Konkurzné konanie a reštrukturalizácia

Konkurz a reštrukturalizácia sa bude aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ riadiť na Slovensku naďalej slovenským právom. V Spojenom kráľovstve zasa právom UK. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak.  Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti totiž momentálne reguluje nariadenie (EÚ) 2015/848 (nariadenie o insolvenčnom konaní), ktoré sa v UK uplatňuje len do konca prechodného obdobia. Nie je vylúčené, že vzťahy upravené týmto nariadením budú predmetom rokovaní a neskôr úpravy budúcej dohody UK a EÚ, ktorá však nadobudne platnosť najskôr po uplynutí prechodného obdobia.

PRÁVOMOC (KTORÝ SÚD MÁ VO VECI KONAŤ?)

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva viaže aplikáciu nariadenia na otvorenie hlavného konania do konca prechodného obdobia (aktuálne 31.12.2020). V prípade konaní začatých pred skončením prechodného obdobia sa právomoc súdu pre hlavné konanie bude určovať podľa nariadenia EÚ o insolvenčnom konaní, teda podľa tzv. centra hlavných záujmov dlžníka (miesta, kde dlžník podniká). V prípade spoločnosti alebo právnickej osoby sa za centrum jej hlavných záujmov väčšinou považuje miesto, kde má registrované sídlo, ak sa nepreukáže opak. Nariadenie rozlišuje medzi hlavným a vedľajším konaním, pričom vedľajšie konanie je možné otvoriť v ktoromkoľvek členskom štáte, ak tam má dlžník podnik.

V konaniach začatých po uplynutí prechodného obdobia (teda aktuálne po 31. 12. 2020), bude SR postupovať podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z.z. §174). Prekážka začatej veci sa po uplynutí prechodného obdobia vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu už nebude brať do úvahy. V Spojenom kráľovstve sa právomoc bude určovať podľa britského vnútroštátneho práva. Rovnako sa posúdi právomoc pre žaloby, ktoré priamo vyplývajú z insolvenčného konania a úzko s ním súvisia. V dohľadnej dobe sa však neočakáva zmena existujúcej právnej úpravy UK.

UZNANIE SÚDNYCH ROZHODNUTÍ

Problematiku insolvenčného práva neupravuje žiadna zmluva medzi UK a SR. Slovenské rozhodnutie o konkurze alebo reštrukturalizácii sa v Spojenom kráľovstve uzná, len ak sa hlavné konanie začalo na Slovensku do konca prechodného obdobia. Dôležitý je dátum začatia slovenského konania a nie dátum žiadosti o uznanie. Uvedené platí aj pre uznanie rozhodnutí vydaných Spojeným kráľovstvom v SR.

Neskoršie slovenské rozhodnutia sa budú v UK uznávať podľa vnútroštátneho práva UK. Neskoršie rozhodnutia UK sa v SR budú riadiť slovenským vnútroštátnym právom, ktoré na uznanie insolvenčných rozhodnutí vyžaduje vzájomnosť (§ 173 ZKR).

Dátum poslednej aktualizácie: 7.2.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019