky pandémie a vytvárať nástroje na jej zvládnutie. Vesmírne programy GALILEO a COPERNICUS umožňujú konečným užívateľom napr. monitorovať pohyb na hraniciach členských štátov EÚ. Aplikácie však zasahujú aj do ďalších oblastí, či už ide o monitoring znečistenia vzduchu a vody, alebo analýzu poľnohospodárskych činností. Vesmírne programy sú teda dôležitým nástrojom pre EÚ a národné autority pri snahe o ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám. Investície do vesmíru vytvárajú okrem ekonomických vplyvov aj celý rad priamych a nepriamych výhod pre spoločnosť tým, že prispievajú k politikám a rozhodnutiam v oblasti riadenia. Pozorovanie Zeme, navigácia, telekomunikácie a vesmírne vedy majú mnohonásobné, ďalekosiahle a merateľné účinky, ale tiež mnoho nehmotných pozitív, ako napríklad zvyšovanie povedomia o krehkosti nášho ekosystému, ktoré si vyžadujú najvyššiu ochranu, starostlivosť a medzinárodnú spoluprácu. Vesmírny sektor rieši kľúčové výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí: vyčerpanie prírodných zdrojov, zmena klímy a zmiernenie pandémie. Ministri zdôraznili význam synergií s ostatnými oblasťami politiky a sektormi mimo vesmírnej agendy. Viaceré členské štáty sa podelilo o svoje vízie o tom, ako môže vesmírny sektor prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej ekologickej dohody, digitálnej transformácie, ako aj o tom, ako môže vesmír priniesť nové riešenia na zlepšenie priemyselnej odolnosti a strategickej autonómie EÚ. Ministri tiež vyjadrili podporu opatreniam a posilnenej koordinácii na úrovni EÚ na podporu vesmírneho priemyslu, malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov. SR na rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis, ktorý vyzdvihol význam vesmírnych technológií, ktoré prinášajú nové hospodárke príležitosti, majú potenciál podporiť rast európskeho priemyslu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj inovatívnych malých a stredných podnikov a start-upov.