RSS zoznamy

Indietro

Česko - podmienky cestovania v krajine a postup pre vybavenie nóty pre tranzit

Česko - podmienky cestovania v krajine a postup pre vybavenie nóty pre tranzit

1.4.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Česko

Akým spôsobom je možné tranzitovať na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu?


Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe uznesenia vlády ČR z 19. marca 2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. Podmienkou tranzitu je, že sa občan Slovenskej republiky preukáže nótou zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe o ktorú požiada príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod.

 

Zoznam zastupiteľských úradov SR

 

Tranzit sa musí uskutočniť v čo najkratšom čase len s nevyhnutnou prestávkou a počas celého tranzitu územím Českej republiky platí povinnosť mať zakrytý nos a ústa buď rúškom alebo šatkou. Cez územie Českej republiky nie je možné tranzitovať verejnou dopravou (vlaky, autobusy, mestská hromadná doprava).
 

Individuálny tranzit pozemnou dopravou

Slovenskému občanovi bude umožnený tranzit územím ČR za predpokladu, že sa pri vstupe na územie ČR preukáže nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadal  minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno.
 
V prípade tranzitu osobným motorovým vozidlom žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle príslušnému  veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, dátum a miesto a presný čas vstupu a výstupu do/z ČR, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR. Údaje je potrebné zaslať samostatne pre každú prepravovanú osobu.
 
Tranzit vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou cez územie Českej republiky nie je možný.
 
Podmienkou vystavenia nóty je docx súhlas žiadateľa s podmienkami poskytnutia konzulárnej ochrany  (docx; 20.94 KB).
 
V prípade, že žiadateľ nestihne požiadať o vystavenie nóty z časových alebo iných dôvodov, odporúčame využiť tranzit inou cestou mimo územia ČR.
 

V prípade tranzitu pravidelnou leteckou linkou s príletom na Letisko V. Havla v Prahe žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle príslušnému veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a čas odletu/príletu, číslo letu. Na tranzit cez územie Českej republiky z Letiska V. Havla v Prahe musí občan Slovenskej republiky využiť autobusy organizované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, nakoľko nie je možné ďalej pokračovať individuálne verejnou dopravou. Občania SR v čase medzi príletom a odchodom autobusu by mali mať umožnený pohyb v priestoroch letiska s rúškom, ktoré musia mať aj počas celého tranzitu cez ČR.
 
 
Pristavenie autobusov je zabezpečené od 30. marca 2020 denne o 11.00 a 23.00 h.

 
Autobusy môžu využiť aj občania Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú na území Českej republiky a nemajú možnosť sa samostatne prepraviť na Slovensko. V takomto prípade nejde o tranzit, ale o repatriáciu z Českej repuliky a nie je potrebná nóta zastupiteľského úradu a sa dopredu nahlásiť. Autobusy sú označené vlajkou Slovenskej republiky a sú pristavované na TERMINÁL 1 Letiska V. Havla v Prahe krátko pred časom odchodu do SR (nie je možné pristaviť na terminál letiska skôr, len bezprostredne pred určeným odchodom).

 

Organizované repatriácie občanov SR cez letisko V. Havla v Prahe

V prípade, že občan SR požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo zastupiteľský úrad v zahraničí o organizovanú repatriáciu do SR cez letisko V. Havla v Prahe leteckým špeciálom ČR alebo komerčným letom, poskytne miestne príslušnému zastupiteľskému úradu v zahraničí údaje potrebné k vystaveniu nóty Veľvyslanectva SR v Prahe, kópiu čestného vyhlásenia o strpení umiestnenia v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a tiež podpísané oboznámenie sa s podmienkami ochrany osobných údajov.
 
Po prílete do Prahy musí predložiť počas pasovej kontroly na letisku V. Havla  nótu Veľvyslanectva SR v Prahe a po opustení priestorov letiska nastúpiť do repatriačného autobusu MZVEZ SR s originálom vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe; počas celého pobytu na území ČR musí mať občan SR zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.
 

Po prejazde česko-slovenskej hranice repatriačným autobusom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odovzdá slovenský občan príslušníkovi Policajného zboru SR originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe a pokračuje v ceste repatriačným autobusom do karanténneho zariadenia Ministerstva vnútra SR, kde strpí umiestnenie na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. V prípade negatívneho výsledku občan SR individuálne odcestuje do miesta svojho bydliska, kde absolvuje domácu izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní.

 

Dokumenty na stiahnutie: 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie   (docx; 14.35 KB)

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)