Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.
 
 
Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 7 653 215,27 eur 
Obdobie realizácie projektu: 09/2018-11/2022
Kód projektu:  
Zmluva: CRZ 
 
Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.
 
 
Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:
 
 
1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách
V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. 
 
 
2. Zriadenie CAF centra
Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.
 
Partneri: 
1. Ministerstvo vnútra SR 
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
3. Ministerstvo životného prostredia SR 
4. Ministerstvo obrany SR 
5. Ministerstvo zdravotníctva SR 
6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
7. Ministerstvo financií SR
8. Ministerstvo kultúry SR 
9. Úrad vlády SR 
10. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Národný bezpečnostný úrad 
12. Úrad priemyselného vlastníctva SR 
13. Úrad pre verejné obstarávanie 
14. Štatistický úrad SR 
15. Slovenský metrologický inšpektorát 
16. Národný inšpektorát práce 
17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice
Dátum poslednej aktualizácie: 1.2.2019 Dátum vytvorenia: 1.2.2019