Konkurencieschopnosť, vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie

Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET)

Rada pre konkurencieschopnosť pracuje s úlohami a zavádzaním politík pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu v EÚ. Zaoberá sa pritom rôznymi oblasťami ako sú vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie a kozmický priestor. Na zasadnutiach Rady COMPET sa v závislosti od programu stretávajú ministri zo všetkých členských štátov zodpovední za obchod, hospodárstvo, priemysel, výskum a inovácie a využívanie kozmického priestoru. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári, pričom zasadnutia sa konajú najmenej štyrikrát za rok. 

 

Na vnútornom trhu Rada ako zákonodarca pracuje na odstraňovaní prekážok, ktoré bránia voľnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb v rámci EÚ. V oblasti priemyslu Rada spája horizontálny prístup, ktorého cieľom je integrácia aspektov priemyselnej politiky do všetkých ostatných súvisiacich politík EÚ, s individuálnym prístupom k odvetviam, ktorý zohľadňuje osobitné potreby každého odvetvia. Rada sa snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Robí tak prostredníctvom spolurozhodovania o osobitných opatreniach, ktoré sú zamerané na malé a stredné podniky, ako je napríklad prístup k financovaniu, znižovanie miery byrokracie a podpora inovácií. Pokiaľ ide o výskum, inovácie a kozmický priestor, Rada sa usiluje o posilnenie vedeckej a technologickej základne Európskeho priemyslu, čím podporuje jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť aj hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Tiež spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou na vývoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

 

Rada COMPET

Ministerstvo hospodárstva SR (EÚ a fondy)

Dátum poslednej aktualizácie: 29.4.2020 Dátum vytvorenia: 2.4.2014