Obsahové východiská „značky Slovensko“

Národný branding vníma Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako proces tvorby značky krajiny, identifikovanie najvýstižnejších atribútov špecifických pre našu krajinu, ich príťažlivé a dôveryhodné vyjadrenie a doručenie cieľovým skupinám.

Cieľom je vytvoriť a uviesť do prezentačnej praxe SR súbor príťažlivých, dôveryhodných komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, s ktorými sa stotožnia relevantní domáci aktéri a ktoré pomôžu pri vytváraní pozitívneho imidžu Slovenska v zahraničí.

Kvalitná prezentačná identita krajiny pomáha pri tvorbe lepších podmienok na prilákanie zahraničných investícií, zvýšenie našej atraktivity pre turistov a podporenie exportu slovenských výrobkov na svetové trhy.


Materiály na stiahnutie:

pdf Branding krajiny: skúsenosti Nórska, Švédska a Fínska  (pdf; 225.87 KB)
pdf Imidž Slovenska z pohľadu zahraničia  (pdf; 292.02 KB)
pdf Slovensko krajina s potenciálom  (pdf; 30.56 MB)
pdf Branding SR: od ideového konceptu k hodnotám, posolstvám a komunikácii  (pdf; 2.80 MB)

Medzirezortná koordinácia predstavuje jeden zo strategických cieľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti jednotnej prezentácie SR. Zmyslom je dosiahnuť vzájomnú informovanosť a súčinnosť aktérov zainteresovaných na prezentácii Slovenska v zahraničí.

Snahou je, aby jednotlivé subjekty štátnej a verejnej správy disponovali navzájom a dostatočne včas informáciami o svojich kľúčových prezentačných projektoch tak, aby mohli, v prípade záujmu, synergicky spolupracovať pri ich realizácii.

Cieľom je tiež dosiahnuť „zautomatizovanie" spoločného postupu pri plánovaní a výkone prezentačných aktivít štátu v zahraničí, v súlade so zadefinovanými teritoriálnymi a politicko-ekonomickými prioritami Slovenskej republiky a zabrániť duplicitám.

Ambíciou ministerstva je dosiahnuť efektívne vynakladanie štátnych prostriedkov, ktorými za účelom prezentácie Slovenska v zahraničí disponujú jednotlivé subjekty (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, SACR, SARIO).
 

Proces prípravy brandingu SR

Vytvorenie príťažlivej a hodnovernej značky Slovensko, akceptovanej doma a rozpoznateľnej v zahraničí a jej postupné uplatňovanie v prezentačnej praxi štátu, je jedným z pilierov procesu jednotnej prezentácie SR. MZVaEZ SR, ako gestor predmetnej agendy, zavŕšilo prvú etapu tohto procesu úspešnou realizáciou verejného obstarávania obsahovej a vizuálnej identity značky Slovensko. Vláda SR následne schválila 17. februára 2016 materiál z dielne rezortu diplomacie „Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v zahraničí v budúcnosti“. Dokument predstavuje jednotlivé kroky a úlohy, ktoré je potrebné realizovať pri implementovaní značky Slovensko, o. i. aj zaviesť do praxe spoločnú vizuálnu identitu štátnej správy SR. 

 

Úplné znenie materiálu je možné nájsť na webovej stránke Rokovanie vlády SR

Powrót

M. Lajčák: „Len známa a pozitívne vnímaná krajina dokáže vzbudiť dôveru zahraničných investorov“

M. Lajčák: „Len známa a pozitívne vnímaná krajina dokáže vzbudiť dôveru zahraničných investorov“

18.2.2014 | Aktivity ministra | Branding Slovenska | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Na pôde rezortu diplomacie sa dnes (18. februára 2014) zišli odborníci na marketing a branding, ktorí s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dlhodobo spolupracujú, aby spoločne s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom prezentovali novinárom víziu v oblasti tvorby značky Slovenska. „Len známa a pozitívne vnímaná krajina dokáže vzbudiť dôveru strategických zahraničných investorov alebo pritiahnuť väčšie množstvo turistov. Rovnako tak aj našim podnikateľom sa podstatne lepšie presadzuje na zahraničných trhoch, ak je ich značka podporená silným brandingom krajiny, ak sa jasne vie, odkiaľ prichádzajú a čo znamenajú,“ uviedol na tlačovej konferencii minister M. Lajčák. Doterajšie kroky pri príprave jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí novinárom predstavili sociologička Oľga Gyarfášová, konzultant pre branding a marketing Marián Timoracký a poradca ministra pre tvorbu jednotnej prezentácie SR v zahraničí Peter Littmann.

[<br><br>]

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/klRr0ZYG0nw?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Záznam tlačovej konferencie


 

Dátum poslednej aktualizácie: 13.4.2016 Dátum vytvorenia: 17.4.2015